• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύμφωνα με τη μελέτη Paying Taxes 2012 ο φορολογικές αλλαγές μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη των εσόδων.

 

Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να βελτιώνουν τα φορολογικά συστήματά τους, σύμφωνα με τη νέα μελέτη Paying Taxes 2012 που πραγματοποιήθηκε από την PwC, τη World Bank και το IFC. Συνολικά, 123 οικονομίες, από τις 183 χώρες που εξετάστηκαν, έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές από το 2006 για να ελαφρύνουν την φορολογική επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε μία προσπάθεια των κυβερνήσεων να ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και να μειώσουν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μεταξύ Ιουνίου 2010 και Μαΐου 2011, 33 οικονομίες διευκόλυναν την καταβολή των φόρων και μείωσαν το κόστος συμμόρφωσης. Η μεταρρύθμιση που εμφανίζεται πιο συχνά –και συγκεκριμένα εισήχθηκε σε 23 οικονομίες– είναι η αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων για ευκολότερη συμμόρφωση με τις φορολογικές διατάξεις. Η ηλεκτρονική καταχώρηση και η ηλεκτρονική πληρωμή φόρων μειώνει τη γραφειοκρατία, επιτρέπει μια πιο στοχευμένη και βασισμένη σε εκτίμηση ρίσκου ως προς τον φορολογικό έλεγχο και τη συμμόρφωση προσέγγιση, και μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη της διαφθοράς. Η μελέτη Paying Taxes 2012 εξετάζει όλους τους υποχρεωτικούς φόρους και εισφορές που πρέπει να καταβάλει μία μικρομεσαία επιχείρηση μέσα σε ένα χρόνο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εργοδοτικές εισφορές/ φόρος επί της εργασίας που καταβάλλει ο εργοδότης, φόροι ακίνητης περιουσίας, φόροι μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, φόρος επί των μερισμάτων, φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, φόροι οχημάτων και τέλη κυκλοφορίας και άλλοι μικρότεροι φόροι και εισφορές.

Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει μειωθεί κατά 8,5% από το 2006, δηλαδή περισσότερο από μία μονάδα κάθε χρόνο. Κατά την ίδια περίοδο, ο χρόνος που χρειάζεται να διαθέσει μία επιχείρηση για να εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μειώθηκε κατά 54 ώρες και ο όγκος/αριθμός πληρωμών μειώθηκε κατά 5.

Ο Augusto Lopez Claros, διευθυντής του τμήματος Παγκοσμίων Δεικτών και Ανάλυσης στο World Bank Group, σχολιάζει: «Ο μεγάλος αριθμός φορολογικών μεταρρυθμίσεων αποδεικνύει ότι η βελτίωση του φορολογικού συστήματος είναι σημαντική για τις κυβερνήσεις των χωρών. Δημιουργώντας ένα εύκολο σύστημα φορολογικής συμμόρφωσης, είναι πιο πιθανό οι επιχειρήσεις να λειτουρ- γούν μέσα στο πλαίσιο της οικονομίας και να προσφέρουν πιο σταθερή πηγή εισοδημάτων παρά χρέους».

Ο μέσος όρος του φορολογικού συντελεστή παγκοσμίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σήμερα 44,8% των εμπορικών της κερδών, η συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις απαιτεί κατά μέσο όρο 28,5% πληρωμές και 277 ώρες απασχόλησης.

«Είναι στο χέρι των κυβερνήσεων να αναπτύξουν φορολογικά συστήματα που προωθούν τις επιχειρηματικές επενδύσεις και μετατρέπουν τον ιδιωτικό τομέα σε φορέα οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας», σχολιάζει ο Andrew Packman, Partner στις φορολογικές υπηρεσίες της PwC Αγγλίας. «Η μείωση του φορολογικού συντελεστή και η διευκόλυνση της συμμόρφωσης θα βοηθήσει τις εταιρείες να εστιάσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους».

PWC (www.pwc.com)

Σχετικά με το World Bank Group

Το World Bank Group είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο πηγές χρηματοδότησης και γνώσης για αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελείται από πέντε στενά συνδεδεμένους οργανισμούς: τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank for Reconstruction and Development), τον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (International Development Association), τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Finance Corporation), τον Οργανισμό Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (Multilateral Investment Guarantee Agency) και το Διεθνές Κέντρο για τη Διευθέτηση των Επενδυτικών Διαφορών (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Κάθε οργανισμός έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: www.worldbank.org, www.miga.org και www.ifc.org.