• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Φορολογικά πρόστιμα και τόκοι

Μετά τους νόμους 4509/22.12.2017 και 4512/17.1.2018, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον νόμο 4520/22.2.2018, το πλαίσιο των προστίμων και τόκων σε περίπτωση εκπρόθεσμων, ανακριβών δηλώσεων και μη υποβολής δηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

I. Χρήσεις, περίοδοι, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως και 31.12.2013

I.1. Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις

Αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του Ποινολογίου (Ν. 2523/1997), επιβάλλεται το πρόστιμο για διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, πλέον του τόκου του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 – ΚΦΔ), εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου, ως ακολούθως (πιν. 1):

• Με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (έως 17.1.2018) δεν ήταν δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την έκδοση εντολής ελέγχου.

• Το ευνοϊκότερο πρόστιμο πλέον τόκου επιβάλλεται για εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2018 και μετά.

• Το πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου (2,4%) κατά την εξόφλησή του.

• Με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (έως 17.1.2018) δεν ήταν δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την έκδοση εντολής ελέγχου.

• Το ευνοϊκότερο πρόστιμο πλέον τόκου επιβάλλεται για εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2018 και μετά.

• Δήλωση που υποβάλλεται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου δεν μπορεί να υποβληθεί με επιφύλαξη.

• Για εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 17.1.2018 και μετά, το επιβαλλόμενο πρόστιμο και ο επιβαλλόμενος τόκος μειώνονται στο 60%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου.

• Η μείωση του προστίμου και του τόκου στο 60% δεν ισχύει για δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Ι.2. Ανακριβείς δηλώσεις / Μη υποβολή δηλώσεων

Aντί του πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας ή μη υποβολής δήλωσης του άρθρου 1 του Ποινολογίου (Ν. 2523/1997), επιβάλλεται το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ΚΦΔ πρόστιμο, πλέον του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου, ως ακολούθως:

Ι.3. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 1.1.2018

• Οι ευνοϊκότερες κυρώσεις εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την 1.1.2018, υποθέσεις. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Εκκρεμείς, επίσης, θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή αποφάσεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο, καθώς και οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο. Εφαρμόζονται, επίσης, και στην περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής, υπό την προϋπόθεση της υποβολής, ενώπιον του προϊσταμένου της υπηρεσίας που εξέδωσε τη σχετική πράξη, αίτησης – ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου.

• Ποσά πρόσθετων φόρων που καταβλήθηκαν μετά την 1.1.2018 και καταλογίστηκαν μη λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των ευνοϊκότερων κυρώσεων διαγράφονται, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται (Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1019/2.2.2018). Αντίθετα, ποσά πρόσθετων φόρων τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της εφαρμογής των ευνοϊκότερων κυρώσεων, δηλαδή προ της 1.1.2018, δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται (Ν. 4520/2018).

Φαίνεται ότι η μη επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν πριν την 1.1.2018 καταλαμβάνει ακόμη και τις εκκρεμείς –κατά την 1.1.2018– υποθέσεις, καθώς κρίσιμος είναι ο χρόνος της καταβολής και όχι το στάδιο της υπόθεσης. Ζήτημα γεννάται για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων όπου μέρος της οφειλής καταβλήθηκε πριν την 1.1.2018, καθώς και για την αντιμετώπιση των μη εκκρεμών υποθέσεων, για τις οποίες η οφειλή εξοφλείται με δόσεις μετά την 1.1.2018.

Ι.4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 17.1.2018

• Για εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 17.1.2018, το επιβαλλόμενο πρόστιμο και ο επιβαλλόμενος τόκος μειώνονται στο 60%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και ο φορολογούμενος αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τον καταλογισμό με την υποβολή αίτησης – ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

• Η μείωση του προστίμου και του τόκου στο 60% εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις:

– όπου έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι τις 17.01.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, ή

– όπου θα εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού που έχει κοινοποιηθεί μέχρι τις 17.1.2018,

εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχθεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωσή του και εξοφλήσει την οφειλή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου.

