• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Εξελίξεις και «disruptors» σε θέματα εταιρικής πληροφόρησης

ΕΥ

Όλες οι εξελίξεις στον τομέα των εταιρικών αναφορών και της εταιρικής πληροφόρησης παρουσιάστηκαν κατά την ετήσια εκδήλωση της ΕΥ Ελλάδος «Financial Reporting Insights», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ. Βασίλης Καμινάρης, εταίρος και επικεφαλής των Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος και της Νότιας Ευρώπης, σημειώνοντας: «Σε ένα περιβάλλον που μετασχηματίζεται όλο και περισσότερο, καθώς οι στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων αλλάζουν ραγδαία, οι εταιρικές αναφορές και τα χρηματοοικονομικά τμήματα θα πρέπει να μπορούν να συμβαδίσουν».

Η κ. Χριστιάνα Παναγίδου, εταίρος στο Τμήμα Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνη για θέματα IFRS στην περιοχή της Κεντρικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, τόνισε: «Για να μπορέσει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην εταιρική πληροφόρηση, και να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφόρηση αναφορικά με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, οι οικονομικές διευθύνσεις πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν την απόδοση της επιχείρησης πιο ξεκάθαρα και κατανοητά, και να διαχειρίζονται τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση με την ίδια επιμέλεια όπως και τη χρηματοοικονομική. Οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία μακροπρόθεσμα, η διοίκηση και τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να πειστούν ότι η πληροφόρηση είναι χρήσιμη και συναφής, ενώ οι επόπτες θέλουν να γνωρίζουν εάν είναι ακριβής και συμβατή. Εάν όλη η πληροφόρηση, χρηματοοικονομική και μη, δεν είναι αντίστοιχα πιστοποιημένη, η εμπιστοσύνη θα κλονιστεί», ενώ συμπλήρωσε: «Τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης οφείλουν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη των έξυπνων τεχνολογιών και να μετατρέψουν τα δεδομένα σε πληροφόρηση που πραγματικά παρέχει αξία».

Προτεραιότητες των εποπτικών αρχών για τις οικονομικές καταστάσεις του 2018

Τις προτεραιότητες των εποπτικών αρχών, τόσο στην Ευρώπη (μέσω του ESMA) όσο και στις ΗΠΑ (μέσω του SEC), παρουσίασαν οι κ.κ. Χριστιάνα Παναγίδου, Γιαννάκης Θεοκλήτου, εταίρος, και Φωτεινή Μέγα, Senior Manager, στο Ελεγκτικό Τμήμα ΕΥ Ελλάδος. Όπως αναμενόταν, τα αποτελέσματα της εφαρμογής των δύο νέων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα» και ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα», αλλά και οι γνωστοποιήσεις αναφορικά με την αναμενόμενη επίδραση του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», αποτελούν προτεραιότητες των εποπτών. Οι εποπτικές αρχές, μέσω των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αναμένουν, επίσης, πιο συγκεκριμένες και εξατομικευμένες γνωστοποιήσεις από τους εκδότες για τις αναμενόμενες επιπτώσεις από το Brexit, αλλά και την κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα, αναλύθηκαν από τους εισηγητές θέματα στα οποία οι εποπτικές αρχές έλαβαν μέτρα, κατόπιν σχετικών ελέγχων που έγιναν κατά το 2017, μεταξύ άλλων σε θέματα παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων, και ειδικότερα της κατάστασης χρηματοοικονομικής απόδοσης και παρουσίασης Εναλλακτικών Δεικτών Απόδοσης (APMs). «Έχουν διατυπωθεί, επίσης, από το SEC προβληματισμοί όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain και τα ICOs, με κύρια την ανησυχία ότι η προστασία των επενδυτών είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι στις παραδοσιακές αγορές μετοχών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση η θεμελιώδης αρχή της διασφάλισης εφαρμογής των νόμων περί κινητών αξιών», τόνισε η κ. Μέγα. «Αν μπορούσα να επισημάνω κάτι, θα ήταν ότι η ποιοτική πληροφόρηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, παράλληλα με την ποσοτική», σημείωσε ο κ. Θεοκλήτου.

Πώς η τεχνολογία blockchain διαταράσσει τις λειτουργίες της οικονομικής διεύθυνσης

Η τεχνολογία blockchain ήδη θεωρείται βασικός πυλώνας στην εξέλιξη χρηματοοικονομικών λειτουργιών, καθώς απλοποιεί διαδικασίες, αυξάνει την κυβερνοασφάλεια, αλλά και τη διαφάνεια. Ο κ. Βασίλης Πιερράκος, Senior Manager στο Τμήμα Υπηρεσιών IT Advisory, ΕΥ Ελλάδος, περιέγραψε την τεχνολογία blockchain, πώς λειτουργεί και τι ουσιαστικά προσφέρει στις οικονομικές διευθύνσεις: «Στην EY πιστεύουμε ότι, για να μπορέσει μια οργάνωση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να θεωρηθεί μέρος του οργανισμού και όχι ως κάποια ξεχωριστή λειτουργία. Είναι ένας τρόπος σκέψης και οργάνωσης που πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας –από τη στρατηγική και τον σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση και τη διαχείριση των κινδύνων», σημείωσε, ενώ συμπλήρωσε: «Η τεχνολογία του blockchain δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα, αλλά έρχεται συμπληρωματικά σε αυτά, τροφοδοτώντας τα με πληροφορίες».

