• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Τι μπορεί να μάθει το ευρωπαϊκό επάγγελμα από την παγκόσμια έρευνα 2016 της IFAC περί μικρών και μεσαίων ελεγκτικών γραφείων;

Bodo Richardt

Προέδρος, European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

Paul Thomson

Διευθυντής, European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

Μετάφραση

Μαρία Τυροβολά, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)

Η Παγκόσμια έρευνα 2016 της IFAC περί μικρών και μεσαίων ελεγκτικών γραφείων (2016 IFAC Global SMP Survey) ζήτησε από τους επαγγελματίες μικρών και μεσαίων ελεγκτικών γραφείων (SMPs) σε ολόκληρο τον κόσμο να αναφέρουν: τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, με προσεκτική εξέταση των επιπτώσεων της τεχνολογίας, του προσωπικού και των θεμάτων επάνδρωσης, του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεαστούν διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, τα έσοδά τους για το 2016 και τα προβλεπόμενα έσοδα του 2017, τους βασικούς δείκτες απόδοσης, δηλαδή τον όγκο προσλήψεων και απασχόλησης εργαζομένων και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουν. Επίσης, αναφέρει τις απόψεις των επαγγελματιών σχετικά με τον αντίκτυπο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ – SMEs).

Περίπου 5.060 ερωτηθέντες που αντιπροσώπευαν 164 χώρες ολοκλήρωσαν την έρευνα. Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, επιλεγμένες συγκρίσεις με την παγκόσμια εικόνα και πιθανές επιπτώσεις των ευρημάτων για τους ευρωπαϊκούς Επαγγελματικούς Οργανισμούς Λογιστικής και Ελέγχου (PAOs).

Οι ερωτηθέντες

Οι μεγαλύτερες ομάδες ερωτηθέντων στην έρευνα ήταν από την Ευρώπη (38%), δίνοντας ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ως εκ τούτου, από τις 164 συμμετέχουσες χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες που εμφανίζονται κατά κύριο λόγο στη λίστα με τις χώρες που απάντησαν ήταν: η Ρουμανία που είναι η 3η με 365, η Τουρκία που είναι 4η με 259, η Πολωνία που είναι 6η με 191, η Γαλλία που είναι 7η με 168, η Ιταλία που είναι 9η με 142, και η Φινλανδία που είναι 10η με 134. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία ήταν επίσης στις κορυφαίες 25 χώρες.

Το υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης από την Ευρώπη οφείλεται εν μέρει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών και Ελεγκτών για τις ΜμΕ (EFAA) και στις οργανώσεις των μελών που ενθαρρύνουν τα μέλη τους που είναι SMPs να συμμετάσχουν.

Η πλειοψηφία (73%) των ευρωπαίων ερωτηθέντων ήταν είτε οι ίδιοι επαγγελματίες (37%) είτε επαγγελματίες από γραφεία με δύο έως πέντε εταίρους και προσωπικό (36%). Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν εταίροι, μοναδικοί ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες. Τέλος, το 65% ήταν άνδρες.

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα SMPs

Οι τέσσερις κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι ερωτηθέντες είναι η συνεχής παρακολούθηση νέων κανονισμών και προτύπων (47% ως υψηλή / πολύ υψηλή πρόκληση), η προσέλκυση νέων πελατών (47%), η πίεση που υφίστανται προκειμένου να μειώσουν τις αμοιβές (41%), καθώς και η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό (37%). Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τις τέσσερις παγκόσμιες προκλήσεις που είναι η προσέλκυση νέων πελατών (46%), η συνεχής παρακολούθηση νέων κανονισμών και προτύπων (41%), η πίεση που υφίστανται προκειμένου να μειώσουν τις αμοιβές (41%), καθώς και η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό (39%). Η τήρηση των νέων κανονισμών και προτύπων ήταν μια σχετικά μεγαλύτερη πρόκληση για τα ευρωπαϊκά SMPs από ότι για τα SMPs παγκοσμίως.

Η έρευνα εξέτασε λεπτομερέστερα τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, του προσωπικού και των προσλήψεων στα SMPs. Όσον αφορά τα ζητήματα τεχνολογίας, η έρευνα αποκάλυψε διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αποτελεσμάτων. Τα ευρωπαϊκά SMPs ανέφεραν ότι επενδύουν και ενημερώνονται αναφορικά με το λογισμικό (45% ως υψηλή / πολύ μεγάλη πρόκληση) και καθορίζουν ποια τεχνολογία είναι η καλύτερη για το γραφείο (40%), ενώ τα τεχνολογικά ζητήματα που είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σύγκριση με την επένδυση στο λογισμικό (38%) ήταν η επίτευξη ενός ψηφιακού περιβάλλοντος χωρίς χαρτί (37%) για όλους τους ερωτηθέντες.

