• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση: Περιθώρια για βελτίωση

Ο ορισμός και η έκταση της ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης ποικίλλουν ανά χώρα, καθώς οι εθνικές πρακτικές παίζουν σημαντικό ρόλο.

Πρόσφατη έρευνα της KPMG αποκαλύπτει αρκετά ζητήματα που εμποδίζουν τη σαφή και συνοπτική αναφορά, όπως η επανάληψη στοιχείων σε διάφορα τμήματα της έκθεσης, η παράθεση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) αντί της αιτιολόγησής τους, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην καλύπτουν τα σημεία ενδιαφέροντός τους.

Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει καθοριστική σημασία, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να παρουσιάσει μια πλήρη εικόνα της εταιρικής απόδοσης και των προοπτικών της. Οι επενδυτές πρέπει να αξιολογήσουν την εταιρεία, το δυναμικό της για ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κερδών της. Αυτές τις πληροφορίες θα μπορούσαν να παρέχουν και οι ετήσιες εκθέσεις, παρουσιάζοντας ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρηματικών πληροφοριών.

Τα «must do» για βελτίωση

1. Χρήσιμες πληροφορίες στους επενδυτές: Οι εκθέσεις πρέπει να δίνουν αντικειμενική πληροφόρηση για την τρέχουσα απόδοση, λεπτομέρειες της επιχειρηματικής στρατηγικής και την πρόοδο εφαρμογής της, και πληροφορίες για τη χρήση βασικών εταιρικών πόρων για τις μακροπρόθεσμες εταιρικές ανάγκες.

2. Σαφές και σχετικό περιεχόμενο έκθεσης: Οι επεξηγήσεις και αναφορές των εταιρικών επιδόσεων συχνά επαναλαμβάνονται, χωρίς να αναδεικνύουν τις επιχειρηματικές προτεραιότητες. Το μήκος των εκθέσεων συχνά καθοδηγείται από εθνικές πρακτικές και όχι τις ειδικές συνθήκες της εταιρείας. Όμως, μεγαλύτερες εκθέσεις δεν είναι κατ’ ανάγκη πιο επεξηγηματικές.

3. Επιχειρησιακά KPIs για μακροπρόθεσμη άποψη: Η επιλογή μη χρηματοοικονομικών δεικτών, που σχετίζονται άμεσα με τους παράγοντες επιτυχίας μιας εταιρείας, μπορεί να παρέχει μια πιο μακροπρόθεσμη άποψη της επιχειρηματικής απόδοσης σε βασικούς τομείς, όπως προϊόντα, πελάτες/πωλήσεις, μάρκα/μερίδιο αγοράς, εξειδίκευση/know how, αποτελεσματικότητα και προσωπικό.

4. Πρακτικά KPIs που αφορούν τη στρατηγική: Ορισμένοι δείκτες, όπως εάν η εταιρεία κερδίζει ή διατηρεί πελάτες, ή πώς αναπτύσσεται το μερίδιο αγοράς, εξηγούν μερικές σημαντικές πτυχές της επιχειρηματικής απόδοσης και βοηθούν τους επενδυτές να εκτιμούν την εμπορική επιτυχία και τις προοπτικές της εταιρείας.

5. Βαθύτερη στρατηγική ανάλυση: Οι περιγραφές του επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής πρέπει, αντί να επικεντρώνονται μόνο σε μερικές πτυχές της εταιρείας και την βραχυπρόθεσμη απόδοση, να εστιάζουν στην μακροπρόθεσμη εταιρική κατεύθυνση.

6. Εστίαση σε ανάλυση κινδύνων για το μέλλον: Πολλές αναλύσεις κινδύνων γίνονται απλά για συμμόρφωση με κανονισμούς, αντί να βοηθούν τους επενδυτές να κατανοούν τη διαχείριση των κινδύνων και τους κινδύνους που αφορούν την επιχειρηματική αξία και τις στρατηγικές ανάπτυξης.

Αυτές οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο, και συνεπώς πρέπει να θεωρούμε αυτήν τη διαδικασία ως εξελικτική μέσα στις επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που αναγνωρίζουν αυτήν την πρόκληση θέτουν τη βάση για μια εμπορικά εστιασμένη συζήτηση με τους επενδυτές τους αναφορικά με τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις και κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κώστας Μόσχος

Διευθυντής, Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG