• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

News

Την 9.11.2017, η Ομάδα Παρακολούθησης (Monitoring Group) εξέδωσε έγγραφο διαβούλευσης με διάφορες επιλογές για την ενίσχυση της διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και της εποπτείας της διαδικασίας θέσπισης διεθνών προτύπων ελέγχου. Προσκλήθηκαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία καθορισμού προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνεται ότι η Ομάδα Παρακολούθησης (Monitoring Group) είναι μια ομάδα διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ρυθμιστικών φορέων που δεσμεύονται να προωθήσουν το δημόσιο συμφέρον σε τομείς που σχετίζονται με τον καθορισμό διεθνών προτύπων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών συμμετείχε στον σχολιασμό καταθέτοντας την άποψή του. Το σύνολο των απαντήσεων και συμμετοχών στο ανωτέρω έγγραφο διαβούλευσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.iosco.org/about/?subsection=monitoring_group

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) αναζητεί εξαιρετικούς υποψηφίους με ισχυρή δέσμευση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των παγκόσμιων προτύπων.

Η ανωτέρω ανακοίνωση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/2EIcYiq

Ο καθηγητής Ray Johnson ορίστηκε νέος επικεφαλής στη Συμβουλευτική Ομάδα του Συμβουλίου Διεθνών Εκπαιδευτικών Λογιστικών Προτύπων και σχέδιο στρατηγικής και εργασίας IAESB 2018-2021.

Νέα δημοσίευση της Accountancy Europe (πρώην FEE) σχετικά με τον ρόλο του ελεγκτή στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Auditor’s role in fighting financial crime

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσε τη νέα έκδοσή της με τίτλο «Συμφωνημένες Διαδικασίες (AUP): Ευκαιρία ανάπτυξης και αξίας» («Agreed-Upon Procedures (AUP) Engagements: A Growth and Value Opportunity»)

Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ifac.org/publications-resources/agreed-upon-procedures-engagements

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσε τη νέα έκδοσή της με τίτλο «Έμφαση στην αποτελεσματικότητα: Ενίσχυση της διακυβέρνησης» («Focusing on Performance: Enhancing Governance»).

Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.ifac.org/publications-resources/focusing-performance

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) της IFAC προτείνει νέο μοντέλο λογιστικής περί μισθώσεων στον δημόσιο τομέα (Exposure Draft 64, Leases)

Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://bit.ly/2EIcYiq