Όσον αφορά το προσωπικό και τις προσλήψεις, τα ευρωπαϊκά SMPs θεώρησαν ότι το μεγαλύτερο αντίκτυπο με 47% και 40%, αντίστοιχα βρίσκουν στο να έχουν και να διατηρούν εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, θεωρώντας τον αντίκτυπο υψηλό / πολύ υψηλό, σχεδόν ταυτόσημο με αυτόν όλων των ερωτηθέντων (45% και 41%). Αυτό υποδηλώνει ότι οι Επαγγελματικοί Οργανισμοί Λογιστικής και Ελέγχου (PAOs) θα πρέπει να εξετάσουν εάν κάνουν αρκετά για να βοηθήσουν τα SMPs να προσελκύσουν και να διατηρήσουν προσωπικό.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες π
ου επηρεάζουν τα SMPs

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν οκτώ περιβαλλοντικούς παράγοντες για να εκτιμήσουν τον βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει ο καθένας από αυτούς τους παράγοντες τα SMPs τους κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με το 2015 και την παγκόσμια εικόνα, το ρυθμιστικό περιβάλλον (62% ως υψηλός / πολύ υψηλός αντίκτυπος, 58% το 2015, 56% για όλους τους ερωτηθέντες) και οι τεχνολογικές εξελίξεις (55%, 39% το 2015, 52% για όλους τους ερωτηθέντες) θεωρήθηκε ότι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανές επιπτώσεις στους ευρωπαίους ερωτηθέντες.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις (55%, 39% το 2015), η ικανότητα προσαρμογής στις νέες ανάγκες των πελατών (51%, 40% το 2015) και η εμπιστοσύνη και αξιοπιστία του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος (49%, 40% το 2015), ενδέχεται να έχουν υψηλό / πολύ υψηλό αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά SMPs κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, μια σημαντική αύξηση από το 2015. Οι PAOs πρέπει να αναρωτηθούν εάν κάνουν αρκετά ή έχουν σχέδια για να βοηθήσουν τα SMPs ώστε να προετοιμαστούν για αλλαγές στην τεχνολογία και στις ανάγκες του πελάτη, καθώς και για την προώθηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας στο επάγγελμα.

Απόδοση SMPs το 2016

Οι μεταβολές στα έσοδα από τις αμοιβές των γραφείων μεταξύ 2015 και 2016 διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή. H μειοψηφία των ευρωπαϊκών SMPs (48%) ανέφερε συνολική αύξηση των εσόδων από τις αμοιβές των γραφείων κατά το 2016, σε σύγκριση με μια μικρή πλειοψηφία (52%) για όλους τους ερωτηθέντες. Η Ευρώπη παρουσίαζε γενικά βραδύτερη ανάπτυξη από άλλες περιοχές: αντίθετα, σημαντική πλειοψηφία των ερωτηθέντων από τη Βόρεια Αμερική (64%), την Αφρική (58%), καθώς και την Αυστραλασία και την Ωκεανία (57%) ανέφεραν αύξηση των εσόδων. Οι PAOs ίσως χρειαστεί να σκεφτούν πώς μπορούν να βοηθήσουν τα SMPs να οικοδομήσουν τη βάση εσόδων τους, ενδεχομένως με την οικοδόμηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών τους στην περιοχή τους. Εξάλλου, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες φαίνεται να έχουν προωθήσει την ευημερία των βορειοαμερικανικών SMPs από τότε που ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Και για τους τέσσερις τομείς υπηρεσιών (έλεγχος και διασφάλιση, παροχή συμβουλών και διαβουλεύσεων, φορολογικά, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης και του σχεδιασμού, καθώς και λογιστική, κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τη διασφάλιση), τα έσοδα από αμοιβές αυξήθηκαν για το 30-35% όλων των ερωτηθέντων γραφείων. Για τα ευρωπαϊκά SMPs η εικόνα ήταν λιγότερο θετική: μεταξύ 23-32% των ερωτηθέντων ανέφεραν αύξηση με τους ελέγχους και τις εργασίες διασφάλισης καθώς και τα φορολογικά να παρουσιάζουν την πιο αργή ανάπτυξη. Τα ευρωπαϊκά SMPs, σε συνεννόηση με τα SMPs άλλων περιοχών, σημειώνουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής συμβουλών και συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής, κατάρτισης και άλλων υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με τη διασφάλιση.

