• Σήμερα είναι: Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Τα νέα διεθνή πρότυπα ανοίγουν τον δρόμο για εκθέσεις ελέγχου που στοχεύουν σε πληρέστερη πληροφόρηση και καλύτερη κατανόηση

PWC

Μετά από τρία χρόνια επεξεργασίας, το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) δημοσίευσε μια σειρά προτύπων που αλλάζουν το τοπίο για τους μετόχους των εταιρειών και τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές, υποστηρίζει η PwC. Τα πρότυπα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα για πληροφοριακές, επεξηγηματικές και ουσιαστικές εκθέσεις ελέγχου.

Είναι βέβαιο ότι οι νέες εκθέσεις ελέγχου θα πυροδοτήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ ελεγκτών, επιχειρήσεων, επιτροπών ελέγχου και μετόχων.

Ήδη στην Ευρώπη έχουν γίνει παρόμοιες προτάσεις και οι ελεγκτές έχουν αγκαλιάσει την αλλαγή, συντάσσοντας εκθέσεις με εξατομικευμένη πληροφόρηση και λιγότερη τυποποιημένη φρασεολογία. Η ανταπόκριση των μετόχων μέχρι τώρα είναι πολύ θετική, καθώς χαρακτηρίζουν ως πολύ σημαντική την αλλαγή στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών.

Σύμφωνα με τον Richard Sexton, επικεφαλής των ελεγκτικών υπηρεσιών της PwC παγκοσμίως: «Οι κανόνες αναφοράς μάς επιτρέπουν πλέον να καινοτομήσουμε στις εκθέσεις ελέγχου που συντάσσουμε και να επικεντρωθούμε στην αξία και τη σημασία του ελέγχου. Κύριο μέλημά μας είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στον έλεγχο, ώστε να αναβαθμίσουμε και την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που περιέχουν οι χρηματοοικονομικές αναφορές. Σημαντικές αναφορές από ένα σημαντικό επάγγελμα –αυτή είναι η ευκαιρία».

Οι αλλαγές τις οποίες εισάγει το IAASB επικεντρώνονται γύρω από τρεις βασικούς στόχους: επίγνωση, διαφάνεια και απλοποίηση.

1. Επίγνωση

Σημαντικά θέματα ελέγχου

Αναμφισβήτητα, η πιο σημαντική καινοτομία στα νέα πρότυπα είναι η εισαγωγή των «σημαντικών θεμάτων ελέγχου» (Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 701). Στην εν λόγω ενότητα θα προβάλλονται τα θέματα που, σύμφωνα με την κρίση του ελεγκτή, είχαν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

2. Διαφάνεια

Οι κυριότερες προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας είναι η εισαγωγή μιας ρητής δήλωσης όσον αφορά την ανεξαρτησία του ελεγκτή σε όλες τις εκθέσεις ελέγχου και η γνωστοποίηση του ονόματος του ορκωτού ελεγκτή που είναι επικεφαλής του ελέγχου, για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Και τα δύο αυτά στοιχεία ήδη συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου σε πολλά μέρη του κόσμου –όμως δεν αποτελούν συνήθη τακτική παντού.

3. Απλοποίηση

Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, η έκθεση ελέγχου έχει αναδιαμορφωθεί ώστε να παρατίθενται στην αρχή της έκθεσης οι πληροφορίες που αφορούν τον έλεγχο και την ελεγχόμενη οντότητα –πιο συγκεκριμένα, η γνώμη του ελεγκτή προτάσσεται στην έκθεση ελέγχου. Το τυποποιημένο λεκτικό της έκθεσης ελέγχου –όπως είναι η περιγραφή των ευθυνών του ελεγκτή και το περιεχόμενο του ελέγχου– μπορούν να τοποθετηθούν στο τέλος της έκθεσης ή κάποιος μπορεί να επιλέξει να παραθέσει αυτές τις πληροφορίες σε ένα παράρτημα ή να παραπέμψει τον αναγνώστη σε κάποια σχετική ιστοσελίδα (όπως την ιστοσελίδα της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής).

Επίσης, η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας γίνεται πιο ευδιάκριτη στην έκθεση ελέγχου. Στις νέες εκθέσεις θα περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή τόσο των ευθυνών της διοίκησης όσο και των ευθυνών του ελεγκτή όσον αφορά την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, αυτή θα παρουσιάζεται σε ξεχωριστή, σαφώς προσδιορισμένη παράγραφο της έκθεσης.

Παρότι τα νέα πρότυπα του IAASB δεν θα ισχύσουν πριν από το τέλος του 2016, οι ελεγκτές πρέπει να δραστηριοποιηθούν άμεσα. Κάποιες από τις αλλαγές που εισάγονται είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και η υλοποίησή τους απαιτεί προσεκτικό χειρισμό.

Σύμφωνα με τον Richard Sexton: «Τα νέα πρότυπα θα είναι καινούργια τόσο για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, τις επιτροπές ελέγχου, τους χρήστες των χρηματοοικονομικών αναφορών όσο και για τους ελεγκτές. Οι ελεγκτές σε όλο τον κόσμο θα διανύσουν μια περίοδο καμπής για μάθηση –συνεπώς θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να μας εκφράσουν τις απόψεις τους, θετικές ή αρνητικές, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου που συντάσσουμε. Το βέβαιο είναι ότι οι επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν να εγκρίνουν αυτήν τη νέα και περισσότερο πληροφοριακή προσέγγιση. Είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε σε αυτό το καλό ξεκίνημα».