• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

GT, Προβλέψεις αναβαλλόμενης φορολογία για το 2020

Έχετε αναρωτηθεί ποιοι είναι οι βασικοί τομείς στις οικονομικές καταστάσεις, των προβλέψεων και των υπολοίπων που σχετίζονται με φόρους, που επηρεάζονται άμεσα από την επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού; Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Covid-19 έχει τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, η Grant Thornton όρισε τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
  • Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις σε θυγατρικές
  • Αναμενόμενος τρόπος αναστροφής
  • Ενδιάμεση πληροφόρηση – πραγματικός φορολογικός συντελεστής
Το παρόν άρθρο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η κυβερνητική υποστήριξη με τη μορφή φορολογικών κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων μπορεί να αλλάξει προηγούμενες εκτιμήσεις που έγιναν εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» (ΔΛΠ 12). Ένα βασικό σημείο που πρέπει να προσέξετε είναι ότι οποιοδήποτε από τα παραπάνω ενδέχεται να ισχύει, εάν προετοιμάζονται ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» (ΔΛΠ 34).
Διαβάστε εδώ την ανάλυση για τους παραπάνω τέσσερις τομείς