• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Μελέτη επίδρασης του Covid-19 στις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία Grant Thornton

Η ανθρωπότητα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη, πολυεπίπεδη κρίση. Ο συνδυασμός της πανδημίας της νόσου Covid-19 και των διαφαινόμενων οικονομικών επιπτώσεων οδηγεί σε μια ύφεση άνευ προηγουμένου για την κοινωνία και για τον κόσμο του επιχειρείν, που πλέον πλέουν σε αχαρτογράφητα νερά.

Σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, η Grant Thornton στην Ελλάδα επιχειρεί να κάνει μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και των μέτρων που υιοθετήθηκαν προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Παράλληλα, επιχειρεί να εκτιμήσει το μέγεθος της ύφεσης που θα ακολουθήσει τη σταδιακή άρση των μέτρων μέχρι το τέλος του 2020.

Ταυτότητα μελέτης

Η παρούσα μελέτη εξετάζει της αναμενόμενες επιπτώσεις των οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω του Covid-19, σε κρίσιμα μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και συνολικά στην ελληνική οικονομία. Η έρευνα χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα γίνεται περιγραφή των κλάδων οι οποίοι επλήγησαν από τον Covid-19.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε την εκτίμησή της αναφορικά με την επίδραση του Covid-19 στο σύνολο μας ελληνικής οικονομίας (ΑΕΠ).

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η εκτίμησή μας αναφορικά με την επίδραση του Covid-19 σε βασικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων, με σκοπό να εκτιμήσουμε την επίδραση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα κύρια συμπεράσματα

 Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid-19, ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους.

 Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.

 Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση, συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.

 Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των € 200 χιλιάδων:

 αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 2020 κατά -12,4%,

 αναμένουμε μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020 κατά -39%,

 εκτιμούμε σε € 5,6 δισ. τη μείωση της ρευστότητάς τους για το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στη δραστηριότητά τους.

Διαβάστε την έρευνα στο https://www.grant-thornton.gr/insights/article/survey-coronavirus-greek-economy-gr/