• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

E.E: Αναθεώρηση της Οδηγίας για τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε συνοπτική έκθεση1 με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε για τη συλλογή των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική αναφορά (Οδηγία 2014/95/ΕΕ, «NFRD»).

Πρόκειται για μια έκθεση όπου συνοψίζονται 588 απαντήσεις που ελήφθησαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας NFRD, στο διάστημα 20 Φεβρουαρίου 2020 – 11 Ιουνίου 2020.

Η Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική αναφορά (NFRD)

Η Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική αναφορά (Οδηγία 2014/95/ΕΕ) είναι τροποποίηση της λογιστικής Οδηγίας (Οδηγία 2013/34 / ΕΕ). Απαιτεί ορισμένες μεγάλες εταιρείες να συμπεριλάβουν μια μη χρηματοοικονομική αναφορά ως μέρος των ετήσιων υποχρεώσεων δημόσιας αναφοράς. Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της NFRD έπρεπε να υποβάλουν έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της, για πρώτη φορά το 2018 (για το οικονομικό έτος 2017).

Στην Ελλάδα η Οδηγία ενσωματώθηκε με τον Ν. 4403/2016 στον Ν. 2190/1920 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ν. 4548/2018, στα άρθρα 151 για τις ετήσιες και 154 για τις ενοποιημένες εκθέσεις.

Η Οδηγία της Ε.Ε. απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες να γνωστοποιούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και τη διαχείριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Αυτό βοηθά τους επενδυτές, τους καταναλωτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των μεγάλων εταιρειών και ενθαρρύνει αυτές τις εταιρείες να αναπτύξουν μια υπεύθυνη προσέγγιση στις επιχειρήσεις τους.

Η ανωτέρω Οδηγία:

– Ισχύει για μεγάλες οντότητες δημοσίου συμφέροντος με περισσότερους από 500 υπαλλήλους. Στην πράξη περιλαμβάνει μεγάλες εισηγμένες εταιρείες και μεγάλες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες (είτε είναι εισηγμένες είτε όχι) –όλες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περισσότερους από 500 υπαλλήλους.

– Εντοπίζει τέσσερα ζητήματα αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνικά θέματα και θέματα εργαζομένων, ανθρώπινα δικαιώματα και δωροδοκία και διαφθορά) και σε σχέση με αυτά τα ζητήματα απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τις πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζόμενων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας), τα αποτελέσματα, τους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators, KPI ) που σχετίζονται με την επιχείρηση. Δεν εισάγει ούτε απαιτεί τη χρήση ενός προτύπου ή πλαισίου μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, ούτε επιβάλλει λεπτομερείς απαιτήσεις γνωστοποίησης, όπως καταλόγους δεικτών ανά τομέα.

– Απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν πληροφορίες «…στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την κατανόηση της εξέλιξης, της απόδοσης, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της εταιρείας». Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να αποκαλύπτουν όχι μόνο πώς τα ζητήματα αειφορίας μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία, αλλά και πώς επηρεάζει η εταιρεία την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτή είναι η λεγόμενη διπλή προοπτική σημαντικότητας (double materiality perspective).

Το 2017, όπως απαιτείται από την Οδηγία, η Επιτροπή δημοσίευσε μη δεσμευτικές οδηγίες για τις εταιρείες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών2. Τον Ιούνιο του 2019, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης (Sustainable Finance Action Plan), η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή πληροφοριών σχετικά με το κλίμα, οι οποίες ενσωματώνουν τις συστάσεις της ειδικής ομάδας για την υποβολή πληροφοριών – δημοσιοποίηση γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με το κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)3.

Σκοπός και χρόνος αυτής της διαβούλευσης

Στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία4 (European Green Deal), τον Δεκέμβριο του 2019, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τη NFRD ως μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση των βάσεων της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή η δημόσια διαβούλευση είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής διαβούλευσης για τη συλλογή των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την αναθεώρηση της NFRD.

Το έγγραφο διαβούλευσης δημοσιεύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2020. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η προθεσμία για τις απαντήσεις παρατάθηκε κατά ένα μήνα, έως τις 11 Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020, η Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει πρόταση σχετικά με την NFRD το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση

Οι μεμονωμένες εταιρείες ήταν η μεγαλύτερη ενιαία ομάδα ερωτηθέντων (32%), ακολουθούμενη από επιχειρηματικές ενώσεις (20%) και μη κυβερνητικές οργανώσεις (14%).

