• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

GT, 10 σημαντικές ρυθμίσεις της από 30.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30/03/2020  σχετικά με τα Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις:

  • Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 25% για εμπρόθεσμη καταβολή φορολογικών οφειλών;

Στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, στις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, στους εργαζομένους αυτών, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, καθώς και στους εκμισθωτές ακινήτων που θα λάβουν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα:

– Εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30/03/2020 έως και τις 30/04/2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπ. Οικ., ειδικά για τις οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν το καθεστώς έκπτωσης 25% πρόκειται να παραταθεί η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την 10/4/2020.

Επίσης, αναμένεται να διευκρινιστεί πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός έκπτωσης για τους φορολογουμένους.

  • Ισχύει έκπτωση 25% για ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής;

– Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/03/2020 έως και 30/04/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

– Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30/03/2020 έως 30/04/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (κωδικός 523) και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

  • Τι ισχύει  για την πληρωμή επιταγών και άλλων αξιογράφων;

Για το χρονικό διάστημα από 30/03/2020 έως 31/05/2020 και για τις επιχειρήσεις που έχει διακοπεί η λειτουργία τους και τις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Η αναστολή καταλαμβάνει όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από τις 30/03/2020 για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ για τις επιχειρήσεις που αναμένεται να προστεθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψής τους.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  • Ποια μέτρα λαμβάνονται για κομιστές αξιογράφων που πλήττονται από την αναστολή πληρωμής;

Οι κομιστές αξιογράφων που κατά την 30/03/2020 δεν εντάσσονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, έχουν την δυνατότητα να λάβουν από την 01/04/20 και εφεξής τα ευεργετήματα της αναστολής καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, καθώς και το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25%, εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

  • Τι είναι η κρατική ενίσχυση με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής;

Παρέχεται η δυνατότητα στις πληγείσες επιχειρήσεις ενίσχυσης επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, με την  μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBysinessSupport, στην οποία, όπως ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν από 02/04 έως 10/04/2020. Αναμένεται να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις με σχετική Υπουργική Απόφαση.

  • Πότε παρέχεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται;

 

– Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020.

  • Ποιες φορολογικές προθεσμίες αναστέλλονται;

 

– Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου έως 30/04/2020.

– Η επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του Ν. 4174/2013 για όσο χρόνο αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων.

– Η προθεσμία για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου του Ν. 4174/2013 έως 31/05/2020

– Οι προθεσμίες σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου έως 31/05/2020.

– Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11/03/2020 έως και την 31/05/2020 αναστέλλονται για 60 ημέρες.

-Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του ν. 4557/2018, για χρονικό διάστημα 3 μηνών από 30/03/2020.

Επιπλέον, Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από 30/03 έως και την 31/05/2020 παρατείνονται έως 31/07/2020.

  • Τι ισχύει για προθεσμίες σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών;

Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και άλλων πράξεων που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 και την ρύθμιση δανείων με προστασία της πρώτης κατοικίας του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 30/3/2020, εφόσον έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση για την υπαγωγή στις παραπάνω διαδικασίες.

– Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων των νόμων 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης, για οφειλέτες που ανήκουν στους πληγέντες από τον COVID-19.

  • Τι ισχύει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων;

– Παρατείνεται έως τις 30/06/2020 η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στο ν. 3556/2007 για τη χρήση που λήγει 31/12/2019.

  • Πώς γίνονται εναλλακτικά οι συνεδριάσεις των Δ.Σ. έως 30/06/2020;

H λήψη των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Ομοίως με τηλεδιάσκεψη έχει ήδη προβλεφθεί (ΠΝΠ 20/3/2020) ότι μπορούν να γίνονται οι Γενικές Συνελεύσεις.

*Ενημερωμένο έως 31/3/2020, 20.00.