• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Aναγγελία κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών

Την ύπαρξη κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών θα πρέπει να «αναγγείλουν» έως τις 10 Φεβρουαρίου 2014 οι διαχειριστές και οι κηδεμόνες τους στο υπουργείο Οικονομικών και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Στα πλαίσια του Ν. Ν. 4182/2013 οι διοικητές και διαχειριστές (εκκαθαριστές, εκτελεστές, Ιεροί Ναοί, σύλλογοι, σωματεία, ΟΤΑ κλπ) κοινωφελών περιουσιών και οι κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών πρέπει να αναγγείλουν την ύπαρξη των εν λόγω περιουσιών και κληρονομιών με την συμπλήρωση του αντίστοιχου κατά περίπτωση ηλεκτρονικού αρχείου, το οποίο ο κάθε υπόχρεος πρέπει να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών ή των αποκεντρωμένων διοικήσεων.

Σύμφωνα με το νόμο, το αρμόδιο όργανο διοίκησης περιουσιών είναι υποχρεωμένο να αναγγείλει την ύπαρξη των περιουσιών στις υπηρεσίες που τηρούν τους φακέλους και το Μητρώο και να προσκομίσει εντός έξι μηνών από την αναγγελία όλα τα απαιτούμενα για την κατάρτιση των φακέλων στοιχεία.

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάσσεται για την αναγγελία ή εάν κατά τη λήξη της προθεσμίας έξι μηνών που τάσσεται για την προσκόμιση των στοιχείων αυτά δεν προσκομιστούν επιβάλλονται στους υπεύθυνους κυρώσεις και η περιουσία, μαζί με την αντίστοιχη διοίκηση, θεωρείται αυτοδικαίως διαλυθείσα, εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του φακέλου.

Για την τύχη τους θα αποφασίζει το δικαστήριο.