Από τους ερωτηθέντες που ήταν εταιρείες, το 70% ήταν μεγάλες εταιρείες και το 30% ήταν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό ερωτηθέντων ήταν η Γερμανία (18%), ακολουθούμενη από το Βέλγιο (14%), τη Γαλλία (10%), την Ισπανία (9%), την Ιταλία (6%) και την Ολλανδία (6%). Από χώρες εκτός Ε.Ε. υπήρχε σημαντικός αριθμός απαντήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο (9%) και τις ΗΠΑ (4%).

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν ήταν αυτοί που καταρτίζουν εκθέσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (δηλαδή εταιρείες που αναφέρουν αυτές τις πληροφορίες) ή εάν ήταν χρήστες τέτοιων πληροφοριών. Το 29% δήλωσε ότι ήταν και αυτοί που καταρτίζουν εκθέσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και χρήστες μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, το 22% ήταν μόνο χρήστες και το 21% ήταν μόνο αυτοί που καταρτίζουν εκθέσεις.

Περίληψη των βασικών συμπερασμάτων της δημόσιας διαβούλευσης

Σε γενικές γραμμές η ανάλυση δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη, μεταξύ άλλων, στα εξής θέματα:

î Τη χρήση ενός κοινού προτύπου μη χρηματοοικονομικής αναφοράς που θα επιλύει ζητήματα αξιοπιστίας, συγκρισιμότητας και συνάφειας δεδομένων (υποστήριξη από 82% των ερωτηθέντων).

î Ενίσχυση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή διασφάλισης επί της μη χρηματοοικονομικής αναφοράς –οι χρήστες της μη χρηματοοικονομικής αναφοράς θα ήθελαν να έχουν υποχρεωτική εύλογη διασφάλιση, ενώ αυτοί που καταρτίζουν εκθέσεις μη χρηματοοικονομικής αναφοράς προτιμούν περιορισμένη διασφάλιση.

î Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της NFRD και σε άλλες κατηγορίες εταιρειών.

î Γνωστοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης του ουσιώδους από τις εταιρείες.

î Απλοποιημένα πρότυπα για τις ΜμΕ, για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

î Ψηφιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Πιο αναλυτικά, τα συμπεράσματα της διαβούλευσης:

Προβλήματα για τους χρήστες μη χρηματοοικονομικών αναφορών: Η πλειονότητα των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρουν οι εταιρείες είναι ανεπαρκείς όσον αφορά τη συγκρισιμότητα (71% των ερωτηθέντων), την αξιοπιστία (60%) και τη συνάφεια (57%). Κοιτάζοντας μόνο τους ερωτηθέντες που αυτοπροσδιορίστηκαν ως χρήστες μη χρηματοοικονομικών αναφορών, τα στοιχεία αυτά ανέρχονται σε 84%, 74% και 70% αντίστοιχα.

Προβλήματα γι’ αυτούς που καταρτίζουν τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές: 64% των ερωτηθέντων που είναι ή που εκπροσωπούν αυτούς που καταρτίζουν εκθέσεις (αναφέρουσες εταιρείες) δήλωσαν ότι οι πρόσθετες απαιτήσεις για μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, για παράδειγμα από οργανισμούς αξιολόγησης ή ΜΚΟ, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα και 38% αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα της τρέχουσας κατάστασης και τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να αναφέρονται.

Πολύ ισχυρή υποστήριξη για την απαίτηση από τις εταιρείες να χρησιμοποιούν ένα κοινό πρότυπο: 82% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η απαίτηση από τις εταιρείες να χρησιμοποιούν ένα κοινό πρότυπο θα αντιμετωπίσει τα εντοπισμένα προβλήματα.

Ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση ενός προτύπου ή πλαισίου μη χρηματοοικονομικής αναφοράς:

î Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι τα τρία υφιστάμενα πρότυπα ή πλαίσια (το Global Reporting Initiative, GRI, το Sustainability Accounting Standards Board, SASB και το International Integrated Reporting Framework, IIRC), αν εφαρμοστούν από μόνα τους, θα βοηθούσαν στην επίλυση των προβλημάτων αξιοπιστίας, συγκρισιμότητας και συνάφειας, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις εταιρείες να ανταποκρίνονται πλήρως στις τρέχουσες απαιτήσεις γνωστοποίησης της NFRD, λαμβάνοντας υπόψη τη διπλή προοπτική σημαντικότητας (double-materiality perspective). Το GRI είναι το πλαίσιο αναφοράς για το οποίο οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα εάν εφαρμοστεί όπως έχει (51% όλων των ερωτηθέντων)

î Εάν επρόκειτο να υιοθετηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπό μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, η διαβούλευση αναφέρθηκε σε διάφορα υφιστάμενα πλαίσια και πρότυπα, ζητώντας από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι θα ήταν σημαντικό ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο να ενσωματώνει τις αρχές και το περιεχόμενο του καθενός. Το 73% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο μη χρηματοοικονομικής αναφοράς πρέπει να ενσωματώνει στοιχεία από το Global Reporting Initiative GRI, το 71% συμφωνεί ότι πρέπει να ενσωματώσει στοιχεία από το Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) και το 64% στοιχεία από το πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ (UN Guiding Principles Reporting Framework – Human Rights).