Για πρώτη φορά, η ετήσια έρευνα περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με βασικές μετρήσεις απόδοσης. Μια ερώτηση σχετικά με τη χρησιμοποίηση αυτών αποκάλυψε ότι σχεδόν το ήμισυ (49%) όλων των ερωτηθέντων με SMP στην αγορά εργασίας είχε ένα ποσοστό χρήσης (χρεωστικές ώρες διαιρούμενο με συνολικές ώρες) 61-90%, ενώ το 9% είχε ποσοστό χρησιμοποίησης άνω του 90%. Η χρησιμοποίηση σε λιγότερο από το ήμισυ της παραγωγικής ικανότητας ήταν μόλις 8% για τα ευρωπαϊκά SMPs, λιγότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο 12%. Αυτό υποδηλώνει ότι τα ευρωπαϊκά SMPs λειτουργούν με περιορισμένη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Μια άλλη ερώτηση αποκάλυψε ότι το 26% όλων των ερωτηθέντων SMPs βίωσε μια μέση περίοδο είσπραξης απαιτήσεων από 0 έως 30 ημέρες. Τα ευρωπαϊκά SMPs ανέφεραν υψηλότερο ποσοστό 33%, γεγονός που δείχνει πιο έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων από τον παγκόσμιο κανόνα, ένα προφανώς καλό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες αναπτύσσονται τόσο αργά.

Η προοπτική των SMPs για το 2017

Οι ερωτηθέντες από την Ευρώπη ήταν γενικά λιγότερο αισιόδοξοι όσον αφορά τις αυξήσεις για τις τέσσερις γραμμές υπηρεσιών. Μόνο το 25% των ευρωπαϊκών SMPs (38% για όλους τους ερωτηθέντες) προέβλεπε αύξηση των εσόδων για υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης και 31% για φόρους (42% για όλους τους ερωτηθέντες). Χαμηλότερο ήταν το ποσοστό αναμενόμενων αυξήσεων εσόδων για υπηρεσίες λογιστικής, κατάρτισης και άλλες συναφείς υπηρεσίες που δεν είναι υπηρεσίες διασφάλισης (37%, 44% για όλους τους ερωτηθέντες), καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες (38%, 45% για όλους τους ερωτηθέντες). Οι PAOs πρέπει να εξετάσουν αν κάνουν αρκετά ώστε να βοηθήσουν τα SMPs να επιτύχουν την ανάπτυξη αυτών των γραμμών εξυπηρέτησης και να μάθουν από δικαιοδοσίες, όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, όπου τα SMPs έχουν ήδη σημειώσει σημαντική ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς.

Επιχειρηματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι πιο συχνά παρεχόμενες επιχειρηματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες από ευρωπαϊκά SMPs το 2016 ήταν κοινές για όλους τους ερωτηθέντες. Οι δύο πιο συχνά προβλεπόμενες ήταν η εταιρική συμβουλευτική (52%, 48% για όλους τους ερωτηθέντες) και η λογιστική διαχείρισης (41%, 46% για όλους τους ερωτηθέντες). Οι επόμενες πιο συχνά παρεχόμενες υπηρεσίες περιελάμβαναν τους ανθρώπινους πόρους και τις υπηρεσίες απασχόλησης (40%, 30% για όλους τους ερωτηθέντες) καθώς και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (27%, 29% για όλους τους ερωτηθέντες).

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες που είναι ΜμΕ

Οι ΜμΕ συνέχισαν να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, ενώ η πλειοψηφία των ευρωπαίων ερωτηθέντων βλέπουν την οικονομική αβεβαιότητα (66%, 65% το 2015 και 61% για όλους τους ερωτηθέντες), την αύξηση του κόστους (59%, 57% το 2015 και 59% για όλους τους ερωτηθέντες), τον ανταγωνισμό (57%, 58% το 2015 και 53% για όλους τους ερωτηθέντες) και τις δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση (52%, 55% το 2015 και 51% για όλους τους ερωτηθέντες) ως υψηλή / πολύ μεγάλη πρόκληση για τους πελάτες που είναι ΜμΕ.

