• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Χαράλαμπος (Χάρης) Συρούνης
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ KPMG

 

Νέα εποχή στη λογιστική χρηματοδοτικών μισθώσεων: η λύση της σύγκλισης.

 

Ο αντικειμενικός σκοπός του κοι- νού έργου (project) μεταξύ του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστι- κών Προτύπων (IASB) και του Αμερικανικού Συμβουλίου Προτύπων Χρημα- τοοικονομικής Λογιστικής (FASB) (τα «Συμβούλια») είναι η δημιουργία ενός κοινού προτύπου για τη λογιστική χρη- ματοδοτικών μισθώσεων μεταξύ μισθω- τών και εκμισθωτών, που θα βελτιώνει τη λογιστική απεικόνιση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στη συνά- ντηση του Ιουνίου 2012, τα Συμβούλια αποφάσισαν προσωρινά ότι εκμισθωτές και μισθωτές θα εφαρμόσουν ένα διπλό χειρισμό λογιστικής μισθώσεων. Ένα νέο τεστ ταξινόμησης μισθώσεων θα χρησι- μοποιηθεί, το οποίο θα καθορίζει αν οι μισθωτές και οι εκμισθωτές θα εφαρμό- ζουν ένα μοντέλο που θα έχει ως απο- τέλεσμα την αναγνώριση του εσόδου/ εξόδου είτε με σταθερή μέθοδο είτε με επιταχυνόμενη μέθοδο.

Εισήγηση για δύο χειρισμούς για μισθωτές
Οι μισθωτές θα χρησιμοποιούν το τεστ ταξινόμησης μισθώσεων για τον καθο- ρισμό της εφαρμογής είτε της επιταχυ- νόμενης μεθόδου (βάσει προηγούμενων δοκιμαστικών αποφάσεων) είτε της στα- θερής μεθόδου.
Βάσει και των δύο χειρισμών, ο μισθωτής θα αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης ως στοιχείο ενεργητικού (ΔΧΣΕ) και μια υπο- χρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάθε μίσθωση που εμπίπτει στο πεδίο των εισηγήσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι μισθώσεις θα περιλαμβάνονται στον ισολογισμό των μισθωτών.
Τα Συμβούλια δεν αναθεώρησαν τις προ- ηγούμενες αποφάσεις σχετικά με την αρχική αναγνώριση. Κατά συνέπεια, ο μισθωτής θα επιμετρά αρχικά τόσο την υποχρέωση μίσθωσης στην παρούσα αξία των πληρωμών για μισθώσεις όσο και το ΔΧΣΕ σε αξία ισόποση της υπο- χρέωσης μισθώσεως (μαζί με τυχόν προ- πληρωμένα ενοίκια και τα άμεσα αρχικά έξοδα).
Σε συνέχεια της αρχικής αναγνώρισης, ο μισθωτής που θα εφαρμόζει τη σταθερή