Ισχυρή υποστήριξη για απλοποιημένα πρότυπα για τις ΜμΕ: Το 74% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την ανάπτυξη απλουστευμένων προτύπων για τις ΜμΕ. Το 46% απάντησε ότι τέτοια πρότυπα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τις ΜμΕ και το 39% απάντησε ότι πρέπει να είναι εθελοντικά. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τους ερωτηθέντες, που είναι ή εκπροσωπούν ΜΜΕ, είναι 27% υποχρεωτικά και 64% εθελοντικά.

Ισχυρή υποστήριξη για αυστηρότερες απαιτήσεις ελέγχου: 67% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η Ε.Ε. πρέπει να επιβάλει ισχυρότερες απαιτήσεις ελέγχου για τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές. Εάν η Ε.Ε. θεσπίσει ισχυρότερες απαιτήσεις ελέγχου, οι ερωτηθέντες διαιρέθηκαν ως προς το εάν η απαίτηση θα πρέπει να αφορά περιορισμένη διασφάλιση ή εύλογη διασφάλιση.

Ισχυρή υποστήριξη για ψηφιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών αναφορών: 64% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θα ήταν χρήσιμο να απαιτηθεί η επισήμανση (tagging) των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να καταστεί δυνατή η ανάγνωσή τους από μηχανή και το 65% δηλώνει ότι όλες οι αναφορές που περιέχουν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω ενός κοινού σημείου πρόσβασης.

Ισχυρή υποστήριξη για την απαίτηση από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν τη διαδικασία αξιολόγησης του τι θεωρούν ουσιώδες (materiality assessment process): το 72% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εταιρείες πρέπει να υποχρεωθούν να αποκαλύψουν τη διαδικασία αξιολόγησης του ουσιώδους.

Μέτρια υποστήριξη για την απαίτηση δημοσιοποίησης όλων των πληροφοριών στην έκθεση διαχείρισης: 55% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση διαχείρισης, καταργώντας την επιλογή δημοσίευσης των πληροφοριών σε ξεχωριστή έκθεση.

Ισχυρότερη υποστήριξη για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της NFRD σε ορισμένες κατηγορίες εταιρειών· Οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογής της NFRD εκτείνονται από τις πιο θετικές έως τις λιγότερο θετικές, ως εξής:

î Μεγάλες εταιρείες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ε.Ε. αλλά είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές της Ε.Ε. (72% των ερωτηθέντων).

î Μεγάλες εταιρείες εγκατεστημένες στην Ε.Ε. αλλά εισηγμένες εκτός Ε.Ε. (71% των ερωτηθέντων).

î Μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες (70%).

î Όλες οι μεγάλες οντότητες δημοσίου συμφέροντος (ουσιαστικά αφαιρώντας το τρέχον όριο των 500 υπαλλήλων και εφαρμόζοντας τα κατώτατα όρια μεγέθους που ορίζονται στη λογιστική Οδηγία) (62%).

î Όλες οι εταιρείες της Ε.Ε. με εισηγμένους τίτλους, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους (62%).

î Όλες οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους (45%).

î Κατάργηση της εξαίρεσης για εταιρείες που είναι θυγατρικές μιας μητρικής εταιρείας (32%).

î Όλες οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ανεξάρτητα από το μέγεθός τους (21%).

Ανησυχίες για την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών νομοθετημάτων σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη: το 67% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη βελτιστοποίησης διαφορετικών νομοθετημάτων σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και μόνο το 3% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών νομοθετημάτων λειτουργεί καλά.

Ισχυρή υποστήριξη για τη χρήση της δομής της ταξινόμησης για περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις: Το 69% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η NFRD θα πρέπει να καθορίσει περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στον Κανονισμό Ταξινομίας (Taxonomy Regulation).

