• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
PAYING TAXES 2013. ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

WORLD BANK – IFC – PWC

Οι ηλεκτρονικές φορολογικές εφαρμογές κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος.

 

Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να βελτιώνουν τα φορολογικά τους συστήματα, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, σύμφωνα με τη νέα μελέτη Paying Taxes 2013 που εκπονήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) και σε συνεργασία με την PwC. Σύμφωνα με τη μελέτη, από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι τον Μάιο του 2012, 31 οικονομίες συνολικά έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, για να καταστήσουν ευκολότερη και οικονομικότερη την καταβολή φόρων από τις επιχειρήσεις.

Η μελέτη Paying Taxes 2013 ανέλυσε τα φορολογικά καθεστώτα που εφαρμόζονται σε 185 οικονομίες και κατέληξε στη διαπίστωση ότι η πιο συχνή μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιήθηκε σε 16 οικονομίες, είναι η εισαγωγή ή η βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Η Ελλάδα βελτίωσε τη γενική της κατάταξη και φέτος είναι στην 56η θέση, ενώ πέρυσι ήταν στην 79η. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα μας μειώθηκε το διοικητικό κόστος για συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και απλοποιήθηκαν κάποιες διαδικασίες.

«Η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων και πληρωμή φόρων μειώνει τη γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα των φορολογικών συστημάτων, συμβάλλει στην προώθηση της φορολογικής συμμόρφωσης και μειώνει το διοικητικό κόστος για συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις», δήλωσε ο Augusto Lopez Claros, διευθυντής του τμήματος Παγκοσμίων Δεικτών και Ανάλυσης στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Η μελέτη καταδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σταδιακή μείωση στον αριθμό των πληρωμών, καθώς και στο χρόνο που δαπανά μια επιχείρηση για να αντεπεξέλθει στις φορολογικές τις υποχρεώσεις. Αυτή η μείωση διεθνώς του διοικητικού κόστους για τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις είναι μια θετική εξέλιξη».

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο μέσος όρος του πραγματικού φορολογικού συντελεστή που καταβάλλουν παγκοσμίως οι επιχειρήσεις σήμερα ανέρχεται σε 44,7% των εμπορικών τους κερδών και η συμμόρφωσή τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις απαιτεί κατά μέσο όρο 27,2 πληρωμές και 267 ώρες απασχόλησης. Στα οκτώ χρόνια κατά τα οποία εκπονείται αυτή η μελέτη, ο χρόνος που δαπανά μια επιχείρηση για να εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις έχει μειωθεί συνολικά κατά 54 ώρες, σχεδόν δηλαδή κατά επτά εργάσιμες μέρες, και ο αριθμός των πληρωμών έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον έξι, ενώ ο πραγματικός φορο- λογικός συντελεστής έχει μειωθεί σχεδόν κατά 1% σε ετήσια βάση.

«Επικρατεί προβληματισμός και ένταση στις κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν ένα σύστημα που να ενθαρρύνει την οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη», σχολιάζει ο Andrew Packman, Partner του τμήματος παροχής φορολογικών υπηρεσιών της PwC Αγγλίας. «Οι κυβερνήσεις που επιδιώκουν να δημιουργήσουν πιο φιλικά προς τις επιχειρήσεις φορολογικά συστήματα πρέπει να εστιάσουν όχι μόνο στους φορολογικούς συντελεστές αλλά και στη μείωση του χρόνου και των ενεργειών που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων».

Η οικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τον Andrew Sentence, ανώτερο στέλεχος του συμβουλευτικού τμήματος της PwC, και περιλαμβάνεται στη μελέτη δείχνει ότι στις οικονομίες όπου ελήφθησαν μέτρα για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος –τόσο όσον αφορά τον αριθμό των πληρωμών όσο και το χρόνο που απαιτεί η φορολογική συμμόρφωση– παρατηρήθηκε μεγαλύτερη τάση για οικονομική ανάπτυξη.

Παρά το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα οι χώρες που προχωρούν σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις έχουν μειωθεί σε 31 από 35 που ήταν τον προηγούμενο χρόνο. Η μείωση του διοικητικού κόστους για τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το 2011 ο απαιτούμενος χρόνος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μειώθηκε κατά ένα οκτάωρο και ο αριθμός των πληρωμών μειώθηκε κατά δύο, ενώ ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής μειώθηκε μόνο κατά 0,3%.

Η μελέτη Paying Taxes 2013 εξετάζει όλους τους υποχρεωτικούς φόρους και εισφορές που πρέπει να καταβάλλει μία επιχείρηση μέσα σε ένα χρόνο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εργοδοτικές εισφορές/ φόρος επί της εργασίας που καταβάλλει ο εργοδότης, φόροι ακίνητης περιουσίας, φόροι μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, φόρος επί των μερισμάτων, φόρος επί κεφαλαίου, φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών, φόροι οχημάτων και τέλη κυκλοφορίας, και άλλοι μικρότεροι φόροι και εισφορές.

 

Σχετικά με τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group)


Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο πηγές χρηματοδότησης και γνώσης για αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελείται από πέντε στενά συνδεδε- μένουςοργανισμούς: τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank for Reconstruction and Development), τον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (International Development Association), τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Fi- nance Corporation), τον Οργανισμό Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (Multilateral Investment Guarantee Agency) και το Διεθνές Κέντρο Διακανονισμού Διαφορών που σχετίζονται με Επενδύσεις (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Κάθε οργανισμός έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: www.worldbank.org, www.miga.org και www.ifc.org.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά εκθέσεων Doing Business: www.doingbusiness.org