• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

EDITORIAL 02

Αγαπητοί αναγνώστες, 

 

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας είχε μεγάλη ανταπόκριση, τόσο στον κλάδο μας όσο και στο χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι καλύτερο και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν και οι σχετικές παρατηρήσεις σας.

Σε αυτό το τεύχος αφιερώσαμε αρκετές σελίδες στο ζήτημα της «ποιότητας του ελέγχου», που είναι για εμάς αντικείμενο διαρκούς βελτίωσης.

Η δημόσια εποπτεία, η αποτελεσματική επιθεώρηση του ασκούμενου ελεγκτικού έργου από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που έχει συσταθεί και λειτουργεί στη χώρα μας (ΕΛΤΕ), όπως και η δημοσιοποίηση των σχετικών ευρημάτων με διαφάνεια, θα συμβάλει στην επιδιωκόμενη βελτίωση της «ποιότητας του έλεγχου».

Ήδη το 2009 διενεργήθηκε έλεγχος στις ελεγκτικές εταιρείες αναφορικά με την εφαρμογή του ISQC 1, από τον οποίο προέκυψαν τα σχετικά συμπεράσματα και στάλθηκαν οι προτάσεις συμμόρφωσης στις υπό εξέταση ελεγκτικές εταιρείες.

Θεωρούμε προτεραιότητα την ενδυνάμωση της ΕΛΤΕ με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για τη συνεχή και συστηματική διενέργεια ποιοτικών ελέγχων εργασίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Παράλληλα, με απόφαση του Ε.Σ. του ΣΟΕΛ συγκροτήθηκε επιτροπή ποιοτικού ελέγχου του ΣΟΕΛ. Εκπονήθηκε ολοκληρωμένος κανονισμός διενέργειας ποιοτικών ελέγχων και διενεργήθηκε ποιοτικός έλεγχος στο σύνολο των ελεγκτικών εταιρειών.

Ο σκοπός των ελέγχων που διενεργεί το ΣΟΕΛ είναι συμβουλευτικός, στην κατεύθυνση της αναγνώρισης και διόρθωσης των όποιων αδυναμιών.

Επίσης, κατόπιν σχετικής έρευνας, επιλέχτηκε συγκεκριμένο software που περιλαμβάνει πρόγραμμα ελέγχου πλήρως εναρμονισμένο με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, ώστε να το προμηθευτούν ελεγκτικές εταιρείες που δεν διαθέτουν ανάλογα εργαλεία.

Πιστεύουμε ότι οι συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι, η υιοθέτηση και ενδυνάμωση των υφιστάμενων συστημάτων και εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης των ελεγκτικών έργων, όπως και η διά βίου εκπαίδευση και διατήρηση έμπειρου ελεγκτικού προσωπικού αποτελούν το μέσο διασφάλισης για τη συνεχή αναβάθμιση του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Από αυτό το τεύχος ξεκινάμε μια συνεργασία με το ΙΟΒΕ και θα συνεργαστούμε μελλοντικά και με άλλα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, σε μια προσπάθεια το περιοδικό μας να γίνει πεδίο έγκυρης πληροφόρησης και πεδίο ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων.

Η Συντακτική Επιτροπή