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει πρόταση σχετικά με την NFRD το πρώτο τρίμηνο του 2021, όπου αναμένουμε να δούμε ποια από τα αιτήματα των ενδιαφερομένων μερών θα ενσωματωθούν. Δηλαδή θα δούμε σε ποιο βαθμό θα υπάρξει επέκταση του πεδίου εφαρμογής της NFRD και σε άλλες κατηγορίες εταιρειών, ενίσχυση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή διασφάλισης επί της μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, και αν αυτή θα είναι εύλογη ή περιορισμένη διασφάλιση, αν θα απαιτείται γνωστοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης του ουσιώδους από τις εταιρείες και αν θα προβλέπονται απλοποιημένα πρότυπα για τις ΜΜΕ με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Σε κάθε περίπτωση το πρώτο και απαραίτητο βήμα, για να προχωρήσουν οι λοιπές μεταρρυθμίσεις, φαίνεται ότι είναι η ικανοποίηση του αιτήματος για υιοθέτηση ενός κοινού προτύπου μη χρηματοοικονομικής αναφοράς που θα επιλύει τα ζητήματα αξιοπιστίας, συκρισιμότητας, πληρότητας και συνάφειας της πληροφόρησης.

Σε σχέση με αυτόν τον σκοπό:

î Ήδη, λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση της πιο πάνω έκθεσης, η IFAC ζητάει τη δημιουργία ενός διεθνούς συμβουλίου προτύπων αειφορίας παράλληλα με το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κρίσιμος στόχος είναι ένα παγκόσμιο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών αναφορών (Global System of Interconnected Corporate Reporting).

Το προτεινόμενο συμβούλιο θα βασιστεί σε σημαντικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προκειμένου να αντιμετωπίσει την επείγουσα και αυξανόμενη ζήτηση από επενδυτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικές αρχές για ένα σύστημα αναφοράς που παρέχει συνεπείς, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και ασφαλείς πληροφορίες σχετικές με τη δημιουργία αξίας επιχείρησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εξελισσόμενες προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών5.

Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι κατευθύνονται σε ένα νέο κοινό πρότυπο μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, το οποίο λογικά θα πρέπει να ενσωματώνει στοιχεία από τα υφιστάμενα πλαίσια αναφοράς (Global Reporting Initiative ,UN Guiding Principles Reporting Framework – Human Rights, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, International Integrated Reporting Framework, Sustainability Accounting Standards Board).

î Λίγες μέρες αργότερα, στις 30 Σεπτέμβριου, οι διαχειριστές6 του Ιδρύματος IFRS (Trustees of the IFRS Foundation) δημοσιεύσαν ένα έγγραφο διαβούλευσης7 για να αξιολογήσουν τη ζήτηση για παγκόσμια πρότυπα αειφορίας και, εάν η ζήτηση είναι ισχυρή, να αξιολογήσουν εάν και σε ποιο βαθμό το Ίδρυμα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τέτοιων προτύπων.

Το έγγραφο διαβούλευσης καθορίζει τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους το Ίδρυμα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων αειφορίας, διευρύνοντας την τρέχουσα αρμοδιότητά του πέρα από την ανάπτυξη προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, αξιοποιώντας την εμπειρία του στη διεθνή ρύθμιση προτύπων, τις καθιερωμένες διαδικασίες καθορισμού προτύπων και τη δομή διακυβέρνησής του.

Το έγγραφο διαβούλευσης καθορίζει τους σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας για τη δημιουργία ενός νέου διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς υποστήριξής του από τις δημόσιες αρχές και τους συμμετέχοντες στην αγορά, τη συνεργασία με περιφερειακές πρωτοβουλίες για την επίτευξη παγκόσμιας συνοχής και τη μείωση της πολυπλοκότητας στο θέμα της μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου χρηματοδότησης, και τη διασφάλιση ότι η τρέχουσα αποστολής του Ιδρύματος IFRS δεν διακυβεύεται.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

î Τέλος, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον περασμένο Ιούλιο, είχε αναθέσει στην EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) να αναλάβει προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκπόνηση πιθανών κοινοτικών προτύπων μη χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η σχετική έκθεση επρόκειτο να δημοσιευθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2020.

Επομένως, στους επομένους μήνες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο θέμα της καθιέρωσης προτύπων μη χρηματοοικονομικής αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 https://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/non-financial-reporting/docs/summary_report_en.pdf

2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01)

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640

5. https://www.ifac.org/news-events/2020-09/ifac-calls-creation-international-sustainability-standards-board-alongside-international-accounting

6. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για τη στρατηγική κατεύθυνση και διακυβέρνηση του Ιδρύματος, καθώς και για την εποπτεία του Διεθνούς Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων, το οποίο καθορίζει τα πρότυπα ΔΠΧΑ.

7. https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/09/ifrs-foundation-trustees-consult-on-global-approach-to-sustainability-reporting/

E.E.: Αναθεώρηση της Οδηγίας για τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές

Ροδούλα Ρούσου

Επικεφαλής Ποιοτικού Ελέγχου, ΣΟΛ Crowe