• Σήμερα είναι: Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΤΕΥΧΟΣ 29


 

 

04. NEWS

08. Οι λογιστές είναι με το μέρος του κοινού προς το δημόσιο συμφέρον In-Ki Joo

14. Η μεγάλη εικόνα και το λογιστικό επάγγελμα Christiana Diola, FCA

18. Οι αλλαγές στο ελεγκτικό επάγγελμα και πώς επηρεάζονται οι εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος Παναγιώτης Μπούντρος, KPMG

20. Οι τρεις βασικοί παράγοντες που αναμένεται να αλλάξουν το επάγγελμα των ελεγκτών Μιχάλης Καραβάς, Deloitte, Θεόδωρος Τασιούλας, Deloitte

24. ΔΠE 701 «Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου», σοφια μανε, σοελ

28. Θέτοντας πυξίδα δεοντολογίας στην ψηφιακή εποχή Brian McEnery

32. Αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας – Αντίδραση στη μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς Βασίλειος Μπερτζελέτος, ΣΟΕΛ

40. Πώς προστατεύονται οι πολίτες και ο ρόλος των επιτροπών ελέγχου των επιχειρήσεων Στέφανος Παντζόπουλος

44. Η αποτύπωση της γνώμης του ελεγκτή στην Έκθεση Ελέγχου σε σχέση με την απάτη Χαράλαμπος Συρούνης, KPMG

48. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. ως εργαλεία αποκάλυψης της οικονομικής απάτης, Ειρήνη Ι. Παπαδοπούλου, ΣΟΛ CROWE

54. Είδη απάτης στις οικονομικές καταστάσεις Μάριος Λασανιάνος, Grant Thornton

58. Νόμος 4469/2017: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών Βασίλης Πετίνης, RSM Greece, Μάνθος Τριχιάς, RSM Greece

60. Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες μετατοπίζουν τους φορολογικούς κινδύνους στις αναπτυγμένες οικονομίες EY

62. Το τοπίο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα: Το επιχειρηματικό προφίλ που αντέχει στην κρίση, EY

65. Γιατί να ορίσετε Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην εταιρεία σας; Έλενα Πουλή, KPMG

66. Αδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμηρια διαβιωσης Δημήτρης Γιώγος, ΣΟΛ A.E.

70. Ν. 4449/2017, η νέα νομοθεσία για τον υποχρεωτικό έλεγχο: Μια νέα πραγματικότητα Βασίλειος Καμινάρης, ΕΥ

74. Η Ελλάδα έτοιμη να αναδειχθεί σε διεθνές εμπορευματικό κέντρο ΕΥ – o.mind Creatives

77. Η χρήση των drones στην ελεγκτική διαδικασία ΕΥ

78. Η ιστορία της φορολογίας στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος, Ωρίων Α.Ε

86. Εξελίξεις στα IFRS