• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

NEWS Eν περιλήψει…

• Ανακοινώνεται νέα έρευνα της IFAC σε συνεργασία με το Κέντρο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Έρευνας (CEBR), η οποία συνδέει το λογιστικό επάγγελμα με την οικονομική ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Z250Ji.

• Το IPSASB δημοσίευσε πρόσφατη δήλωση με τίτλο: Covid-19: Αναβολή των Ημερομηνιών Ισχύος, σύμφωνα με την οποία μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των πρόσφατα δημοσιευμένων Προτύπων και Τροποποιήσεων IPSAS έως ένα έτος, δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3rAmlp5.

• Εστιάζοντας στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή των προτύπων ελέγχου, το IAASB δημοσίευσε ένα νέο ανακοινωθέν, που περιγράφει λεπτομερώς τα επόμενα βήματά του για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, της κατανόησης, της κλιμάκωσης και της αναλογικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Z39TBO.

• Η IFAC δημοσιεύει φιλικό προς τον χρήστη εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της εφαρμογής των IPSASΓια περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Z1gFbm.

• Το IAASB ανακοινώνει διαθέσιμα βασικά προϊόντα από τη σειρά συνεδριάσεων στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποίησε σχετικά με την απάτη και τη δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3q9bEti.

 Το IPSASB καλωσορίζει τα ευρήματα από την αναθεώρηση των ρυθμίσεων εποπτείας (Review of the Oversight Arrangements for the International Public Sector Accounting Standards Board Public Interest Committee). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3q5eeR4.

• Ο Kevin Dancey διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της IFAC για δεύτερη θητεία.

 Η Γενική Συνέλευση της IFAC εκλέγει τον Άλαν Τζόνσον ως πρόεδρο της IFAC.

• Το IFAC Global Leadership Award απονεμήθηκε στην Ana Maria Elorrieta από την Αργεντινή.

• Ο Andreas Barckow εκλέχθηκε πρόεδρος του IASB με ισχύ θητείας από τον Ιούλιο του 2021.

• Το IAASB ανακοινώνει ότι υπάρχει διαθέσιμο βίντεο με θέμα: «Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας του IAASB». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3p8twTD.

• Το IAASB εκδίδει νέο υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος κατά τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνικών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3a1h18a.

• Η Accountancy Europe (πρώην FEE) ενημερώνει τα ινστιτούτα μέλη της ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε τροποποίηση της Οδηγίας περί διαφάνειας, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να καθυστερήσουν κατά ένα έτος την εφαρμογή των απαιτήσεων του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου Αναφοράς (ESEF). Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα της Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Z0AUGo.

• Η IFAC ενημερώνει τα ινστιτούτα μέλη της για την έκδοση νέου, επικαιροποιημένου, προσαρμόσιμου ενημερωτικού φυλλαδίου με τίτλο «Επιλογή της σωστής υπηρεσίας: Σύγκριση υπηρεσιών ελέγχου, επισκόπησης, έκθεσης και προσυμφωνημένων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών» (Choosing the Right Service: Comparing Audit, Review, Compilation, and Agreed-Upon Procedures Services). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3p4LZ3q.

• Επικαιροποιημένη έκθεση EFRAG επί της υιοθέτησης νέων ή της τροποποίησης παλαιότερων ΔΠΧΑ κατά το έτος 2020. Επισυνάπτονται τα σχετικά φύλλα Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3cQ6grg. Σημειώνεται ότι από την ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής EFRAG προκύπτουν τα επιμέρους φύλλα Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. με τις σχετικές τροποποιήσεις στα ΔΠΕ 39 και ΔΠΧΑ 3, 4, 7, 9 και 16, ως εξής:

(L12/5/16.1.2020) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/34 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9 περί μεταρρύθμισης των επιτοκίων αναφοράς (Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα, του ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση, και του ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις).

(L127/13/22.4.2020) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/551 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 περί ορισμού επιχείρησης (Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3, Συνενώσεις επιχειρήσεων).

(L331/20/12.10.2020) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1434 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 περί μειώσεων μισθωμάτων λόγω Covid-19 (Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις). (L425/10/16.12.2020) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2097 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 περί παράτασης της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4, Ασφαλιστήρια συμβόλαια).

• Η IFAC δημοσιεύει πρόσφατο άρθρο της, με το οποίο εκθειάζει το ανθρωποκεντρικό επάγγελμα της λογιστικής και του ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Z1sMFy.

• Η IFAC ανταποκρίνεται στη διαβούλευση του Ιδρύματος IFRS σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (Sustainability Reporting). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/36WIKF0.

• Το IPSASB εκδίδει οδηγία σχετικά με τα ειδικά χρηματοοικονομικά μέσα του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/36XxGYr.

• Το IAASB με σχετικό δελτίο τύπου αναλύει τα σχέδιά του για την ανάπτυξη και διατύπωση ξεχωριστού προτύπου για ελέγχους λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Z27Ez0.

• Τα Συμβούλια IRBA, IESBA και IAASB εκδίδουν από κοινού οδηγία προς το επιστημονικό προσωπικό σχετικά με την πλοήγηση εν μέσω αυξημένων κινδύνων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3q4M8VT.

• Το IAASB ανεβάζει τον πήχη διαχείρισης ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3aKVW1a.

• Η IFAC δημοσιοποιεί νέους πόρους υποστήριξης διεθνών προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://bit.ly/3aNs3x8 (Agreed-Upon Procedures Engagements) και https://bit.ly/2LxoNgC (Choosing the Right Service: Comparing Audit, Review, Compilation, and Agreed-Upon Procedure Services).

 Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Δεοντολογίας δημοσιεύει έκθεση για τις επιτεύξεις του μεταξύ 2016-2020. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3d8Lzaj.

• Το IESBA υπογραμμίζει τη σημασία της αντικειμενικότητας για τους υπεύθυνους επισκόπησης ποιότητας ανάθεσης ή άλλους επιθεωρητές μέσω βελτιωμένης καθοδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/36XyQmL.

• Η IFAC και το ICAEW κυκλοφόρησαν το τέταρτο μέρος της εκπαιδευτικής σειράς έξι μερών για το ξέπλυμα χρήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2LDzjmK.

• Το FRC του Ηνωμένου Βασίλειου και το IESBA εκδίδουν από κοινού οδηγίες προς το προσωπικό σχετικά με τις δεοντολογικές και ελεγκτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω COVID-19 που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2YWFUvs.

• Το Ίδρυμα IFRS ανακοινώνει το πρώτο βήμα στην αναθεώρηση της ψηφιακής εμπειρίας στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3jzRR3W.

• Το IESBA προτείνει ολιστική προσέγγιση στον ορισμό οντότητας δημοσίου συμφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2MRmO7F.

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, εκπροσωπώντας το σύνολο των εταιρειών του κλάδου, στηρίζει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στη δωρεά πλήρους εξοπλισμού μιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Από τα Γραφεία
Δημoσίων και Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Διόρθωση: Στα περιεχόμενα του προηγούμενου τεύχους τα κείμενα «Το κόστος των λαθών πρόβλεψης» και «Η έννοια του περιθωρίου συνεισφοράς και η σημασία του» είναι του Βασίλειου Φίλου και όχι του Φίλιππου Φίλιου.