• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 14

1. ΝΕΑ
2. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 127 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!
3. ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΤΟ ΦΙΛΕΤΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
5. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2014 – GRANT THORNTON
6. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
7. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – JACK BERTRANDON
8. η ΠρΟςΤαςια Τών ΠΛηρΟφΟριΟδΟΤών jack bertraNdoN
9. INTEGRATED REPORTING: ανΤαγώνιςΤικΟ ΠΛΕΟνΕκΤημα και ΕργαΛΕιΟ διΟικηςης βΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
10. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΡΙΖΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΑΒΙΛΗ
11. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ – PWC

ELEGKTIKA
12. νΕΕς διαΤαξΕις για αΠΟθΕμαΤικα ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΑβΟΣ
13. ανΤΛώνΤας ΟφΕΛη αΠΟ Τις αναΛύΤικΕς διαδικαςιΕς (ANAlyTIcAl PROcEDuREs) ΜΑΡΙΑ

ΚΕΡΕΝΤζΗ
14. ανΤικαΤαςΤαςη ςΤα διΕθνη ΛΟγιςΤικα ΠρΟΤύΠα δημΟςιΟύ ΤΟμΕα (6,7 και 8) ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
15. ΕςώΤΕρικΟς ΕΛΕγχΟς: ΠΕριΟχΕς ύψηΛΟύ ΕνδιαφΕρΟνΤΟς deloItte
16. Οι κΟινΕς ΕύρώΠαϊκΕς ΠρΟΤΕραιΟΤηΤΕς ΕφαρμΟγης για Τις ΟικΟνΟμικΕς καΤαςΤαςΕις ΤΟύ 2013 Της ΕύρώΠαϊκης αρχης για Την αγΟρα αξιών (Εακαα/EsMA) ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 66. PAyING TAxEs 2013 pwc

ΕρΕύνα/αγΟρα
17. ΠΟιΕς Ειναι Οι ΠιΟ δημΟφιΛΕις ΠρακΤικΕς ΕΤαιρικης κΟινώνικης Εύθύνης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
18. shARED sERvIcEs: ΠρΟΛαβαινΟνΤας ΤΟ ΕΠΟμΕνΟ κύμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 72. Τα ΕςΟδα Τών ΛιανΕμΠΟρών ΕξακΟΛΟύθΟύν να ςημΕιώνΟύν αύξηςη deloItte

ΕρΕύνα ιςΤΟρια

19. ΕφημΕριδΕς και ΠΕριΟδικα ΟικΟνΟμικΟύ, ΛΟγιςΤικΟύ και φΟρΟΛΟγικΟύ ΠΕριΕχΟμΕνΟύ αΠΟ ΤηνιδρύςηΤΟύΕΛΛηνικΟύκραΤΟύςΕώςςημΕρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙ.ΝΙΦΟΡΟπΟΥΛΟΣ
20. ΕξΕΛιξΕις ςΤα IFRs