Μακροπρόθεσμη αξία: Μετράμε όσα πραγματικά μετράνε;

Στους παράγοντες που ενισχύουν τη συζήτηση για τη δημιουργία αξίας αναφέρθηκε η κ. Κιάρα Κόντη, Senior Manager στο Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΥ Ελλάδος, κατά την παρουσίασή της, αναφέροντας τους ακόλουθους:

Εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό.

Αξία: Ένα αυξημένο μερίδιο της αξίας μιας επιχείρησης βρίσκεται στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία.

Επενδύσεις: Η αλυσίδα επενδύσεων τείνει να εστιάζει στη δημιουργία βραχυπρόθεσμης αξία, παρά τις επιθυμίες για μακροπρόθεσμη αξία.

Big data: Τα big data αποτελούν ταυτόχρονα μετασχηματιστική πληροφόρηση, αλλά και έναν νέο τρόπο μέτρησης αξίας.

«Σήμερα, η αξία μιας εταιρείας δεν αντανακλάται μόνο στη βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική της απόδοση, αλλά και στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, όπως στην πνευματική ιδιοκτησία, το ταλέντο, το brand και την καινοτομία, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία και το περιβάλλον, τα οποία δεν αποτυπώνονται εξολοκλήρου στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αναφορές», τόνισε η κ. Κόντη, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία της ΕΥ, μέσω του Embankment Project, για τη δημιουργία ενός πλαισίου μέτρησης της μακροπρόθεσμης αξίας.

Τι έδειξε η εμπειρία με τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου στη νέα έκθεση ελέγχου

Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των Σημαντικότερων Θεμάτων Ελέγχου (Key Audit Matters) μίλησε ο κ. Βασίλης Τζίφας, Associate Partner στο Τμήμα Υπηρεσιών Διασφάλισης, ΕΥ Ελλάδος, παρουσιάζοντας σχετικά στατιστικά και πληροφορίες από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και τα αποτελέσματα από έρευνα της ΕΥ σε 42 χώρες που εφάρμοσαν ήδη τη νέα έκθεση ελέγχου. «Τα αποτελέσματα από την ενσωμάτωση των Σημαντικότερων Θεμάτων Ελέγχου στις εκθέσεις ελέγχου ήταν θετικά, οδηγώντας σε μεγαλύτερη διαφάνεια στις οικονομικές καταστάσεις, υψηλότερου επιπέδου ελέγχους και καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση. Βεβαίως, υπάρχουν και σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης», σημείωσε ο κ. Τζίφας.

Προκλήσεις κατά την εφαρμογή του νέου προτύπου για μισθώσεις

Οι προκλήσεις κατά την εφαρμογή του νέου προτύπου για τις μισθώσεις συζητήθηκαν σε πάνελ που συντόνισαν οι κ. Κώστας Σταθόπουλος, εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος, και Τριαντάφυλλος Σταυράκης, Senior Manager στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος, με τη συμμετοχή των κ. Απόστολου Μαρκούτση, Financial Advisor Group Accounting, Εθνική Τράπεζα, και Πάνου Σιάτη, Deputy Group Controller, ΕΛΠΕ.

Νέο πρότυπο για έσοδα: Εστιάζοντας στις γνωστοποιήσεις

Στις νέες εκτενέστερες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νέο πρότυπο εσόδων αναφέρθηκε ο κ. Ευάγγελος Αναλυτής, εταίρος στο Τμήμα Υπηρεσιών Διασφάλισης, ΕΥ Ελλάδος, τονίζοντας: «Η βασική αρχή των γνωστοποιήσεων είναι οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να μπορέσουν να κατανοήσουν τη φύση, το ποσό, τη χρονική στιγμή, αλλά και την αβεβαιότητα των εσόδων και των ταμειακών ροών, που απορρέουν από συμβόλαια με πελάτες». Παράλληλα, ο κ. Αναλυτής παρουσίασε παραδείγματα περιπτώσεων όπου οι εποπτικές αρχές ζήτησαν πρόσθετες και πιο εξατομικευμένες γνωστοποιήσεις μετά από ελέγχους, καθώς και δημοσιευμένα παραδείγματα σχετικών γνωστοποιήσεων.

Λοιπές εξελίξεις σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η εκδήλωση έκλεισε με την κ. Παναγίδου να παρουσιάζει τα λοιπά έργα που βρίσκονται στην ατζέντα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), καθώς και εξελίξεις, συζητήσεις και διερμηνείες των προτύπων σε σημαντικά θέματα, όπως το θέμα των αβέβαιων φορολογικών θέσεων, τη συζήτηση για πιθανή επιστροφή σε απόσβεση της υπεραξίας κ.ά. Παράλληλα, τόνισε πως η έννοια της «καλύτερης επικοινωνίας στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση» είναι στο επίκεντρο του ΣΔΛΠ και αναμένονται εξελίξεις και προτάσεις σε αυτόν τον τομέα στο αμέσως επόμενο διάστημα.