• Σήμερα είναι: Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Αναζητώντας τη διαφάνεια

James Chalmers
Global Assurance Leader, Partner, PwC UK

Nadja Picard
Global Reporting Leader, Partner, PwC Γερμανίας

Ο Covid-19 έδωσε νέο νόημα στον όρο διαφάνεια, ωθώντας τις εταιρείες να γίνουν πιο ανοιχτές προς τους επενδυτές, προμηθευτές, κυβερνήσεις, πελάτες και υπαλλήλους. Η κρίση κατέδειξε τη διασύνδεση των παγκόσμιων παικτών, επιδείνωσε οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, ενώ έφερε στην επιφάνεια φλέγοντα ερωτήματα για την κλιματική αλλαγή.

Για τα παραπάνω, απαιτείται όλο και περισσότερη πληροφόρηση. Η βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών θα δώσει ώθηση στα ενδιαφερόμενα μέρη να επιβραβεύσουν τις εταιρείες που συνεισφέρουν στην κοινωνία και διαχειρίζονται τους παράγοντες ESG, ασκώντας πιέσεις σε όσες δεν το πράττουν.

Τώρα, το μόνο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα για μια εταιρεία είναι η τρέχουσα οικονομική απόδοσή της. Είναι όμως αυτό αρκετό;

Οι προτάσεις για γνωστοποίηση περισσότερων πληροφοριών, πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, προέρχονται από διάφορα μέρη. Η πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια συνδυάζεται με την ανάγκη ορισμού κοινών, αντικειμενικών και εφαρμόσιμων προτύπων για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Θα περάσει αρκετός καιρός προτού επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία σχετικά με έναν τρόπο γνωστοποίησης της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συγκρίσιμο με τα λογιστικά πρότυπα (GAAP) που εφαρμόζονται στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Έχει επίσης σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εμπιστοσύνη στις γνωστοποιήσεις, χάρη στη ελεγκτική διασφάλιση. Για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι κάτι δεδομένο. Η ίδια ανάγκη υπάρχει για τις εξίσου σημαντικές μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Τα πέντε ζητήματα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι CEO και τα ανώτερα στελέχη για ένα μέλλον με μεγαλύτερη διαφάνεια είναι τα εξής:

Συμμετοχή του Δ.Σ. H διαφάνεια αναδεικνύεται ως θέμα επιπέδου Δ.Σ. λόγω της αυξανόμενης πίεσης των επενδυτών. Η πληροφόρηση σχετικά με τη δημιουργία βιώσιμης αξίας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών. Εν μέρει, αυτό σχετίζεται με τη διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, αλλά και με το ότι η χρήση τους βελτιώνει τις επιδόσεις. Η εμπιστοσύνη δημιουργείται όταν οι ενδιαφερόμενοι πειστούν ότι η δέσμευση για δημιουργία βιώσιμης αξίας είναι ειλικρινής.

Στρατηγική. Τα ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν διαφάνεια, με κάθε επιχείρηση να εφαρμόζει τη δική της προσέγγιση ως προς την πληροφόρηση και τους εξατομικευμένους δείκτες. Σε ένα περίπλοκο περιβάλλον πληροφόρησης, είναι σημαντική η εξασφάλιση των σωστών προτύπων. Οι δείκτες και οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να είναι σημαντικές για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε η συμμόρφωση να έχει αξία.

Έμφαση στα συστήματα, όχι μόνο στα πρότυπα. Ανεξάρτητα από το ποια πρότυπα επιλέξει τελικά η αγορά, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να συλλέξουν και να γνωστοποιήσουν αποτελεσματικά τα μη χρηματοοικονομικά τους στοιχεία. Έμφαση πρέπει να δίνεται στα συστήματα, όχι στους δείκτες, καθώς ένας αξιόπιστος αριθμός είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Αυστηρότητα. Τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορούν να είναι εξίσου σημαντικά με τα χρηματοοικονομικά –για παράδειγμα, τα στοιχεία για την απόκτηση και διατήρηση πελατών είναι σημαντικότερα από το EBITDA για τους επενδυτές σε πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει πλατφόρμας. Αυτές οι εταιρείες αναμένεται να γνωστοποιούν αυτά τα στοιχεία με την ίδια αυστηρότητα με τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία, και αυτή είναι η προσέγγιση που θα πρέπει να υιοθετηθεί και για τις υπόλοιπες μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Ψηφιοποίηση. Η διαφάνεια επιτυγχάνεται μέσω παροχής δεδομένων σε ευέλικτες ψηφιακές μορφές τις οποίες μπορούν να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τρίτα μέρη. Μη ανταποκρινόμενες εταιρείες θα έχουν επιπτώσεις στα εμπορικά τους αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει στον τομέα B2B, από όπου οι οίκοι αξιολόγησης και άλλοι θα προσελκύουν όλο και περισσότερα δεδομένα στους αλγόριθμούς τους.

Η επανάσταση στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση πλησιάζει ταχύτατα. Όσοι δράσουν πρώτοι θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών, θα διαφοροποιηθούν, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών και θα συνεισφέρουν στην πρόοδο της κοινωνίας.