Μπορεί κανείς να δει ότι, εκτός από την οικονομική αβεβαιότητα, ένα χαμηλότερο ποσοστό ευρωπαίων ερωτηθέντων αποδίδει υψηλή / πολύ υψηλή βαθμολογία σε όλες τις κορυφαίες προκλήσεις. Η οικονομική αβεβαιότητα εξακολουθεί να σκιάζει και πιθανότατα θα συνεχιστεί μέχρι να επικρατήσουν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες. Ενώ οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής εξακολουθούν να ανησυχούν για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η έρευνα δείχνει ότι αυτή η πρόκληση είναι συγκρίσιμη με την παγκόσμια θέση και έχει μειωθεί κατά το παρελθόν έτος. Το αυξανόμενο κόστος είναι αναμφισβήτητα η μόνη πρόκληση στην οποία οι λογιστές πρέπει να έχουν άμεσο ρόλο στη διευκόλυνση και τη διαχείριση των ΜμΕ. Σε γενικές γραμμές, οι κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές ΜμΕ είναι παρόμοιες με τις κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι ερωτηθέντες. Είναι σημαντικό ότι λιγότερο από το ήμισυ των ευρωπαίων ερωτηθέντων θεώρησαν την ανταπόκριση στη νέα τεχνολογία, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την προσέλκυση και διατήρηση του προσωπικού ως υψηλή / πολύ μεγάλη πρόκληση για τους πελάτες ΜμΕ.

Συνολικά τα ευρωπαϊκά SMPs και οι ΜμΕ πελάτες τους έχουν βρει το 2016 καλύτερο από το 2015 και, επιπλέον, αναμένουν ότι το 2017 θα είναι ακόμα καλύτερο. Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, αλλά τα έσοδα από αμοιβές των SMPs αυξάνονται. Οι PAOs στην Ευρώπη θα βρουν τα δεδομένα της έρευνας χρήσιμα για να τους βοηθήσουν να προσδιορίσουν τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν τα SMPs να υλοποιήσουν το δυναμικό ανάπτυξής τους.

Ποιοι είναι οι δύο συγγραφείς

Ο Bodo Richardt είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λογιστών και Ελεγκτών για τις ΜμΕ (EFAA) και είναι λογιστής εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Έχει εργαστεί σε ποικίλες επαγγελματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών μεγέθους που κυμαίνονται από τις Big 4 έως SMP, που λειτουργούν στην πατρίδα του τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει βιώσει και απολάμβανε τη δουλειά του σε διεθνή και εθνικά συμβούλια καθορισμού προτύπων, όπως το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) και το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών στη Γερμανία (IDW). Έχει επίσης τη δυνατότητα να υπηρετεί το ελεγκτικό επάγγελμα ως πρόεδρος εκ Βαυαρίας και μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Ινστιτούτου ΟΕΛ Wirtschaftsprüferkammer. Σήμερα εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας (SMP) σε ΜμΕ και οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου ειδικεύεται ως εμπειρογνώμων σε θέματα λογιστικού και τακτικού ελέγχου, αποτιμήσεων επιχειρήσεων, διαμεσολάβησης και διαιτησίας

Ο Paul Thompson είναι διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λογιστών και Ελεγκτών για τις ΜμΕ (EFAA) και σύμβουλος που ασχολείται με την ανάπτυξη του παγκόσμιου επαγγέλματος της λογιστικής. Από το 2004 έως το 2016 ο κ. Thompson εργάστηκε για την IFAC, τελευταίως ως διευθυντής στην Υποστήριξη Παγκόσμιου Ελεγκτικού – Λογιστικού Επαγγέλματος, έναν ρόλο που επεκτείνεται στην επίβλεψη της πύλης Global Knowledge, της έρευνας και της καινοτομίας και των δραστηριοτήτων υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών λογιστών στις επιχειρήσεις. Προηγουμένως ο κ. Thompson εργάστηκε για την Touche Ross & Co., στο Λονδίνο, προτού προχωρήσει σε διαλέξεις σχετικά με την εταιρική αναφορά και ανάλυση σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά και τον επαγγελματικό Τύπο στους τομείς της δεοντολογίας χρηματοδότησης, της εταιρικής πληροφόρησης, της εταιρικής διακυβέρνησης, της ολοκληρωμένης αναφοράς, της διαχείρισης των πρακτικών και του μέλλοντος του επαγγέλματος. Ο κ. Thompson αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Warwick με πτυχίο επιστήμης στη λογιστική και οικονομική ανάλυση και είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW). Ο κ. Thompson είναι διεθνώς καταξιωμένος δρομέας αποστάσεων.