• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

EDITORIAL 22

Ο οικονομικός σύμβουλος του ΣΕΒ κ. Μιχάλης Μασουράκης, ο οποίος διετέλεσε για αρκετά χρόνια ανώτερος διευθυντής Οικονομικών Μελε- τών στην Alpha Βank, μιλά στο Accountancy Greece για τον νέο ρόλο των τραπεζών και εξηγεί πώς μπορεί να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της ελλη- νικής οικονομίας. Εκτιμά ότι η επίδραση των capital controls εντοπίζεται κυρίως στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, χωρίς όμως τα καταστροφικά αποτελέσματα που περιμένανε πολλοί. Τονίζει ότι η κατάσταση δεν πρό- κειται να αλλάξει εάν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία, αλλά και η αξιοπιστία της χώρας.

Ιδιαίτερα θετικοί σε σχέση με την επιχειρηματικότητα εμφανίζονται οι έλληνες φοιτητές, ενώ ένας στους τρεις έχει την πρόθεση να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση στο άμεσο μέλλον. Οι διαπιστώσεις αυτές, που ανατρέπουν τις μέχρι σήμερα επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα στα πανεπιστήμια, προκύπτει από έρευνα των ΕΥ, Οι- κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Endeavor Greece και Ελληνο-Αμερι- κανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Οι Kendall Ο’ Bowlin (University of Mississippi), Jessen L. Hobson (University of Illinois at Urbana-Champaign) και Μ. David Piercey (University of Massachusetts- Amherst) παρουσιάζουν μια νέα έρευνα, με τίτλο «Οι συνέπειες της εναλλαγής ελεγκτή, του επαγγελματικού σκε- πτικισμού και των σχέσεων με τη διοίκηση», η οποία μελέτησε εκ του σύ- νεγγυς τα προσδοκώμενα οφέλη της υποχρεωτικής εναλλαγής και κατα- λήγει στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη αυτά μερικές φορές δεν υφίστανται.

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται ακόμα πολλές έρευνες για θέμα- τα της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, τάσεις για το μέλλον, όπως και ζητήματα ελεγκτικά, φορολογικά θέματα κ.ά., καθώς και η κα- θιερωμένη στήλη μας για την ιστορία της λογιστικής.