• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγκρίθηκε το “πακέτο Γιούνκερ”

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή   ενέκρινε χθες νομοθετικές προτάσεις της για την υλοποίηση του επενδυτικού πακέτου, γνωστού και ως «πακέτου Γιούνκερ» ύψους 315 δισεκ.

Ειδικότερα, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις νομοθετικές προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Επιδίωξη είναι το Ταμείο να κινητοποιήσει 315 δισεκ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για ευρυζωνικά δίκτυα και για δίκτυα ενέργειας, με έμφαση στις μικρότερες επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την πρόταση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EΤΣΕ) θα χρηματοδοτεί έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου μεγιστοποιώντας έτσι τις επιπτώσεις των δημόσιων δαπανών και την απελευθέρωση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Προβλέπεται ότι τα κράτη – μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο EΤΣΕ ενώ η συμμετοχή είναι επίσης ανοικτή και σε τρίτους, όπως οι εθνικές τράπεζες ή υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν ή ελέγχονται από τα κράτη – μέλη, φορείς του ιδιωτικού τομέα και φορείς εκτός της Ένωσης με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των υφιστάμενων συντελεστών.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ευνοϊκή μεταχείριση των κρατών – μελών στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπεται ότι οι συνεισφορές των κρατών – μελών στο Ταμείο δεν θα υπολογίζονται κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής προσαρμογής και ειδικότερα σε ότι αφορά το έλλειμμα και το χρέος. Αυτή η ρύθμιση θα ισχύει για όλα τα κράτη – μέλη, είτε στο προληπτικό ή διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου. Για τις χώρες που επωφελούνται από την λεγόμενη «ρήτρα επενδύσεων» θα υπάρχει επίσης ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στο πλαίσιο του Συμφώνου.

Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση του ΕΤΣΕ θα δημιουργηθεί Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίζει σχετικά με το γενικό προσανατολισμό, τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις, το προφίλ κινδύνου, τις στρατηγικές πολιτικές και την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

Όσο η ΕΤΕπ και η Επιτροπή είναι οι μόνοι παράγοντες στην EΤΣΕ, ο αριθμός των μελών και των ψήφων θα κατανέμεται ανάλογα με το μέγεθος της συμβολής τους και όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με συναίνεση. Όταν οι υπόλοιποι συνεισφέροντες ενταχθούν στο Ταμείο, ο αριθμός των ψήφων θα συνεχίσει να είναι ανάλογος προς τις εισφορές και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, αν δεν μπορεί να βρεθεί συναίνεση. Καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, αν καταψηφίζεται από την Επιτροπή ή την ΕΤΕπ.

Εξάλλου, η πρόταση θεσπίζει ένα Ταμείο Εγγυήσεων ΕΕ, το οποίο θα παρέχει ένα «μαξιλάρι» ρευστότητας για τον προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι των ενδεχόμενων ζημιών που προκύπτουν από την EΤΣΕ στην υποστήριξη έργων. Τα ταμείο θα φτάσει σταδιακά τα 8 δισ. ευρώ το 2020 μέσω των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού 2015 της ΕΕ, η οποία θα δημιουργήσει τις αναγκαίες νέες γραμμές του προϋπολογισμού με τη μεταφορά 1,360 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 10 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών σε αυτές τις νέες γραμμές.

Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να υιοθετηθούν με τη λεγόμενη διαδικασία της συναπόφασης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

(πηγή: in.gr, BHMA online, ΑΠΕ-ΜΠΕ κ.ά)