• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Claire Lindridge: «Νέες προκλήσεις»

Η Claire Lindridge συμμετείχε στην 17η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG) που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 16 & 17 Μαρτίου 2016 και διοργανώθηκε από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με συμμετοχή εκπροσώπων από είκοσι επτά (27) ευρωπαϊκές χώρες.

Πώς έχει οργανωθεί το σύστημα ποιοτικού ελέγχου στη χώρα σας; Από τις 17 Ιουνίου 2016 το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (FRC) θα είναι η μοναδική αρχή αρμόδια για διεξαγωγή ελέγχων. Το FRC θα διενεργήσει επιθεωρήσεις ελεγκτικών εταιρειών δημοσίου συμφέροντος και θα αναθέσει στους επαγγελματικούς φορείς τις επιθεωρήσεις ελεγκτικών εταιρειών μη δημοσίου συμφέροντος.

Ποιος είναι ο επίσημος ορισμός ευρημάτων ποιοτικού ελέγχου στη χώρα σας; Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός ευρημάτων ποιοτικού ελέγχου.

Υπάρχουν κάποια μέτρα που έχετε υιοθετήσει για την αναβάθμιση των ποιοτικών ελέγχων; Για παράδειγμα, βαθμολογούνται τα έργα ελέγχου στη χώρα σας; Τα έργα ελέγχου κατατάσσονται σε τέσσερες βαθμίδες.

Γνωστοποιείτε τα ευρήματα στις επιτροπές ελέγχου; Ναι, γνωστοποιούμε και τα ευρήματα και τη βαθμολόγηση των έργων στις επιτροπές ελέγχου.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε σχέση με τη μεταρρύθμιση των ελεγκτικών διαδικασιών στην Ε.Ε.; Εισαγωγή μικρότερων ελεγκτικών εταιρειών δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο επιθεώρησης του FRC. Προηγουμένως, το FRC διενεργούσε επιθεωρήσεις μόνο των εννέα μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών.

Έχετε συνεργαστεί με άλλες εθνικές αρχές ή με άλλους φορείς; Συνεργαζόμαστε με επαγγελματικούς φορείς και την εποπτική τραπεζική αρχή.