• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Εταιρική διακυβέρνηση: O ακρογωνιαίος λίθος για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο Ελευθερία Σπυρίδωνος, Grant Thornton

Είναι κοινός τόπος πως ζούμε σε μια κοινωνία όπου ο επιχειρηματικός κόσμος αναπτύσσεται με αμείλικτους ρυθμούς. Συνεπώς ο έλεγχος αυτής της ραγδαίας ταχύτητας ανάπτυξης αναδεικνύεται σε μια διαδικασία ζωτικής σημασίας, η οποία οφείλει να εξελίσσεται και να μεταρρυθμίζεται συνεχώς.

Αυτή η ανάπτυξη οδηγεί σε μια ισχυρή εταιρική δέσμευση, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία μιας θεμελιώδους διακυβέρνησης, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται την επικοινωνία και την τεχνολογική επανάσταση του επιχειρηματικού κόσμου, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες κρίσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τις επερχόμενες αλλαγές. Συνεπώς, μια σταθερή και εκσυγχρονισμένη εταιρική διακυβέρνηση είναι ο βασικός παράγοντας για τη βιώσιμη και εξελισσόμενη επιχείρηση. Η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική εποπτεία της επιχείρησης. Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται γενικά στους κανόνες, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση μιας εταιρείας και για τον καθορισμό των στόχων της στο πλαίσιο του οικονομικού, κοινωνικού, κανονιστικού και εμπορικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, θέτει σε εφαρμογή τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση της προόδου που σχετίζεται με όλους αυτούς τους στόχους.

Η καλή εταιρική διακυβέρνηση έχει να κάνει με τη σωστή επιχειρηματική πορεία, με τις ορθές πρακτικές και διαδικασίες που πρέπει να αναπτυχθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πως η επιχείρηση λειτουργεί με τρόπο που επιτυγχάνει τους στόχους της, με ένα ισχυρό πλαίσιο που τη βοηθά στην πρόληψη μελλοντικών σφαλμάτων και την παροχή ουσιαστικής ευελιξίας στο εργασιακό περιβάλλον. Συνεπώς, καλή διακυβέρνηση σημαίνει να πράττουμε τα σωστά βήματα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και επιτυχίας της επιχείρησης, να βελτιώνουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων υψηλού επιπέδου και να δημιουργούμε καλύτερα περιβάλλοντα ελέγχου.

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα για την ευημερία οποιασδήποτε εταιρείας, είτε είναι μεγάλη είτε μεσαία ή μικρή. Η εταιρική διακυβέρνηση μετατρέπεται σε προτεραιότητα όχι μόνο για τους διεθνείς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και για τους νομοθέτες αλλά και για αποδοτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσελκύσουν επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρότι η εταιρική διακυβέρνηση είναι πιο σύνθετη για μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, είναι επίσης πολύ σημαντική και για τις μικρές επιχειρήσεις ή για μη εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες είναι περισσότερες στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η σημασία της καλής εταιρικής διακυβέρνησης δεν πρέπει να υποτιμάται. Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα εταιρειών που παραμέλησαν τη θέσπιση ενός πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης ή είχαν έναν αδύναμο και ξεπερασμένο τρόπο διαχείρισης που τις οδήγησε στην αποτυχία.

Η διοίκηση μια επιχείρησης χρειάζεται ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης για να λειτουργήσει. Ένα πλαίσιο που καθορίζει το ρόλο του διοικητικού συμβουλίου, οριοθετεί τα καθήκοντα και προβλέπει τα κρίσιμα ζητήματα. Για την επίτευξη μιας καλής εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διοίκηση εντοπίζει και αξιολογεί όλους τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση. Το σημαντικότερο είναι η δημιουργία μιας σειράς αρχών, διαδικασιών και ελέγχων, η οποία ευθυγραμμίζεται με απόλυτη διαφάνεια με τα συμφέροντα του διοικητικού συμβουλίου, των ενδιαφερομένων μερών και της διοίκησης.

Ακόμη και σε οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου οι ρόλοι ίσως είναι λίγο συγκεχυμένοι, η δημιουργία ενός πλαισίου καλής διακυβέρνησης συμβάλλει στο να συμφωνηθούν οι μεμονωμένοι ρόλοι και οι ευθύνες των μελών της οικογένειας μέσα στην επιχείρηση. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή πολιτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης σε μια οικογενειακή επιχείρηση και η εγκαθίδρυση μιας ανοιχτής κουλτούρας θα βοηθήσει στην απόκτηση ενός ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου.

Η σωστή εταιρική διακυβέρνηση αφορά κυρίως τους ανθρώπους. Επίσης, οι δομές και διαδικασίες διακυβέρνησης μπορούν να φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε όσους ξέρουν να τις διαχειρίζονται σωστά, ενώ είναι άνευ αξίας για όσους δεν ξέρουν να τις διαχειρίζονται καθόλου. Έτσι, η δημιουργία της κατάλληλης ομάδας ανθρώπων για τη διαχείριση των δομών και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης είναι υψίστης σημασίας για μια επιχείρηση.

Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται από τους ανθρώπους που τις αναλαμβάνουν, για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσετε πως έχετε την κατάλληλη ομάδα ανθρώπων για τη διεκπεραίωση των πρακτικών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης και, κατ’ επέκταση, την επιτυχία της εταιρείας. Μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται καλά και διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία μπορεί να κατανοήσει καλύτερα και να βελτιώσει τους στόχους του οργανισμού.

Με τη θέσπιση ενός μοντέλου βιώσιμης διακυβέρνησης, την απόκτηση των κατάλληλων ανθρώπων για τη συγκρότηση των εποπτικών οργάνων της εταιρείας και της ανώτερης διοίκησης (όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Επιτροπές Ελέγχου κ.λπ.), η διατήρηση της σωστής επιχειρηματικής πορείας αποκτά ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Στην πραγματικότητα, αυτό βοηθά την εταιρεία να καθιερώσει σαφείς πολιτικές και να κατανοήσει τις ευθύνες της, να αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης και διαφάνειας μεταξύ του συμβουλίου και της διοίκησης και να ενθαρρύνει μια κουλτούρα ισχυρών δεοντολογικών αξιών, καινοτομίας και δέσμευσης.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης, ωστόσο αυτό που μια επιχείρηση αποφασίζει να εφαρμόσει καθορίζεται από έναν αριθμό παραγόντων μοναδικό στις δικές της ανάγκες. Είναι σημαντικό το όραμα της επιχείρησης να διατυπώνεται με σαφήνεια και το μέλλον να σχεδιάζεται έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος, προνοητικότητα και διορατικότητα.

Εν κατακλείδι, αντικειμενικά ή υποκειμενικά, η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε εταιρεία ή οργανισμό, έτσι ώστε να προστατεύσει την υπόστασή της, να συνεχίσει τη λειτουργία της και να ανοίξει φτερά για να πετάξει στον δρόμο της επιτυχίας.