• Ποσά πρόσθετων φόρων/προστίμων που εξοφλήθηκαν μετά την 17.1.2018 και καταλογίστηκαν μη λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα μείωσής τους στο 60% διαγράφονται, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται (Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1019/2.2.2018). Αντίθετα, ποσά πρόσθετων φόρων/προστίμων που είχαν ήδη εξοφληθεί πριν τη δυνατότητα μείωσής τους στο 60%, δηλαδή προ της 17.1.2018, δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται (Ν. 4520/2018).

Φαίνεται ότι η μη επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν πριν την 17.1.2018 καταλαμβάνει ακόμη και τις εκκρεμείς –κατά την 17.1.2018– υποθέσεις, καθώς κρίσιμος είναι ο χρόνος της καταβολής και όχι το στάδιο της υπόθεσης. Ζήτημα γεννάται για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων όπου μέρος της οφειλής καταβλήθηκε πριν την 17.1.2018.

Παρά τις αλλεπάλληλες, μέχρι σήμερα, τροποποιήσεις του Ν. 4174/2013, εξακολουθεί να μην είναι σαφής η έναρξη ισχύος των διατάξεών του αναφορικά με την επιβολή των προστίμων και τόκου. Ειδικότερα, δεν είναι σαφές κατά πόσον κρίσιμος χρόνος για τον καθορισμό της εφαρμογής του Ν. 4174/2013 είναι η χρήση, περίοδος ή φορολογική υποχρέωση ή ο χρόνος διάπραξης της παράβασης.

II. Χρήσεις, περίοδοι, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις από 1.1.2014 και μετά

ΙΙ.1. Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις

Το πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου (2,4%) κατά την εξόφλησή του. (πιν. 4)

Με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (έως 17.1.2018) δεν ήταν δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την έκδοση εντολής ελέγχου.

• Για εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 17.1.2018, το πρόστιμο μειώνεται στο 60%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου.

Από τη γραμματική ερμηνεία των διατάξεων φαίνεται ότι για χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως και 31.12.2013, ο περιορισμός του προστίμου στο 60% καταλαμβάνει και τον επιβαλλόμενο τόκο του άρθρου 53 ΚΦΔ, ενώ για χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις από 1.1.2014 και μετά, ο περιορισμός καταλαμβάνει μόνο τα επιβαλλόμενα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 ΚΦΔ.

• Η μείωση του προστίμου στο 60% δεν ισχύει για δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

• Δήλωση που υποβάλλεται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου δεν μπορεί να υποβληθεί με επιφύλαξη.

ΙΙ.2. Ανακριβείς δηλώσεις / Μη υποβολή δηλώσεων

IΙ.3. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 17.1.2018

• Τα ανωτέρω πρόστιμα λόγω ανακρίβειας ή μη υποβολής δήλωσης μειώνονται στο 60% για εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 17.1.2018, εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τον καταλογισμό με την υποβολή αίτησης – ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής και η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από την υποβολή της ως άνω αίτησης – ανέκκλητης δήλωσης. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

• Η μείωση του προστίμου στο 60% εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις:

– όπου έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι τις 17.1.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, ή

– όπου θα εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού που έχει κοινοποιηθεί μέχρι τις 17.1.2018, εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχθεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωσή του και εξοφλήσει την οφειλή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου.

• Ποσά προστίμων που εξοφλήθηκαν μετά την 17.1.2018 και καταλογίστηκαν μη λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα μείωσής τους στο 60% διαγράφονται, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται (Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1019/2.2.2018). Αντίθετα, ποσά προστίμων που είχαν ήδη εξοφληθεί πριν τη δυνατότητα μείωσής τους στο 60%, δηλαδή προ της 17.1.2018, δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται (Ν. 4520/2018).

Φαίνεται ότι η μη επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν πριν την 17.1.2018 καταλαμβάνει ακόμη και τις εκκρεμείς –κατά την 17.1.2018– υποθέσεις, καθώς κρίσιμος είναι ο χρόνος της καταβολής και όχι το στάδιο της υπόθεσης. Ζήτημα γεννάται για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων όπου μέρος της οφειλής καταβλήθηκε πριν την 17.1.2018.

