• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
IFRS 13

IASB – Σχέδιο Δράσης και Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσί- ευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομη- νία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6 – 18 μήνες μετά την ημερομηνία δη- μοσίευσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3