• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων: ψηφιακός μετασχηματισμός. Αναστάσιος Κυριακούλης. Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικό Τμήμα, KPMG

Οι προηγμένες τεχνολογίες θα αλλάξουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο εξωτερικός έλεγχος.

Ο κόσμος βρίσκεται στη μέση ενός ψηφιακού μετασχηματισμού που αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε. Ο τρόπος διεξαγωγής των ελεγκτικών εργασιών δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος, αλλάζει και ακολουθεί τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των εταιρειών. Ο ελεγκτής, με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία ελέγχου, θα μπορεί να έχει καλύτερη κατανόηση της οικονομικής πληροφόρησης, της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, με αποτέλεσμα η διοίκηση της εταιρείας να λάβει πληροφόρηση από τον ελεγκτή μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων που θα γίνει.

Η προηγμένη τεχνολογία προσφέρει λειτουργική αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, αυξάνει την αξιοπιστία των δεδομένων, την προβλεψιμότητα, την ακρίβειά τους, καθώς και την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα τεχνολογία βοηθάει τον ελεγκτή να εντοπίσει τις περιοχές υψηλού κινδύνου (risk assessment), έτσι ώστε να επικεντρώσει τους πόρους του σε αυτές τις περιοχές, με συνέπεια να εκτελέσει ποιοτικά και αξιόπιστα τον έλεγχό του.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους ελεγκτές να αναλύουν τα ποσά των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης και να ελέγχουν σχεδόν το 100% των συναλλαγών, αντί να διενεργούν τον έλεγχο με δειγματοληψία, επιτρέποντάς τους να εκτελούν προηγμένες αναλύσεις και έτσι να αποκτούν βαθύτερη γνώση των λειτουργιών της εταιρείας, εξαιτίας της αυξημένης κάλυψης δεδομένων, της αυξημένης ικανότητας εντοπισμού των ανωμαλιών, της ανίχνευσης τυχόν περιστατικών απάτης στο επίπεδο των οικονομικών καταστάσεων.

Οι αναλύσεις δεδομένων εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού γίνονται ευκολότερες και επιτρέπουν στους ελεγκτές να αναλύουν τις τάσεις και τους κινδύνους των πελατών τους σε σχέση με άλλες ομοειδείς εταιρείες (benchmarking), επιτρέπουν τη συγκριτική μέτρηση των KPIs σε όλες τις διαδικασίες, τις επιχειρηματικές μονάδες, καθώς και την καλύτερη παρακολούθηση της επίδοσης σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγούν τους ελεγκτές προς ένα πιο συνεχές μοντέλο ελέγχου και παρακολούθησης, επειδή θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα πελατών σε πραγματικό χρόνο και σε τυποποιημένη μορφή.

Κάποια από τα πλεονεκτήματα είναι ο μειωμένος χρόνος που απαιτείται για την παροχή στοιχείων στους ελεγκτές, μεγαλύτερη διαφάνεια στην εταιρεία, καλύτερη αλληλεπίδραση με τους ελεγκτές και ταχύτεροι χρόνοι ολοκλήρωσης της κατάρτισης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Οι ελεγκτές θα πρέπει να επεκτείνουν τις ελεγκτικές υπηρεσίες τους και σε άλλους τομείς, εκτός της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς οι επενδυτές και αναλυτές εξετάζουν πολλά στοιχεία σχετικά με μια εταιρεία σε περίπτωση επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών εκτός των οικονομικών καταστάσεων, όπως:

– περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης,

– μη οικονομικά στοιχεία (όσα δεν προβλέπονται από τα λογιστικά πρότυπα) και

– ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cyber security).

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια πρόκληση για το ελεγκτικό επάγγελμα και οι αλλαγές που αναμένονται την επόμενη δεκαετία θα είναι ραγδαίες, με οφέλη σημαντικά.