Επίσης, από τη γραμματική ερμηνεία των διατάξεων, φαίνεται ότι για χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως και 31.12.2013, ο περιορισμός του προστίμου στο 60% καταλαμβάνει και τον επιβαλλόμενο τόκο του άρθρου 53 ΚΦΔ, ενώ για χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις από 1.1.2014 και μετά, ο περιορισμός καταλαμβάνει μόνο τα επιβαλλόμενα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 ΚΦΔ.

ΕΥ

Εκπρόθεσμες (αρχικές ή τροποποιητικές) χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου και αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως τις 31.12.2013

Αντικείμενο φόρου

Ποινολόγιο

(Ν. 2523/1997)

ΚΦΔ

(Ν. 4174/2013)

Εισόδημα, χαρτόσημο

και λοιποί φόροι (πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων)

➝1% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης

➝Ανώτατο όριο 60% του κύριου φόρου

➝Πρόστιμο άρθρου 54:

• €100, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων

• €250, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας)

• €500, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας)

➝Τόκος 8,76% ετησίως επί του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο, υπολογιζόμενος από 1.1.2014

ΦΠΑ, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι

➝1,5% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης

➝Ανώτατο όριο 60% του κύριου φόρου

➝Πρόστιμο άρθρου 54*:

• €100, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων

• €250, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας)

• €500, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας)

➝Τόκος 8,76% ετησίως επί του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο, υπολογιζόμενος από 1.1.2014

* Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα

Εκπρόθεσμες (αρχικές Ή τροποποιητικές) χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από την κοινοποίηση εντολής ελέγχου μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις Ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως τις 31.12.2013

Αντικείμενο φόρου

Ποινολόγιο

(Ν. 2523/1997)

ΚΦΔ

(Ν. 4174/2013)

Εισόδημα, χαρτόσημο

και λοιποί φόροι (πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων)

➝1% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης

➝Ανώτατο όριο 60% του κύριου φόρου

►Πρόστιμο άρθρου 58:

• 10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

• 25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

• 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

►Τόκος 8,76% ετησίως επί της διαφοράς του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο, υπολογιζόμενος από 1.1.2014

ΦΠΑ, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι

➝1,5% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης

➝Ανώτατο όριο 60% του κύριου φόρου

➝ΦΠΑ: Πρόστιμο άρθρου 58Α

• 50% επί της διαφοράς κύριου φόρου

➝Παρακρατούμενοι: Πρόστιμο άρθρου 59

• 50% επί της διαφοράς κύριου φόρου

➝Τόκος 8,76% ετησίως επί της διαφοράς του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο, υπολογιζόμενος από 1.1.2014

* Για τους επιρριπτόμενους φόρους εφαρμόζεται το παραπάνω πρόστιμο του άρθρου 58

Πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου λόγω ανακρίβειας δήλωσης που εκδίδονται από 1.1.2018 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013

Αντικείμενο φόρου

Ποινολόγιο

(Ν. 2523/1997)

ΚΦΔ

(Ν. 4174/2013)

Εισόδημα, χαρτόσημο

και λοιποί φόροι (πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων)

➝ 2% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης

➝ Ανώτατο όριο 120% του κύριου φόρου

➝ Πρόστιμο άρθρου 58:

• 10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

• 25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

• 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

➝ Τόκος 8,76% ετησίως επί της διαφοράς του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο, υπολογιζόμενος από 1.1.2014

ΦΠΑ, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι

➝ 3% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης

➝ Ανώτατο όριο 120% του κύριου φόρου

➝ ΦΠΑ: Πρόστιμο άρθρου 58Α

• 50% επί της διαφοράς κύριου φόρου

➝ Παρακρατούμενοι: Πρόστιμο άρθρου 59

• 50% επί της διαφοράς κύριου φόρου

➝ Τόκος 8,76% ετησίως επί της διαφοράς του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο, υπολογιζόμενος από 1.1.2014

