• Σήμερα είναι: Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024

News – Τεύχος 26

Έκθεση της Accountancy Europe (πρώην FEE) περί Solvency II

Η Accountancy Europe (πρώην FEE) συνέταξε έκθεση με θέμα την έρευνα επί του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου και της υποβολής εκθέσεως βάσει του Solvency II σχετικά με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η ανωτέρω έκθεση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.accountancyeurope.eu/publications/scope-audit-solvency-ii-reporting-insurance-undertakings/.

Ενημερωτική έκθεση της Accountancy Europe (πρώην FEE) με θέμα «Αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.: Συμβολή του ελεγκτικού-λογιστικού επαγγέλματος» (EU Business Insolvency. A contribution from the Accountancy profession)

Η έκθεση και το σχετικό επεξηγηματικό υλικό βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.accountancyeurope.eu/publications/eu-business-insolvency-contribution-accountancy-profession/?_cldee=bWFyaWEudHlyb3ZvbGFAc29lbC5ncg%3d%3d&recipientid=contact-30952cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-00df9ed80c734c429ece0da93c67d3a4&esid=0a7379f0-47d7-e611-80ee-c4346bacceb8&urlid=0.

IPSAS 40: Συνδυασμοί Δημόσιου Τομέα, βελτιώνει την αναφορά στις κρατικές αναδιαρθρώσεις

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) της IFAC εξέδωσε το IPSAS 40: Συνδυασμοί Δημόσιου Τομέα, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της αναφοράς στις κρατικές αναδιαρθρώσεις.

Το σχετικό πρότυπο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ifac.org/publications-resources/ipsas-40-public-sector-combinations?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=5421f2e531-EMAIL_CAMPAIGN_ 2017_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-5421f2e531-80338861.

Έρευνα του ICAEW με θέμα: «Τα δημόσια οικονομικά στην πράξη» (Public finances in practice), Μάρτιος 2017

Η έκθεση επί της ανωτέρω έρευνας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.icaew.com/-/media/corporate/files/about-icaew/what-we-do/policy/public-policy/public-finances-in-practice.ashx?la=en.

Νέα μελέτη της IFAC με τίτλο: «Ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα: Διαδραματίζοντας θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς»

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοινώνει τη νέα μελέτη της με τίτλο: «Ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα: Διαδραματίζοντας θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς». Η νέα αυτή μελέτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) δείχνει πώς οι επαγγελματίες λογιστές παίζουν σημαντικό, θετικό ρόλο στη μείωση της διαφθοράς, μαζί με άλλους βασικούς παράγοντες στην παγκόσμια οικονομία που υποστηρίζουν ισχυρές δομές διακυβέρνησης.

Η ανωτέρω μελέτη βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ifac.org/publications-resources/accountancy-profession-playing-positive-role-tackling-corruption?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=adb390a164-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_23&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-adb390a164-80265369.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Νοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9

Ο Κανονισμός βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=EL.

NEWS Eν περιλήψει…

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

NEWS Eν περιλήψει…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες, είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση ΣΟΕΛ – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας που πρώτευσαν στην Ελλάδα, με αλφαβητική σειρά, είναι τα εξής:

Τα παρακάτω μέλη ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων και παρατίθενται με αλφαβητική σειρά:

Το ΣΟΕΛ θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ

 Χαρίλαος Π. Αλαμάνος

Τα μέλη

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ανδρεοπούλου Αικατερίνη F8 – Audit and Assurance 11
Βογιατζάκη Αικατερίνη Ελένη P7 – Advanced Audit and Assurance (ΙΝΤ) 2
Γεωργιακάκη Μαρία F6 – Taxation (UK) 22
Δημητρόπουλος Νικόλαος P2 – Corporate Reporting (ΙΝΤ) 12
Κορφιάτης Μάριος F7 – Financial Reporting 9
Μυλιόρδος Εμμανουήλ P4 – Advanced Financial Management 13
Παπαδογιαννάκης Μιχαήλ F7 – Financial Reporting 9
Παπαδοπούλου Ευγενία P2 – Corporate Reporting (ΙΝΤ) 12
Παπανδρέου Δημήτριος F9 – Financial Management 10
Σκαρκάλας Ιωάννης P1 – Governance, Risk and Ethics 14
Τριανταφυλλίδου Ελπίδα P5 – Advanced Performance Management 14
Φώτη Σταματίνα P3 – Business Analysis 9

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωνσταντίνου Ειρήνη 85
Τουρνατζή Ευαγγελία 42

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