• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (NPLs) ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 65 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Αναγκαία η ορθή και αποτελεσματική διαχείρισή των NPL’s από τις ελληνικές τράπεζες, τόσο για την κεφαλαιακή τους επάρκεια όσο και για την ελληνική οικονομία.  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαχείριση των NPLs περιλαμβάνει σημαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων, που έφθασαν ήδη τα ~_ 46 δισ.€ σε ονομαστικές αξίες.  Η PwC είχε εκτιμήσει ότι οι πωλήσεις των NPLs για το 2013 θα έφθαναν τα ~_ 60 δισ.€, όριο το οποίο αναμένεται τελικά να ξεπεραστεί

ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΡΗΣ
PARTNER ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΗΝ PWC ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών, ιταλικών, ισπανικών και ιρλανδικών τραπεζών είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση των NPLs στην Ευρώπη, τα οποία πλέον έχουν ξεπεράσει τα €1,2 τρισ., σύμφωνα με τη νέα μελέτη της PwC.

Η μελέτη της PwC, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τα σχετικά μεγέθη και τις τάσεις που επικρατούν στη δευτερογενή αγορά που αναπτύσσεται γύρω από τα εν λόγω χαρτοφυλάκια, επισημαίνει ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών NPLs κατά τους 12 τελευταίους μήνες υπολογίζεται σε περίπου €100 δισ.

Όσον αφορά στα NPLs των ελληνικών τραπεζών, υπολογίζεται ότι σήμερα ξεπερνούν τα €65 δισ., ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στο τέλος του 2012 και του 2011 ήταν περίπου 25% και 18%.

Το μέγεθος των NPLs συγκριτικά και με τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών –περίπου €30 δισ. σε ενοποιημένη βάση στις 30 Ιουνίου– καταδεικνύει τη σημασία της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες, τόσο για την κεφαλαιακή επάρκεια των ίδιων των τραπεζών όσο και για την εγχώρια οικονομία.

Αντίθετα με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, η διαχείριση των NPLs σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει και σημαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων, οι οποίες εντός του πρώτου οκταμήνου του 2013 έφθασαν ήδη τα €46 δισ. σε ονομαστικές αξίες, ποσό ίσο με τις συνολικές πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη για όλο το 2012.

Η PwC είχε εκτιμήσει στην αρχή του έτους ότι οι πωλήσεις των NPLs για το 2013 θα έφθαναν τα €60 δισ., όριο το οποίο αναμένεται τελικά να ξεπεραστεί. Ήδη, η PwC διαπραγματεύεται πωλήσεις χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους €8 δισ., που αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του έτους.

Από τα €46 δισ. των NPLs που άλλαξαν χέρια εντός του πρώτου οκταμήνου του 2013, €15 δισ. αφορούν δάνεια επαγγελματικής στέγης και €10 δισ. καταναλωτικά δάνεια άνευ εξασφαλίσεων. Επίσης, €13 δισ. αφορούν πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες για όλο το 2012 είχαν περιοριστεί στα €10 δισ.

Οι αγοραπωλησίες χαρτοφυλακίων NPLs πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πιέσεων που ασκούνται σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών τραπεζών για μείωση του ενεργητικού τους (deleveraging). Η PwC είχε στο παρελθόν προσδιορίσει ότι το συνολικό μέγεθος των «non-core» δανειακών χαρτοφυλακίων που οι ευρωπαϊκές τράπεζες προτίθενται να πουλήσουν, συμπεριλαμβανομένων και NPLs, ξεπερνά τα €2,4 τρισ.

Το ποσό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί από το 2014 και μετά, υπό το πρίσμα των αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ, της επισκόπησης που θα πραγματοποιήσει το 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα στοιχεία ενεργητικού 130 συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών αλλά και του αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος, πρωτίστως από τις ΗΠΑ και την Άπω Ανατολή.