• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

NEWS

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας (IESBA) ανακοινώνει με ευχαρίστηση την ανανέωση της θητείας του Προέδρου του, κ. Σταύρου Θωμαδάκη, για ένα ακόμη έτος, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η ανωτέρω ανακοίνωση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/2ze6p3B

Η Ειδική Ομάδα Ελέγχου Ομίλων της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου και Διασφαλίσεων (IAASB) εξέδωσε επικαιροποιημένη πρόταση για τον έλεγχο ομίλων.

Η ανωτέρω πρόταση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/2CfbcAg

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα (IPSASB) εκδίδει αναθεωρημένα πρότυπα λογιστικής σε ταμειακή βάση (Revised Cash Basis IPSAS).

Το ανωτέρω υλικό βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/2zeQ0fm

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) αναζητεί εξαιρετικούς υποψηφίους με ισχυρή δέσμευση προς το δημόσιο συμφέρον προκειμένου να συμβάλουν στη δύναμη και τη ζωτικότητα της λογιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας ανοικτές εθελοντικές θέσεις.

Το ανωτέρω δελτίο τύπου και οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/2AvgE1w

Κανονιστική Πράξη 004/2017 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) περί δημοσίευσης του «Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC», ΦΕΚ Β’ 3916/07-11-2017:

Το ανωτέρω υλικό βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://elte.org.gr/images/files/pdf/FEK_B_3916_7_11_2017.pdf

Η πρώτη blockchain πλατφόρμα για τη ναυτιλιακή ασφάλιση

H EY και η Guardtime παρουσίασαν την πρώτη πλατφόρμα blockchain για τη ναυτιλιακή ασφάλιση διεθνώς. Η πλατφόρμα παρουσιάσθηκε σε συνεργασία με τους A.P. Møller-Maersk A/S, ACORD, Microsoft, MS Amlin και XL Catlin, έπειτα από μια περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας 20 εβδομάδων.

Η πλατφόρμα blockchain, η οποία διαμορφώθηκε στην τεχνολογία cloud Microsoft Azure, θα εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για την ασφαλιστική αγορά και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το 2018. Η αρχική σταδιακή ανάπτυξη της πλατφόρμας, η οποία είναι η πρώτη του είδους της για τον ασφαλιστικό κλάδο, θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας blockchain σε όλο το φάσμα του κλάδου της ναυτιλίας.

Η παγκόσμια blockchain πλατφόρμα συνδέει πελάτες, μεσίτες, ασφαλιστές, καθώς και τρίτα πρόσωπα σε διαμοιρασμένα, κοινά μητρώα, που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ταυτότητα, τους κινδύνους και την έκθεση σε αυτούς, και ενσωματώνει αυτή την πληροφόρηση σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στις δυνατότητες της πλατφόρμας περιλαμβάνονται η δημιουργία και συντήρηση στοιχείων ενεργητικού από πολλαπλές πηγές, η σύνδεση δεδομένων με ασφαλιστήρια συμβόλαια, η λήψη πληροφοριών, με βάση τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν αλλαγές τιμολογίων ή επιχειρηματικών διαδικασιών, η σύνδεση στοιχείων ενεργητικού, συναλλαγών και πληρωμών πελατών, και η καταγραφή και επικύρωση επικαιροποιημένων αναγγελιών ζημίων. Η πλατφόρμα blockchain στηρίζει τον κλάδο της ναυτιλιακής ασφάλισης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί το πολύπλοκο διεθνές οικοσύστημά της, περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό παικτών, πλήθος εγγράφων, διπλότυπα, υψηλό όγκο συναλλαγών και μεγάλο βαθμό ταυτοποιήσεων, παράγοντες που πιθανώς εμποδίζουν τη διαφάνεια, τη συμμόρφωση και την αποτελεσματική διαχείριση της έκθεσης σε κινδύνους. Η πλατφόρμα blockchain συνδέει ανόμοια δεδομένα και διαδικασίες, με στόχο να αντιμετωπιστούν και να μετριαστούν τα προβλήματα που συνδέονται με την ταυτοποίηση σφαλμάτων.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα blockchain για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα κεφάλαιά τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, αυξάνοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τις χειρωνακτικές καταχωρήσεις στοιχείων, τις ταυτοποιήσεις και τα διοικητικά έξοδα.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Το λογιστικό γραφείο της κ. Ελευθερίου Σωτηρίας ονομάζεται SotEle Accounting Office.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες, είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση Σ.Ο.Ε.Λ. – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας που πρώτευσαν στην Ελλάδα με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Γκούμα

Μαρίνα

P3 – Business Analysis

29

Δημητρόπουλος

Νικόλαος

P7 – Advanced Audit and Assurance (ΙΝΤ)

21

Ευθυμίου

Βασίλης

P5 – Advanced Performance Management

22

Θεοδωρακόπουλος

Κωνσταντίνος

F8 – Audit and Assurance

8

Ξενόφου

Δήμητρα

P1 – Governance, Risk and Ethics

15

Πανέτας

Αριστοτέλης

F6 – Taxation (UK)

19

Σκαρκάλας

Ιωάννης

P2 – Corporate Reporting (ΙΝΤ)

26

Συμεωνίδης

Δημήτριος

F7 – Financial Reporting

14

Τζίγκα

Θεόκλεια

F9 – Financial Management

23

Το παρακάτω μέλος, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων:

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τριγάζης

Απόστολος

101

Το Σ.Ο.Ε.Λ. θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

NEWS Eν περιλήψει…

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