• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Πώς μπορεί να γίνει μια επιχείρηση κερδοφόρα;

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, KPMG

 

Οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει και η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί επιτάσσει την αλλαγή των μεγεθών και δεικτών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους και για να θέσουν στόχους ώστε να παραμείνουν κερδοφόρες ή να ανακτήσουν την κερδοφορία τους και την οικονομική ευρωστία τους.

 

Ειδικά στο χώρο του οικονομικού προγραμματισμού και των οικονομικών προβλέψεων, η αλλαγή τακτικής στην ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι εκεί υποβάλλονται και εγκρίνονται, μεταφρασμένα σε οικονομικούς όρους, τα κόστη των καθημερινών εργασιών και οι επενδύσεις που οι επιχειρήσεις προσδοκούν να υλοποιήσουν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Σήμερα, συνεπεία της εκτεταμένης «λογοκρισίας» που έχουν υποστεί οι δαπάνες των επιχειρήσεων, είναι απολύτως βέβαιο ότι περαιτέρω οριζόντιες μειώσεις θα οδηγούσαν σε συρρίκνωση, απώλεια μεριδίων αγοράς ή/και σε άλλες σημαντικές απώλειες που μπορεί να είναι καταλυτικές στις μέρες που διανύουμε. Τα σωστά δεδομένα, οι αποτελεσματικές διαδικασίες και η εστιασμένη επιχειρηματική ανάλυση, σε συνδυασμό με την κατάλληλη υποστήριξη από συστήματα λογισμικού, είναι τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που θα καταφέρουν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους και ως εκ τούτου να επιβιώσουν.

Στις καλές εποχές, το να αντικαταστήσεις έναν καλό πελάτη ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρο και επίπονο. Σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο ή σχεδόν αδύνατο, αφενός διότι έχουν λιγοστέψει οι καλοί πελάτες βάσει των νέων παραμέτρων και κανόνων αξιολόγησης και, αφετέρου, γιατί το μέγεθος της αγοράς έχει μειωθεί σημαντικά. Οι επιχειρήσεις καλούνται να μειώσουν τα κόστη τους ώστε να αντεπεξέλθουν στο μειωμένο τζίρο ή στη μειωμένη κερδοφορία που έχουν υποστεί, βελτιώνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών τους και ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά και στα νέα κανάλια διανομής και προώθησης προϊόντων που διαμορφώνονται. Ένας σημαντικός στόχος είναι να προσδιοριστούν και να εξαλειφθούν οι δαπάνες που δεν συνεισφέρουν σε ποιότητα ή αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να πληγούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που δεν συνεισφέρουν αξία είναι εφικτός μέσω:

 • σωστής επιχειρηματικής ανάλυσης, όπου θα αντιστοιχηθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες με δαπάνες και επιχειρηματικούς πόρους,
 • συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) με χρήση δεδομένων της αγοράς,
 • αναδιοργάνωσης, βελτίωσης ή/και εξάλειψης δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία,
 • διαμόρφωσης νέων δεικτών και αναφορών αξιολόγησης της απόδοσης, οδηγώντας στην άμεση βελτίωση των επιχειρηματικών δεδομένων και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που έχουν τεθεί,
 • συστημάτων αναλυτικής διοικητικής πληροφόρησης που θα αναλύουν και θα επιτρέπουν όλα τα παραπάνω.

Τα παραπάνω αποτελούν την κύρια ύλη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοικητικής πληροφόρησης (Enterprise Performance Management), το οποίο καλείται να υποστηρίξει από τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό έως και το ημερήσιο πρόγραμμα διάθεσης των απαιτούμενων πόρων μίας επιχείρησης. Αν η οικονομική διεύθυνση μιας επιχείρησης δαπανά το 60 ή 70% του διαθέσιμου χρόνου των πόρων της σε τυποποιημένες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες συμφωνιών και κατάρτισης αποτελεσμάτων, δεν προσθέτει σημαντική αξία. Από την άλλη πλευρά, η διάθεση του εν λόγω χρόνου για επιχειρηματική ανά- λυση, με στόχο τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για τη βελτίωση της απόδοσης και της υγιούς επιχειρηματικότητας, είναι αποδεκτή και επιβάλλεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Αν τα συστήματα μιας επιχείρησης δεν επιτρέπουν τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και οι σωστές επενδύσεις ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία τους.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις διαδικασίες της οικονομικής διεύθυνσης, με μια συνολική και ενοποιημένη λύση για την κατάρτιση και παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού, το οικονομικό κλείσιμο και την ενοποίηση αποτελεσμάτων, την ανάλυση της κερδοφορίας, την ανάπτυξη σεναρίων δράσεων και ανάπτυξης, λαμβάνοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς οδηγούς κόστους ή/και εσόδων και την έγκαιρη διάθεση των αποτελεσμάτων εσωτερικά στην επιχείρηση και σε εξωτερικούς φορείς.

Οι εταιρείες που έχουν επιτυχημένες εφαρμογές αξιόπιστων συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης, έχουν καταφέρει:

 • Να καθορίσουν μια ενιαία και αποτελεσματική διαδικασία κατάρτισης αποτελεσμάτων, προσαρμοσμένη τόσο στις ανάγκες της οικονομικής διεύθυνσης όσο και στις ανάγκες των άλλων χρηστών της επιχείρησης, παρέχοντας όλες τι δικλίδες ασφαλείας για τη διασφάλιση της ποιότητας.
 • Να αυξήσουν την παραγωγικότητα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες εσωτερικής πληροφόρησης.
 • Να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων μέσω της έγκυρης και άμεσης επικοινωνίας δεικτών απόδοσης προσαρμοσμένων στους στρατηγικούς στόχους των επιχειρήσεών τους.
 • Να ενοποιήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και μέτρησης της απόδοσης, της διάθεσης επιχειρηματικής ευφυΐας και της διαχείρισης κινδύνων εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης.
 • Να μειώσουν το χρόνο ανάπτυξης και συντήρησης αναφορών διοικητικής πληροφόρησης, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τη συμμετοχή της διεύθυνσης πληροφορικής, παρέχοντας πλήρη αυτονομία και ευελιξία.
 • Να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τις υπάρχουσες επενδύσεις πληροφορικής με το συγκερασμό και την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών σε μία ενιαία και αξιόπιστη πλατφόρμα.
 • Να μειώσουν το συνολικό κόστος κτήσης (TCO) ενός τέτοιου συστήματος.

Στην KPMG έχουμε συνειδητοποιήσει από πολύ νωρίς τη σημασία της σωστής υποστήριξης των επιχειρήσεων με τη χρήση κατάλληλων και ευέλικτων συστημάτων λογισμικού και έχουμε προβεί σε στρατηγική συνεργασία με την Tagetik. Η Tagetik (www.tagetik.com) είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες, που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των διαδικασιών της οικονομικής διεύθυνσης. Με περισσότερους από 600 πελάτες σε όλο τον κόσμο, η Tagetik μονοπωλεί τα καλά σχόλια εξωτερικών και ανεξάρτητων διεθνών μελετητών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ευχαρίστηση των χρηστών. Ωστόσο, η βελτίωση δεν μπορεί να επιτευχθεί από την ίδια την τεχνολογία, καθώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό. Η εμπειρία και η γνώση της KPMG σε οικονομικές διαδικασίες συμβάλλει στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών οδηγών και KPIs, στην αυτοματοποίηση των οικονομικών διαδικασιών, στην επίτευξη και στην αύξηση της διαχείρισης και της υπευθυνότητας και στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.

 

Η KPMG στην Ελλάδα είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των λύσεων της Tagetik για Ελλάδα και Κύπρο.