• Σήμερα είναι: Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Janine van Diggelen: «Έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ελέγχων»

Πότε ιδρύθηκε το IFIAR (Διεθνές Φόρουμ Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Λογιστικού Ελέγχου) και πόσα μέλη έχει σήμερα; Το IFIAR συγκροτήθηκε το 2006, στο Παρίσι, από 18 μέλη. Παρουσιάζοντας έντονη ανάπτυξη από τότε, το IFIAR αυτή τη στιγμή είναι μια παγκόσμια οργάνωση που αποτελείται από ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 51 κρατών από όλες τις ηπείρους.

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του IFIAR; Το IFIAR είναι ένας διεθνής οργανισμός που απαρτίζεται από ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, οι οποίες συνεργάζονται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών και του δημοσίου συμφέροντος. Για την επίτευξη του στόχου του, οι κύριες δραστηριότητες του IFIAR εστιάζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών και στις εμπειρίες εποπτείας ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τις επιθεωρήσεις ελέγχων εισηγμένων εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ετήσια έρευνα για την έκταση και τη φύση των ευρημάτων επιθεωρήσεων ελέγχων, που διεξάγει το IFIAR για τα μέλη του Φόρουμ και όπου παρέχει χρηματοοικονομική πληροφόρηση, συνιστά ένα καλό παράδειγμα αυτών των δραστηριοτήτων. Η έρευνα ενημερώνει τα μέλη του IFIAR, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της ποιότητας ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, το IFIAR προωθεί τη συνεργασία και τη συνοχή σε επίπεδο ρυθμιστικής δραστηριότητας και, υπ’ αυτήν την έννοια, αποτελεί και εκπαιδευτικό οργανισμό για τα μέλη του. Ένα καλό παράδειγμα δραστηριοτήτων του IFIAR είναι η ανάπτυξη του Πολυμερούς Μνημονίου Συμφωνίας (MMoU) για να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη του οργανισμού θα είναι σε θέση να συνεργάζονται πιο στενά και να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταχωρίσεις, οι επιθεωρήσεις, οι έρευνες και οι εφαρμογές των ρυθμίσεων. Άλλα παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι τα ετήσια σεμινάρια για θέματα επιθεώρησης και εφαρμογής που το IFIAR οργανώνει για τα μέλη του. Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το IFIAR δρομολογεί και οργανώνει διάλογο με άλλους διεθνείς οργανισμούς και μέρη που ενδιαφέρονται για θέματα ποιότητας ελέγχου ή που είναι σε θέση να συμβάλουν άμεσα στη βελτίωση ποιότητας ελέγχου.

Το IFIAR συνδέει τις δραστηριότητές του με δίκτυα των «Big 6», στην προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε θέματα ποιότητας ελέγχου. Επίσης, το IFIAR συνδέεται με εκπροσώπους επενδυτών και επιτροπών ελέγχου, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον άφορα τον εξωτερικό έλεγχο.

Επιπλέον, το IFIAR συνεργάζεται με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως το IOSCO, το FSB, η BCBS και η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς οι εν λόγω οργανισμοί έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ποιότητα ελέγχου. Επίσης, οι εκπρόσωποί τους παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις μας. Και, τέλος, το IFIAR σχηματίζει και εκφράζει τις απόψεις και τις θέσεις του για ζητήματα σχετικά με τους ελέγχους για την προώθηση της βελτίωσης ποιότητας ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, εδώ και μερικά χρόνια, το IFIAR συμμετέχει στον δημόσιο σχολιασμό προσχεδίων προτύπων του IAASB και του IESBA. Αυτά τα πρότυπα είναι σημαντικοί μοχλοί αποτελεσματικότητας στη συμπεριφορά των ελεγκτών και, ως εκ τούτου, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, το IFIAR, που όλο και περισσότερο θεωρείται ένας οργανισμός με ισχυρή παγκόσμια δομή και παρουσία σε θέματα ελέγχου, άρχισε να δημοσιεύει τα «thought papers» (έγγραφα προβληματισμού) σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου και των πρακτικών εποπτείας ελέγχου.

Πόσες ομάδες εργασίας υπάρχουν στο IFIAR και ποιοι είναι οι στόχοι κάθε ομάδας; Σήμερα το IFIAR έχει έξι Ομάδες Εργασίας. Η Ομάδα Global Audit Quality Working Group συνεργάζεται με τα 6 μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα ορκωτών λογιστών. Η Ομάδα Inspection Workshop Working Group διοργανώνει ετήσια σεμινάρια για επιθεωρητές. Η Ομάδα Enforcement Working Group ανταλλάσσει πληροφορίες για την εφαρμογή αποφάσεων και διοργανώνει ετήσια σεμινάρια για τα μέλη του Φόρουμ. Η Ομάδα International Cooperation Working Group σήμερα ασχολείται με τη διαδικασία αξιολόγησης μελών που θέλουν να υπογράψουν το MMoU του IFIAR. Η Ομάδα Investor and Other Stakeholders Working Group συνεργάζεται με τους εκπροσώπους επενδυτών, επιτροπών ελέγχου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα σχετικά με την ποιότητα ελέγχου, καθώς και με τον ρόλο και τις απόψεις τους. Η Ομάδα Standards Coordination Working Group συνδέεται με διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων –το IAASB και το IESBA– για θέματα βελτίωσης πρότυπων με βάση τα ευρήματα ελέγχων που έχουν διεξάγει τα μελή του IFIAR.

