• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

NEWS Eν περιλήψει…

• Η IFAC ανακοινώνει ότι οι κορυφαίοι φορείς του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος και άλλοι οργανισμοί ζήτησαν να αναληφθούν δράσεις εταιρειών και ιδιοκτητών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να βελτιωθούν οι εκθέσεις σχετικά με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ, σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2030. Οι συστάσεις περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση «Disclosure Goals on Sustainable Development» από τον Carol Adams, καθηγητή Λογιστικής, και τους Paul Druckman και Russell Picot, επίτιμους καθηγητές στο Durham University Business School. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2z2zjGt

• Η IFAC κυκλοφόρησε τη δεύτερη δόση της εκπαιδευτικής σειράς εξερεύνησης του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του IESBA, με τίτλο: «Το Εννοιολογικό Πλαίσιο – Βήμα 1: Εντοπισμός απειλών». Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση και η τρίτη δόση της εν λόγω εκπαιδευτικής σειράς. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Xumnmf

• Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα (IPSASB) δημοσίευσε την Τελική Ανακοίνωση (Final Pronouncement) με τίτλο «Βελτιώσεις στα IPSAS, 2019». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Mq5we3

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) ανακοινώνει την πιο πρόσφατη δημοσίευσή της με τίτλο: «Αξιόπιστη μη χρηματοοικονομική αναφορά σε ολόκληρη την Ευρώπη» (Towards reliable non-financial information across Europe). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2UbKELT

• Το IPSASB ολοκληρώνει τις οδηγίες για τις δαπάνες κοινωνικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/36WTUZt

• Η IFAC υπογραμμίζει πέντε παράγοντες για τον έλεγχο υψηλής ποιότητας, ζητεί την υποβολή προτάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο οικοσύστημα του ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3gMAkDL

• Νέα έκθεση των IFAC και ACCA αποκαλύπτει τις ιδανικές λογιστικές πρακτικές για τις κυβερνήσεις, προς εξασφάλιση διαφάνειας για τους πολίτες τους. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2zQVKPy

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) ανακοινώνει την πρόσφατη δημοσίευσή της με θέμα: «Από τους κινδύνους στις κανονιστικές ρυθμίσεις: επανεξέταση της κατηγοριοποίησης των εταιρειών» (From risks to regulation: rethinking company categorisation). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2U6iPUX

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) ανακοινώνει την πρόσφατη δημοσίευσή της με θέμα: «Κρίση κορονοϊού: επιπτώσεις στην αναφορά και τον έλεγχο» (Coronavirus crisis: implications on reporting and auditing). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Xygdl3

• Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Δεοντολογίας δημοσιεύει έκθεση που διερευνά τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στους ελεγκτές – λογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2XuxawL

• «Δημιουργία μιας συνεκτικής, παγκόσμιας προσέγγισης στις εταιρικές αναφορές»: Απάντηση της IFAC στη σχετική διαβούλευση της Accountancy Europe επί του θέματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2XYSRUF

• Το IAASB βελτιώνει το ISRS 4400 για να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες των ενδιαφερομένων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3dwT4ox

• Accountancy Europe: Αντιδράσεις χωρών στις επιπτώσεις στην υποβολή έκθεσης ελέγχου λόγω κορονοϊού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2U9omKE

• Το IAASB εκδίδει υλικό υποστήριξης για τεκμηρίωση ελέγχου κατά τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνικών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2AD5UmG

• Το IAASB προτείνει εκσυγχρονισμό του προτύπου ελέγχου ομίλων για την υποστήριξη της ποιότητας ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Uah1KJ

• Ο Σταύρος Θωμαδάκης παρατείνει τη θητεία του ως Πρόεδρος του IESBA. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3cyOKUH

• Η IFAC εγκαινιάζει το Σχέδιο Δράσης Πρακτικής Μεταμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/36XEmEC

• Η IFAC ενημερώνει τα μέλη της για τους πόρους που δημιούργησε για να βοηθήσουν τους επαγγελματικούς οργανισμούς λογιστικής και ελέγχου (PAOs) να ανταποκριθούν στον Covid-19, συμπεριλαμβανομένου νέου ηλεκτρονικού εργαλείου για την εκπαίδευση στη λογιστική και τον έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2MsVbxV

• Η Μεσογειακή Ομοσπονδία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (FCM) ανακοινώνει την τελευταία έκδοση της έρευνάς της με τίτλο «Προστασία των ΜμΕ, των επαγγελματιών σε δημόσια άσκηση και των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων σε περιόδους Covid-19». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2XuplHq

• Η IFAC εγκαινιάζει έναν κατάλογο ελέγχου περί αδιάκοπης λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3cqYiB2

• Το IAASB κυκλοφορεί σχετική καθοδήγηση για την έκθεση ελέγχου εν μέσω Covid-19. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3gMJqQV

• Το Ινστιτούτο ΟΕΛ Καναδά και η IFAC αναλύουν τις βέλτιστες προσεγγίσεις για τη διαφάνεια επί της πραγματικής ιδιοκτησίας, καθώς τα οικονομικά εγκλήματα αυξάνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3gSuIba

• Το ΔΠΕ 540 (Αναθεωρημένο): Εφαρμογή και επεξηγηματικά παραδείγματα για τον έλεγχο απλών και σύνθετων λογιστικών εκτιμήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3gRbHFS

• Την 23.1.2020 ανακοινώθηκαν η έκθεση και ο σχετικός πίνακας της επιτροπής EFRAG περί υιοθέτησης νέων, καθώς και τροποποιήσεων παλαιότερων ΔΛΠ και ΔΠΧΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

(α) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/402 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19.

(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/412 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12 και 23 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 και 11.

(γ) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2104 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 και 8.

(δ) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2075 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1, 8, 34, 37 και 38, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2, 3 και 6, τις Διερμηνείες 12, 19, 20 και 22 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τη Διερμηνεία 32 της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών.

(ε) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/34 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9.