• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

H TMS αναζητά Ασκούμενο Ορκωτό Ελεγκτή

H TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι εταιρεία παροχής ελεγκτικών,
φορολογικών, συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα. Τα κεντρικά
εταιρικά γραφεία βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 91 στην Αθήνα.
Η TMS από τον Απρίλιο 2013 εντάχθηκε, ως ανεξάρτητο μέλος, στον Διεθνή Οργανισμό
ανεξάρτητων ελεγκτικών επιχειρήσεων «IAPA International» ο οποίος είναι o 9ος σε μέγεθος
παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 1979 και αποτελείται από 220 εταιρείες‐μέλη, με γραφεία σε 60
χώρες και ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται περίπου στο 1 δις $.
Αναζητούμε φιλόδοξα άτομα με πνεύμα ομαδικότητας και ισχυρή προσωπικότητα
προκειμένου να στελεχώσουμε την ελεγκτική μας ομάδα, σε ένα ανταποδοτικό με γεμάτο
προκλήσεις περιβάλλον, όπου δίδεται η δυνατότητα εξέλιξης και καθιέρωσης στον κλάδο μας.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργαστεί ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής και θα πρέπει να
διαθέτει:

 2ητή προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρεία
 Κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA ή ΙΕΣΟΕΛ
 Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS)
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency)
 Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης (Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική,
Διοίκηση επιχειρήσεων)

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχείς ευκαιρίες μάθησης
και ανάπτυξης, άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας και ευχάριστες συνθήκες εργασίας μέσα σε
ένα δυναμικό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο: info@tms‐auditors.gr .