Ποια είναι τα κύρια ζητήματα και τα σχετικά ευρήματα που περιγράφονται στην τελευταία έρευνα «Inspections Findings Report» του IFIAR; Το κύριο αποτέλεσμα της πιο πρόσφατης έρευνας «Inspection Findings Survey» είναι ότι υπάρχει ένα σταθερά υψηλό επίπεδο ευρημάτων σε βασικούς τομείς ελέγχου. Το 43% των ελέγχων που έχουν επιθεωρηθεί από τα μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν τουλάχιστον ένα εύρημα, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κατάλληλη ελεγκτική τεκμηρίωση για την υποστήριξη της ελεγκτικής γνώμης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη συνέπειας κατά τη διεξαγωγή ελέγχων υψηλής ποιότητας, έλλειψη επαγγελματικού σκεπτικισμού κατά τη διεξαγωγή ελέγχων και ότι τα συστήματα ελέγχου ποιότητας που έχουν καθοριστεί σε ελεγκτικές εταιρείες δεν είναι αρκετά ισχυρά για την ανίχνευση ελλείψεων στους ελέγχους πριν από την έκδοση της έκθεσης ελέγχου. Τα κυριότερα σημεία της επισκόπησης παρουσιάζονται στις σελίδες 1-6 της έκθεσης για τους κύριους τομείς της εστίασης, τη φύση και την έκταση των πιο συνηθισμένων ευρημάτων ελέγχου.

Ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ IFIAR, IAASB και φορέων κατάρτισης διεθνών προτύπων; Αυτές οι συζητήσεις διεξάγονται σε δύο επίπεδα και, πιο συγκεκριμένα, κατά την ετήσια συνεδρίαση, όπου συνήθως διεξάγεται η συζήτηση για τις εξελίξεις στον τομέα των προτύπων, και στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Standards Coordination Working Group, η οποία ασχολείται με την προετοιμασία αποστολών προς τις ρυθμιστικές αρχές και συμμετέχει στη συζήτηση που διοργανώνεται με τους φορείς καθορισμού προτύπων για να εξασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση των προτάσεων και η καλύτερη επεξήγηση των σχολίων του IFIAR.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των ελεγκτικών διαδικασιών στην Ε.Ε. (η οποία αλλάζει το ρόλο των επιτροπών ελέγχου), πώς σκοπεύει το IFIAR να εξασφαλίσει την πιο εντατικοποιημένη επικοινωνία με τις Επιτροπές Ελέγχου; Στο IFIAR, υπάρχει η Ομάδα Investor and Other Stakeholders Working Group που, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνεδριάσεων, έχει οργανώσει μια σειρά από ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τον ρόλο της επιτροπής ελέγχου. Κατά την προσεχή συνεδρίαση στο Λονδίνο, αυτή η Ομάδα Εργασίας θα θεσπίσει μια Ομάδα Advisory Group που θα εμβαθύνει τη συνεργασία του Φόρουμ με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των Επιτροπών Ελέγχου.

Ποιες είναι οι επόμενες δράσεις του IFIAR στο εγγύς μέλλον; Το IFIAR εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, τόσο μέσω συνεργασίας με τις 6 μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες, που έχουν συμφωνήσει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της μείωσης ελέγχων με τουλάχιστον ένα εύρημα κατά 25% σε τέσσερα χρόνια (κάτι που, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες παροχής πληροφόρησης από τα μελή του IFIAR στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Έρευνας, έχει ήδη βελτιωθεί αρκετά) όσο και μέσω συμμετοχής στην κατάρτιση προτύπων (με συνεργασία με το IAASB και με άλλους φορείς κατάρτισης προτύπων, καθώς και με τη συμμετοχή του IFIAR στην Ομάδα Monitoring Group, προκειμένου να εξεταστούν και τα θέματα διακυβέρνησης σε σχέση με την κατάρτιση προτύπων). Το IFIAR αποβλέπει στη θέσπιση θεσμού Permanent Secretariat για να εφαρμοστεί η καινούργια δομή διακυβέρνησης (η οποία περιλαμβάνει το Δ.Σ., τα μέλη του οποίου προτείνονται και εκλέγονται). Ο στόχος του IFIAR είναι και η έκδοση καινούργιου MMoU σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η Janine van Diggelen συμμετείχε στην 17η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG) που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 16 & 17 Μαρτίου 2016 και διοργανώθηκε από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με συμμετοχή εκπροσώπων από είκοσι επτά (27) ευρωπαϊκές χώρες.