• Σήμερα είναι: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή (ESEF): Μια νέα εποχή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Κερασιά (Κέλλυ) Λεωνίδα

Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG

Από το 2020 νέες απαιτήσεις εισάγονται για τη μορφή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς οι εισηγμένες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή (European Single Electronic Format, ESEF).

Το ESEF είναι το νέο ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Διαφάνεια (2004/109/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/50/EU) με σκοπό τη διαφάνεια, προσβασιμότητα και συγκρισιμότητα των ετήσιων οικονομικών πληροφοριών.

Το ESEF είναι μια τεχνική μορφή που δεν απαιτεί την παραγωγή νέων πληροφοριών αλλά προβλέπει και θέτει κανόνες για τη διάθεση των υπαρχουσών πληροφοριών σε μορφές αναγνώσιμες τόσο ηλεκτρονικά από μηχανές όσο και από τον άνθρωπο.

Τι ακριβώς συνεπάγεται το ESEF;

– Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σε μορφή Extensible Hypertext Markup Language (Xhtml).

– Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) πρέπει να επισημαίνονται με τη γλώσσα σήμανσης XBRL, με τη χρήση της ταξινόμησης των ΔΠΧΑ.

– Οι ετικέτες XBRL πρέπει να ενσωματώνονται στο έγγραφο xHTML χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές Inline XBRL (iXBRL).

Η εφαρμογή του ESEF διακρίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, που έχει εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2020, αναφέρεται στις βασικές οικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών), ενώ η δεύτερη φάση, που έχει εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2022, επεκτείνεται στις σημειώσεις και σε άλλες επεξηγηματικές πληροφορίες.

Το ESEF αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την αναθεώρηση της διαδικασίας προετοιμασίας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει αρχικά να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις νέες απαιτήσεις, τους κανόνες και την ταξινόμηση που προβλέπει ο ESEF προκειμένου να αξιολογηθεί μια σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και των σημείων ελέγχου στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και η επιλογή και ανάπτυξη νέου λογισμικού. Επίσης, θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις στρατηγικής φύσεως σε διάφορα ζητήματα κατά την εφαρμογή του ESEF. Κάποια από τα ζητήματα που πιθανόν να προκύψουν είναι τα παρακάτω:

– Ποιο τμήμα θα πρέπει να ηγηθεί στην υλοποίηση των νέων αυτών απαιτήσεων;

– Ποια θα είναι τα πρώτα βήματα και ποιοι θα εμπλακούν στην υλοποίηση;

– Ποιοι οι πάροχοι σχετικών υπηρεσιών και πώς μπορούν να βοηθήσουν;

– Αξίζει να συνεχίζουν να δημοσιεύονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην προηγούμενη μορφή, π.χ. σε PDF, παράλληλα με την μορφή ESEF;

Η εφαρμογή του ESEF στόχο έχει να καταστήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απόλυτα ομοιόμορφες, αναγνωρίσιμες και ηλεκτρονικά από μηχανές και συνεπώς εύκολα επεξεργάσιμες. Η δομημένη ψηφιοποίηση των οικονομικών πληροφοριών μέσω του ESEF δύναται να φέρει σημαντικά οφέλη για τις εταιρείες που θα την εφαρμόσουν, καθώς θα βελτιώσει και θα επιταχύνει τη δημιουργία αυτοματοποιημένων οικονομικών αναφορών και εκθέσεων και θα μειώσει την πιθανότητα λαθών.

Αδιαμφισβήτητα όμως θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις ρυθμιστικές αρχές και τους αναλυτές, αλλά και για όλους γενικότερα, δίνοντας στους χρήστες πληροφοριών νέες δυνατότητες σε έναν ολοένα και μεγαλύτερο κόσμο δεδομένων.

Δημοσιεύτηκε στο euro2day τον Ιούλιο του 2020.