• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Deloitte: Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός

 

 

Η Deloitte δημοσιεύει την έκδοση με τίτλο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός | Προσαρμογή στο νέο καθεστώς (Single Supervisory Mechanism | Getting to grips with the new regime). Σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να βοηθήσει τις τράπεζες να αναπτύξουν τη στρατηγική τους παρότι η προσέγγιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. Επιχειρεί να παρουσιάσει τις τάσεις και τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται, ειδικά όσον αφορά στη διαχείριση εποπτικών σχέσεων. Επίσης, παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις επιπτώσεις τους στις κεφαλαιακές θέσεις και στους κεφαλαιακούς σχεδιασμούς των τραπεζών.

Στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι ρυθμίσεις και η εποπτεία έχουν γίνει αλληλένδετα μέρη των στρατηγικών και των επιχειρησιακών μοντέλων των τραπεζών. Οι διοικήσεις των τραπεζών το αναγνωρίζουν αυτό και τα διοικητικά συμβούλια και οι μέτοχοι αναμένουν ότι η επιχειρησιακή στρατηγική θα προλαμβάνει και θα προσαρμόζεται στις ρυθμιστικές και στις εποπτικές αλλαγές. Για τις τράπεζες που εποπτεύονται από τον ΕΕΜ, η προσαρμογή αυτή περιπλέκεται από το νέο και εξελισσόμενο εποπτικό πλαίσιο.

Η Deloitte στην πρόσφατη έκδοσή της εντοπίζει τις δράσεις τις οποίες πρέπει να λάβουν οι τράπεζες:

  • Οι τράπεζες χρειάζεται να εγκαθιδρύσουν ισχυρές, βιώσιμες σχέσεις με τους επόπτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να διατηρούν δεσμούς με τους εθνικούς επόπτες που είναι πάντα υπεύθυνοι για την καθημερινή τους επίβλεψη. Ορισμένες τράπεζες έχουν ενδυναμώσει ή δημιουργήσει συγκεκριμένες ομάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την εποπτεία ώστε να αναπτύξουν αυτούς τους δεσμούς.
  • Η επιθυμία για συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών, καθώς και στην εποπτική προσέγγιση, οδηγεί τους επόπτες να αναθεωρήσουν τις επιλογές και τις ευχέρειες των εθνικών εποπτικών αρχών και να εξετάσουν τους υπολογισμούς της στάθμισης των κινδύνων που εμπεριέχονται στα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτά τα πεδία. Οι τράπεζες χρειάζεται να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των αλλαγών στην κεφαλαιακή θέση τους και στον κεφαλαιακό σχεδιασμό τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις σε αποφάσεις σχετικές με τη διάρθρωση των νομικών οντοτήτων τους και τις λειτουργικές δομές τους.
  • Η ανώτερη διοίκηση μαζί με το Δ.Σ. της κάθε τράπεζας θα πρέπει να συζητήσουν σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να καταστήσουν το επιχειρησιακό μοντέλο βιώσιμο από εποπτικής πλευράς και να εξετάσουν κατά πόσο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις αλλαγές αυτές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Αλεξάνδρα Κωστάρα, Financial Services Industry Leader της Deloitte Ελλάδος σχολίασε: «Η τελευταία έκδοση απορρέει από τη μέχρι τώρα δουλειά που γίνεται στο Deloitte Banking Union Center στη Φρανκφούρτη και τονίζει πως το νέο καθεστώς εποπτείας των τραπεζών θα αλλάξει τις απαιτήσεις από τις τράπεζες σε ό,τι αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου και ρευστότητας, τα δεδομένα και τις αναφορές, τη διαχείριση κινδύνου και τη διακυβέρνηση, νομικές και λειτουργικές δομές».