• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023

News

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοινώνει ότι είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό η τελευταία έκθεση της επιτροπής Professional Accountants in Business (PAIB) με τίτλο: «Κατανόηση και επικοινωνία για τη δημιουργία αξίας – Προτεραιότητες για τους ελεγκτές – λογιστές στις επιχειρήσεις» («Understanding and Communicating Value Creation – Priorities for Accountants in Business»). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2uDx35S.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοινώνει ότι είναι πλέον διαθέσιμη η νέα έκθεσή της περί ενίσχυσης της εταιρικής έκθεσης για την αντιμετώπιση των αναγκών των επενδυτών και των άλλων συμφεροντούχων («Point of View on Enhancing Corporate Reporting»). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/30YQi6j.

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχων και Διασφαλίσεων (IAASB) ανακοινώνει ότι η ομάδα υποστήριξης, υλοποίησης και εφαρμογής του ΔΠΕ 540 (Αναθεωρημένο) δημιούργησε εγχειρίδιο με θέμα: «Ενημέρωση Πελάτη Ελέγχου» («Audit Client Briefing»), σύμφωνα με αντίστοιχο που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο ΟΕΛ Καναδά τον Οκτώβριο 2019. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2O2AR7L.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε το πρώτο της συμβούλιο με πλειοψηφία γυναικών. Η εκλογή των οκτώ μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων πέντε γυναικών, πραγματοποιήθηκε κατά την ετήσια Γ.Σ. της IFAC στο Βανκούβερ του Καναδά.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) επικαιροποίησε τον «Οδηγό Πρακτικών Διοίκησης» (Practice Management Guide), περιλαμβάνοντας τις αλλαγές που έγιναν στον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές – Λογιστές του 2018 (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας), από τον Ιούνιο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/30V21mj.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσε την πρώτη δόση μιας νέας σειράς βοηθημάτων με τίτλο: «Διερεύνηση του κώδικα δεοντολογίας του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (IESBA)» («Exploring the IESBA Code»). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2O2BIFv.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ελεγκτών Λογιστών Accountancy Europe (πρώην FEE) δημοσιοποιεί έκθεση του Sir Donald Brydon σχετικά με την αναθεώρηση του ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την πρόοδο του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Ελέγχων και Διασφαλίσεων (IAASB) ως προς τον έλεγχο των λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της έκθεσης, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2TZtTUM.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ελεγκτών Λογιστών Accountancy Europe (πρώην FEE) δημοσιοποιεί έκθεσή της με θέμα: «Ο ρόλος των ελεγκτών στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: εθνικές απαιτήσεις για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες» («Auditors’ role in anti-money laundering: national requirements for banks and insurance companies»). Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της έκθεσης, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2GqhqRU.

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εποπτείας Ελέγχου (CEAOB) δημοσίευσε προγράμματα εργασίας για το 2020 και νέες κατευθυντήριες γραμμές για το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο ενιαίου ηλεκτρονικού μορφοτύπου (ESEF) και την εναλλαγή των ελεγκτών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://bit.ly/2O2gwPW και https://bit.ly/2RtfcYu.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε νέα έκθεσή της περί λήψης μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2vjuJkS.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε ότι απονέμει το βραβείο Global Leadership Award στον ιάπωνα οικονομολόγο και πρώην πρόεδρο της IFAC Aki Fujinuma, τιμώντας έτσι την εικοσαετή και πλέον προσφορά του στη δόμηση και θεμελίωση της δημόσιας εμπιστοσύνης στο επάγγελμα του ελεγκτή – λογιστή.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε παγκόσμιο συνασπισμό υπό την ηγεσία της για την αντιμετώπιση της ανάγκης για ισχυρή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στις αναδυόμενες οικονομίες, με κύριο μέλημα την εξάλειψη φαινομένων απάτης και διαφθοράς. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2NZO3Kn.

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχων και Διασφαλίσεων (IAASB) δημοσιεύει δηλώσεις και σχόλιά του για τον έλεγχο των λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2NXyfbh.

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχων και Διασφαλίσεων (IAASB) βελτιώνει και εκσυγχρονίζει το ΔΠΕ 315 για πιο αξιόπιστη εκτίμηση κινδύνου. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο του Προτύπου, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/37wDV3B.

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (IESBA) αναθεωρεί το Μέρος 4Β του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/36zGnF7.