• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

NEWS Eν περιλήψει…

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοινώνει νέα έρευνά της, σε συνεργασία με το Κέντρο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Έρευνας (Cebr), η οποία συνδέει το λογιστικό επάγγελμα με την οικονομική ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3v6JwcA

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) δημοσίευσε πρόσφατη δήλωση με τίτλο: «Covid-19: Αναβολή των ημερομηνιών ισχύος», σύμφωνα με την οποία μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των πρόσφατα δημοσιευμένων Προτύπων και Τροποποιήσεων IPSAS έως ένα έτος, δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3tWzp8W

Εστιάζοντας στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή των προτύπων ελέγχου, το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) δημοσίευσε ένα νέο ανακοινωθέν, που περιγράφει λεπτομερώς τα επόμενα βήματά του για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, της κατανόησης, της κλιμάκωσης και της αναλογικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/33Psm7r

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσε φιλικό προς τον χρήστη εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της εφαρμογής των IPSAS. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3uVUTEe

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) ανακοινώνει διαθέσιμα βασικά προϊόντα από τη σειρά συνεδριάσεων στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποίησε σχετικά με την απάτη και τη δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3uVSSrF

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) καλωσορίζει τα ευρήματα από την αναθεώρηση των ρυθμίσεων εποπτείας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3v73tjT

Ο Kevin Dancey διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) για δεύτερη θητεία.

Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) εκλέγει τον Άλαν Τζόνσον ως πρόεδρο της IFAC.

Το IFAC Global Leadership Award απονεμήθηκε στην Ana Maria Elorrieta από την Αργεντινή.

Ο Andreas Barckow εκλέχθηκε πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) με ισχύ θητείας από τον Ιούλιο του 2021.

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμο βίντεο με θέμα: «Εισαγωγή στα Νέα Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας του IAASB». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/33Smkmu

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) εκδίδει νέο υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος κατά τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνικών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3fmznSx

Η Accountancy Europe (πρώην FEE) ενημερώνει τα ινστιτούτα μέλη της ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε τροποποίηση της Οδηγίας περί διαφάνειας, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να καθυστερήσουν κατά ένα έτος την εφαρμογή των απαιτήσεων του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου Αναφοράς (ESEF). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3ht9mUo

Ανακοινώνεται επικαιροποιημένη έκθεση EFRAG επί της υιοθέτησης νέων ή της τροποποίησης παλαιότερων ΔΠΧΑ κατά το έτος 2020. Επισυνάπτονται τα σχετικά φύλλα Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3hx26XB

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ενημερώνει τα ινστιτούτα μέλη της για την έκδοση νέου, επικαιροποιημένου, προσαρμόσιμου ενημερωτικού φυλλαδίου για τα ινστιτούτα μέλη της IFAC, με τίτλο «Επιλογή της σωστής υπηρεσίας: Σύγκριση υπηρεσιών ελέγχου, επισκόπησης, έκθεσης και προσυμφωνημένων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών» (Choosing the Right Service: Comparing Audit, Review, Compilation, and Agreed-Upon Procedures Services). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην διεύθυνση: https://bit.ly/33N7Xjq

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσιεύει πρόσφατο άρθρο της με το οποίο εκθειάζει το ανθρωποκεντρικό επάγγελμα της λογιστικής και του ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3hx93rK

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανταποκρίνεται στη διαβούλευση του Ιδρύματος IFRS σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (Sustainability Reporting). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3uUbND7

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) εκδίδει οδηγία σχετικά με τα ειδικά χρηματοοικονομικά μέσα του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3eUTFDT

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB), με σχετικό δελτίο τύπου, αναλύει τα σχέδιά του για την ανάπτυξη και διατύπωση ξεχωριστού προτύπου για ελέγχους λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3ePshae

Τα Συμβούλια IRBA, IESBA και IAASB εκδίδουν από κοινού οδηγία προς το επιστημονικό προσωπικό σχετικά με την πλοήγηση εν μέσω αυξημένων κινδύνων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3okoO6I

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσιοποιεί νέους πόρους υποστήριξης διεθνών προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://bit.ly/33TSb6c και https://bit.ly/2Qnaspu

Η Accountancy Europe (πρώην FEE) ενημερώνει τα μέλη της σχετικά με την επιλογή κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. για καθυστέρηση εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/33QtLKY

Το FRC του Ηνωμένου Βασίλειου και το IESBA εκδίδουν από κοινού οδηγίες προς το προσωπικό σχετικά με τις δεοντολογικές και ελεγκτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω Covid-19 που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3omyQEl

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA)προτείνει ολιστική προσέγγιση στον ορισμό οντότητας δημοσίου συμφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3hJZfLd

Η Accountancy Europe (πρώην FEE) πληροφορεί τα μέλη της για την έκθεση με τίτλο: «Δημιουργία μιας αξιόπιστης πράσινης αγοράς ομολογιών» (Building a credible Green Bond market). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2RfJCQN

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) δημοσιεύει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τον προτεινόμενο ορισμό της οντότητας δημοσίου συμφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3bsnPfx

Από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) δημοσιεύτηκε νέο άρθρο του προέδρου του IAASB με τίτλο: «Πρότυπα διασφάλισης που παρακολουθούν τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές» (Assurance Standards Keeping Pace on Non-Financial Reporting). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3opEaXn

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ενημερώνει τα μέλη της για τις ενέργειές της περί βελτίωσης εταιρικής αναφοράς, όπου επανεξετάστηκαν τα δομικά πεδία αειφορίας: Πεδίο 1: Πληροφορίες βιωσιμότητας επικεντρωμένες στους επενδυτές που είναι σημαντικές για την επιχειρηματική αξία. Πεδίο 2: Αναφορές βιωσιμότητας εστιασμένες από πολλούς συμφεροντούχους. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3tUwFsA

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) εγκαινιάζει την επισκόπηση κατόπιν εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Ανεξαρτησίας σε Μακροχρόνια Συνεργασία (Long Association International Independence Standard). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3fiCGu4

Από τα Γραφεία
Δημoσίων και Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, η 27η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 89 του ν.4790/21,  λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19.  Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Εποπτικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, για την επόμενη τριετία. Συμμετείχαν μέλη που εκπροσωπούν το 68% του συνόλου, ήτοι 638 σε σύνολο 941 ΟΕΛ.

 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα:

A. ως Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου τον  κ. Χαρίλαο Αλαμάνο και ως μέλη αυτού τους κ.κ. Νικόλαο Βουνισέα,  Άγγελο Διονυσόπουλο, Βασίλειο Καζά, Κλεοπάτρα Καλογεροπούλου, Δημήτριο Κουτσό Κουτσόπουλο, Ιωάννη Κωσταρέλη, Κωνσταντίνο Μιχαλάτο, Παναγιώτη Παπάζογλου και Απόστολο Πολύζο.

B. ως Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου τον κ. Δημήτριο Σούρμπη και ως μέλη αυτού τους κ.κ. Φωτεινή Γιαννοπούλου, Σταμάτιο Δρίτσα, Χαράλαμπο Ξένο και Βασίλειο Τζίφα.

 Ο Πρόεδρος κ. Χαρίλαος Αλαμάνος, εκ μέρους του νέου Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, συνεχάρη άπαντα τα μέλη που εξελέγησαν και ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία. Τέλος, απεύθυνε θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΟΕΛ που συνέβαλαν να ολοκληρωθεί με σύμπνοια και απόλυτη επιτυχία.

27η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών