• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

ΚΑΛΛΙΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΠΑΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΙΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Η εφαρμογή περιοδικών διαγνωστικών ελέγχων και η ενίσχυση της επίγνωσης των στελεχών αναφορικά με τη χρηματοοικονομική και διοικητική ευρωστία της επιχείρησης προσδίδει ένα σημαντικό εφόδιο για τη διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας και θωράκισης για την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων και κρίσεων. 

Δεν θα προσπαθήσουμε να καινοτομήσουμε εισάγοντας νέες και πολύπλοκες ιδέες και πρακτικές για τη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων. Αντ’ αυτού και με γνώμονα το ρητό του Ιπποκράτη «κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν», θα αναφερθούμε σε μία από τις στοιχειώδεις επιχειρηματικές πρακτικές, που είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των δυσμενών καταστάσεων. Πριν γίνει επιτακτική η λήψη δραστικών μέτρων εξυγίανσης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενισχύουν την «αυτογνωσία» τους ως προς τη διοικητική και χρηματοοικονομική της υγεία, ώστε να διαγιγνώσκουν έγκαιρα τις όποιες αδυναμίες τους και να προβαίνουν σε διαρθρωτικές αλλαγές.

Ανά τακτά, λοιπόν, χρονικά διαστήματα, τα διευθυντικά στελέχη και κυρίως οι οικονομικοί και διοικητικοί διευθυντές προτείνεται να εφαρμόζουν προληπτικούς ελέγχους (check up) στα κύρια πεδία της λειτουργίας της επιχείρησης: τη διαχείριση των πληροφοριών, το διοικητικό έλεγχο, τις βασικές σχέσεις με τρίτους, τις διαδικασίες και την οικονομική απόδοση και να απαντούν σε ερωτήματα αναφορικά με τη διοικητική, λειτουργική και χρηματοοικονομική ευρω-στία της επιχείρησής τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω σημεία ελέγχου ανά πεδίο λειτουργίας.

Πεδίο 1:
Διαχείριση πληροφοριών – αναφορών
Έλεγχος αναπροσαρμογής των οικονομικών προβλέψεων σε μηνιαία βάση, παρακολούθησης προβλέψεων ταμειακών ροών, καταγραφής, χρήσης και παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης της επιχείρησης και γνωστοποίησης αυτών στα αρμόδια στελέχη.

 

Πεδίο 2:
Διοικητικός έλεγχος
Διερεύνηση υλοποίησης περιοδικών συνεδριάσεων της ομάδας διοίκησης, παραγωγής δράσεων από τις συναντήσεις και τήρησης πρακτικών και κυρίως καταγραφής και τακτικής παρακολούθησης της στρατηγικής της επιχείρησης.

 

Πεδίο 3:
Βασικές σχέσεις με τρίτους

Εξέταση του βαθμού αξιοπιστίας των προμηθευτών αναφορικά με τους χρόνους παράδοσης και της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και της αρμονικής συνεργασίας μαζί τους, περιοδικός έλεγχος βαθμού ικανοποίησης πελατών, στρατηγικής διαχείρισης πελατειακής βάσης, παρακίνησης των εργαζομένων και έλεγχος πραγματοποίησης τακτικών επαφών με το διευθυντή της τράπεζάς σας, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι γνωρίζει την επιχείρησή σας.

 

Πεδίο 4:
Διαδικασίες
Έλεγχος διαθεσιμότητας και εγκυρότητας εκθέσεων πιστωτικού ελέγχου, μηνιαίος έλεγχος αποθεμάτων και παραγωγής/ωρών απασχόλησης σε εξέλιξη.

 

Πεδίο 5:
Οικονομική απόδοση
Περιοδική παρακολούθηση και ανάλυση της κερδοφορίας της επιχείρησης, έλεγχος κάλυψης των εξόδων των τόκων σε σχέση με τα κέρδη της επιχείρησης, εξασφάλισης θετικού κεφαλαίου κίνησης, μείωσης το δυνατό των ημερών πίστωσης που δίνονται στους πελάτες, εξέτασης του αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των δανείων, καθώς και ότι το μέγιστο επιπλέον ποσό που μπορεί να δανειστεί η επιχείρηση (η διαφορά του ανώτερου πιστωτικού ορίου και του τρέχοντος ποσού δανεισμού, cash headroom) είναι μεγαλύτερο από το 25% των μηνιαίων πωλήσεων της.

Συμπερασματικά, μπορούμε να τονίσουμε ότι η ενίσχυση της «αυτογνωσίας» της επιχείρησης μέσω της εφαρμογής απλών αλλά ουσιαστικών health checks αποτελεί το πρώτο βήμα όχι μόνο για τη διαπίστωση και την ενίσχυση των δυνατών σημείων της λειτουργίας της επιχείρησης αλλά κυρίως για την πρόγνωση και τον εντοπισμό των αδυναμιών τους, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την έγκαιρη και αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους όποιους κινδύνους.