* Για τους επιρριπτόμενους φόρους εφαρμόζεται το παραπάνω πρόστιμο του άρθρου 58

Πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης που εκδίδονται από 1.1.2018 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013

Αντικείμενο φόρου

Ποινολόγιο

(Ν. 2523/1997)

ΚΦΔ

(Ν. 4174/2013)

Εισόδημα, χαρτόσημο

και λοιποί φόροι (πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων)

➝ 2,5% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης

➝ Ανώτατο όριο 120% του κύριου φόρου

➝ Πρόστιμο άρθρου 58:

• 50% επί του κύριου φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση

➝ Τόκος 8,76% ετησίως επί του κύριου φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση, χωρίς ανώτατο όριο, υπολογιζόμενος από 1.1.2014

ΦΠΑ, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι

➝ 3,5% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης

➝ Ανώτατο όριο 120% του κύριου φόρου

➝ ΦΠΑ – Πρόστιμο άρθρου 58Α:

• 50% επί του κύριου φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση

➝ Παρακρατούμενοι: Πρόστιμο άρθρου 59

• 50% επί του κύριου φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση

➝ Τόκος 8,76% ετησίως επί του κύριου φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση, χωρίς ανώτατο όριο, υπολογιζόμενος από 1.1.2014

* Για τους επιρριπτόμενους φόρους εφαρμόζεται το παραπάνω πρόστιμο του άρθρου 58

Εκπρόθεσμες (αρχικές ή τροποποιητικές) χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου και αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις από 1.1.2014 και μετά

Αντικείμενο φόρου

ΚΦΔ

(Ν. 4174/2013)

Εισόδημα, χαρτόσημο

και λοιποί φόροι (πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων)

►Πρόστιμο άρθρου 54:

• €100, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων

• €250, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Β› κατηγορίας)

• €500, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Γ› κατηγορίας)

►Τόκος 8,76% ετησίως επί του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο

ΦΠΑ και παρακρατούμενοι φόροι

►Πρόστιμο άρθρου 54*:

• €100, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων

• €250, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας)

• €500, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας)

►Τόκος 8,76% ετησίως επί του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο

* Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Εκπρόθεσμες (αρχικές ή τροποποιητικές) χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από την κοινοποίηση εντολής ελέγχου μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις από 1.1.2014 και μετά

Αντικείμενο φόρου

ΚΦΔ

(Ν. 4174/2013)

Εισόδημα, χαρτόσημο

και λοιποί φόροι (πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων)

➝Πρόστιμο άρθρου 58:

• 10% επί του ποσού της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

• 25% επί του ποσού της δι αφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

• 50% επί του ποσού της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

➝Τόκος 8,76% ετησίως επί της διαφοράς του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο

ΦΠΑ και παρακρατούμενοι φόροι

➝ΦΠΑ: Πρόστιμο άρθρου 58Α

• 50% επί του ποσού της διαφοράς κύριου φόρου

➝Παρακρατούμενοι: Πρόστιμο άρθρου 59

• 50% επί του ποσού της διαφοράς κύριου φόρου

➝Τόκος 8,76% ετησίως επί της διαφοράς του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο

* Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου λόγω ανακρίβειας δήλωσης που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις από 1.1.2014 και μετά

Αντικείμενο φόρου

ΚΦΔ

(Ν. 4174/2013)

Εισόδημα, χαρτόσημο και λοιποί φόροι

(πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων)

➝Πρόστιμο άρθρου 58:

• 10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

• 25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

• 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

➝Τόκος 8,76% ετησίως επί της διαφοράς του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο

ΦΠΑ και παρακρατούμενοι φόροι

➝ΦΠΑ: Πρόστιμο άρθρου 58Α

• 50% επί της διαφοράς κύριου φόρου

➝Παρακρατούμενοι: Πρόστιμο άρθρου 59

• 50% επί της διαφοράς κύριου φόρου

➝Τόκος 8,76% ετησίως επί της διαφοράς του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο