• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

News

«Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα»

Μελέτη για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας που εκπόνησε η EY Ελλάδας, μετά από ανάθεση του Συμβουλίου του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου «Η Ελλάδα πέρα από την κρίση: Ισχυρή βιομηχανία για καινοτομία, ανάπτυξη και δουλειές», που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο ΣΕΒ, στις 23-24 Μαΐου 2016, με κεντρικούς ομιλητές τον πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Θεόδωρο Φέσσα και τον καθηγητή κ. Jan Peter Balkenende, πρώην πρωθυπουργό της Ολλανδίας και εταίρο της ΕΥ.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με τίτλο «Πού θα επενδύσω: Η κυκλική οικονομία ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη».

Ανοίγοντας τη συνεδρία, ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επεσήμανε την αναγκαιότητα της «ενσωμάτωσης της πρωτοβουλίας της Ευρώπης για την κυκλική οικονομία στην πολιτική και αναπτυξιακή ατζέντα της Ελλάδας, με στόχους την επανεκκίνηση των επενδύσεων, την παροχή πληροφόρησης, τη θέσπιση κινήτρων και την καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τον μετασχηματισμό του θέματος της διαχείρισης, ανακύκλωσης, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων από πεδίο αντιπαράθεσης σε ευκαιρία αμοιβαία επωφελών λύσεων».

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Grzegorz Radziejewski, Senior Cabinet Member on Green Economy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος, στην ομιλία του για το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία» ανάφερε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της πρόσφατης δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία.

Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της μελέτης της ΕΥ με τίτλο «Η κυκλική οικονομία στην Ελλάδα», με ομιλητές τους: κ. Βασίλειο Καμινάρη, αντιπρόεδρο Δ.Σ. EY Ελλάδας, κ. Diana de Graaf, Senior Manager Τμήματος Υπηρεσιών Βιωσιμότητας της EY Ολλανδίας, κ. Ειρηνικό Πλατή, εταίρο στην Πλατής – Αναστασιάδης, και την κ. Κιάρα Κόντη, Manager Τμήματος Υπηρεσιών Βιωσιμότητας της EY Ελλάδας. Η παρουσίαση βασίστηκε στη μελέτη για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και την καταγραφή του υφιστάμενου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου στη χώρα μας.

Ο κ. Καμινάρης τόνισε χαρακτηριστικά πως «η κυκλική οικονομία μπορεί να αποτελέσει μοχλό αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, ανατρέποντας τις τάσεις αποεπένδυσης που επικρατούν και δίνοντας ώθηση σε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας».

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης ως προς την υφιστάμενη κατάσταση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, είναι:

– Η ανάγκη νομοθετικής και κανονιστικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

– Η αποσπασματική, μέχρι σήμερα, υιοθέτηση κυκλικών μοντέλων από ορισμένους κλάδους, στο πλαίσιο ελλιπούς βιομηχανικής «συμβίωσης».

– Η ελλιπής κατανόηση και εφαρμογή κυκλικών μοντέλων, με έμφαση στη φάση του τέλους ζωής των προϊόντων και όχι στη φάση του σχεδιασμού.

– Η ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

– Η χαμηλή διείσδυση δευτερογενών καυσίμων σε ορισμένες βιομηχανικές χρήσεις.

– Η ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων τροφίμων.

– Η ανάγκη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα σε θέματα επικίνδυνων αποβλήτων.

– Η αντιμετώπιση των εμποδίων στην αγορά των αποβλήτων.

Με καθυστερήσεις και εμπόδια η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής ελέγχου
Έρευνα η οποία διεξήχθη από τη FEE τον περασμένο Ιούνιο μας μεταφέρει εικόνα του ρυθμού και βαθμού εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής περί τα ελεγκτικά. Η εικόνα αυτή δεν είναι και τόσο ευχάριστη, καθώς τείνει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πολλά εκ των κρατών μελών δεν είχαν προετοιμαστεί επαρκώς για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, από τα 29 (προ Brexit) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10 είχαν εφαρμόσει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, έχοντάς το εντάξει πλήρως στην εσωτερική τους νομοθεσία. Άλλα 5 εκ των κρατών μελών βρίσκονταν στο στάδιο ολοκλήρωσης των νομοθετικών κειμένων με τα οποία θα εισήγαγαν το νέο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα υπόλοιπα 14 κράτη μέλη είτε βρίσκονταν σε πρώιμο στάδιο της εφαρμογής του νέου πλαισίου είτε δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό. Σημειωτέον ότι η προθεσμία εφαρμογής της νέας πολιτικής ελέγχου ήταν η 17η Ιουνίου. Η έρευνα είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.fee.be/images/publications/auditing/160616_Audit_policy_implementation_state_of_play_update_160705.pdf

Ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης πληροφοριών εταιρικής φορολογίας συστήνει η FEE

Δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης δραστηριότητας στον τομέα θέσπισης νέων κανόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών εταιρικής φορολογίας, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και την πολιτική σημασία που τείνει να αποκτήσει η συμμόρφωση πολυεθνικών εταιρειών με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς και τη σαφή διατύπωση αυτών, η FEE έλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει ένα υπόδειγμα δημοσιοποίησης πληροφοριών εταιρικής φορολόγησης προς χρήση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπόδειγμα συντάχθηκε βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων και προτεραιοτήτων, ήτοι:

• Να είναι απλό και κατανοητό, τόσο για το εσωτερικό της εταιρείας όσο και για το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών.

• Να υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχου επί των παρεχόμενων δεδομένων.

• Να είναι σύμφωνο με τα υπάρχοντα ανά χώρα πλαίσια εταιρικής χρηματοοικονομικής αναφοράς, καθώς και με τα διεθνή δεδομένα, όπως την Πρωτοβουλία Διαφάνειας (Transparency Initiative, EITI), τον αμερικανικό νόμο Dodd-Frank Act, τις Οδηγίες της Ε.Ε. περί λογιστικών και διαφάνειας και την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV.

• Να υφίσταται δυνατότητα εφαρμογής χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση, τόσο για τις εταιρείες όσο και για τις φορολογικές αρχές.

Το νέο υπόδειγμα είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/160711_CbCR_Template.pdf

Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μικρού και μεσαίου μεγέθους ελεγκτικές και λογιστικές εταιρείες στην Ευρώπη;

Αυτό το ερώτημα προσπάθησε να απαντήσει η FEE με την ετήσια έρευνά της, με την οποία προσφέρει άποψη της κατάστασης των μικρομεσαίων εταιρειών του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος. Η πανευρωπαϊκή έρευνα για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους ελεγκτικές εταιρείες συγκέντρωσε τις απαντήσεις 2.680 εταιρειών από 36 χώρες. Το 79% των εταιρειών αυτών απασχολεί λιγότερους από 5 ελεγκτές – λογιστές.

Εκ των κυριοτέρων συμπερασμάτων της έρευνας είναι ότι η συμμόρφωση με το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί την κύρια πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες του κλάδου. Το 55% του συνόλου των ερωτωμένων εταιρειών θεωρεί τη συμμόρφωση ως την κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν, με τις εταιρείες του ευρωπαϊκού Νότου να είναι ιδιαίτερα ανήσυχες ως προς το θέμα αυτό, και με το 62% των ερωτωμένων να θεωρούν τη συμμόρφωση ως την κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν. Βεβαίως, υπάρχει και περιφερειακή διαφοροποίηση στο θέμα αυτό, με μόνο το 35% των μικρομεσαίων εταιρειών της Βόρειας Ευρώπης να αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τομέα αυτό.

Άλλο θέμα το οποίο έθιξε η έρευνα είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πελάτες των μικρομεσαίων εταιρειών, με το 65% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι αυτό είναι η οικονομική αβεβαιότητα και το 59% το αυξημένο επίπεδο ανταγωνισμού.

Η αντίστοιχη έρευνα για το 2016 θα αρχίσει τον Νοέμβριο και οι μικρομεσαίες εταιρείες καλούνται να βοηθήσουν τη FEE στη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατότερο πιστής εικόνας περί των ισχυόντων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρατίθενται λεπτομερώς στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.fee.be/images/publications/sme-smp/SME_Survey_2015.pdf

Εάν κάποιος θέλει μια πλέον ευσύνοπτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αυτή είναι διαθέσιμη στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.fee.be/images/publications/sme-smp/SME_Survey_2015_Infographics.pdf

Νέο πρότυπο δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονιστικές ρυθμίσεις

Το IESBA, επιχειρώντας να διευθετήσει τη βέλτιστη δεοντολογικά συμπεριφορά λογιστών και ελεγκτών έναντι παράνομων ή ανήθικων πράξεων, εξέδωσε τη 14η Ιουλίου 2016 νέο πρότυπο δεοντολογίας με τίτλο «Αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς». Το πρότυπο θεσπίζει πλαίσιο καθοδήγησης προς ελεγκτές και άλλους επαγγελματίες λογιστές αναφορικά με τις δέουσες ενέργειες ως προς το κοινό συμφέρον όταν αντιλαμβάνονται μια ενδεχομένως παράνομη πράξη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς ή NOCLAR (Non-Compliance with Laws and Regulations) και η οποία έχει διαπραχθεί από πελάτη ή εργοδότη.

Το πρότυπο προορίζεται να εφαρμοσθεί από επαγγελματίες του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών και άλλων επαγγελματιών λογιστών οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και των λογιστών οι οποίοι απασχολούνται σε οργανισμούς είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου, όπως αυτοί που εργάζονται σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, στον εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το πρότυπο αναφέρεται ρητά και συγκεκριμένα σε θέματα που έχουν σχέση με απάτες, διαφθορά, δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος, φορολογικές παραβάσεις, χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, το νέο πρότυπο παρέχει σαφή μεθοδολογία δημοσιοποίησης εκ μέρους των ελεγκτών – λογιστών ενδεχόμενων υποθέσεων μη συμμόρφωσης στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, χωρίς να παραβιάζεται, στις περιπτώσεις αυτές, η δεοντολογική δέσμευση ως προς την εχεμύθεια. Επίσης, το νέο πρότυπο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των λογιστών σε θέσεις ευθύνης για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς, καθώς και πρόληψης της μη συμμόρφωσης στους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται.

Το νέο πρότυπο είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ifac.org/publications-resources/responding-non-compliance-laws-and-regulations

Γενική αύξηση των ορίων ελέγχου στον απόηχο της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ

Διαρκώς επικαιροποιούμενη έρευνα της FEE σχετικά με τα όρια ελέγχου επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφερόμενους να διαπιστώσουν ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων έχει επέλθει σημαντική αύξηση των ορίων ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι οι μικρότερες χώρες είχαν και τα χαμηλότερα όρια ως προς τον τζίρο και το ενεργητικό των ελεγχομένων εταιρειών, είναι φυσικό αυτές να σημειώνουν και τη μεγαλύτερη άνοδο στα όρια ελέγχου.

Ενδεικτικά, η Λετονία και η Εσθονία σημείωσαν άνοδο 100% τόσο ως προς τον απαιτούμενο κύκλο εργασιών όσο και ως προς το απαιτούμενο ενεργητικό. Η τρίτη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των ορίων ελέγχου έλαβε χώρα στην Ελλάδα, με άνοδο της τάξης του 60%, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στο ενεργητικό. Η μόνη μεγάλη σε μέγεθος χώρα η οποία γνώρισε ανάλογη αύξηση ήταν η Μεγάλη Βρετανία, με άνοδο της τάξης του 56% και για τις δύο κατηγορίες.

Η επικαιροποιημένη έρευνα είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.fee.be/images/publications/auditing/1605_Audit_exemption_thresholds_update.pdf

Υιοθεσία τροποποιήσεων διεθνών προτύπων ελέγχου, καθώς και προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Διεθνών Προτύπων Ελέγχου έλαβαν χώρα το διάστημα μεταξύ του Ιουνίου 2014 και Δεκεμβρίου του 2015:

– Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές οικονομικές καταστάσεις, 23η Δεκεμβρίου 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2441&from=EN

– Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, 19η Δεκεμβρίου 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2406&from=EN

– Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16: Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38: Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, 3η Δεκεμβρίου 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2231&from=EN

– Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16: Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 41: Γεωργία, 24η Νοεμβρίου 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2113&from=EN

– Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων, 9η Ιανουαρίου 2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0029&from=EL

Όσον αφορά τα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα:

– Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ του κύκλου 2012-2014, 16η Δεκεμβρίου 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2343&from=EN

– Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: Λογιστική για την απόκτηση συμμετοχών σε κοινές επιχειρήσεις, 25η Νοεμβρίου 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2173&from=EN

– Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012, 9η Ιανουαρίου 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0028&from=EN

– Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011-2013, 19η Δεκεμβρίου 2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361&from=EN

– Τέλος, υιοθετήθηκε η διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 21: Εισφορές, της Επιτροπής Διερμηνειών (IFRIC). Διερμηνεία την 14η Ιουνίου 2014 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0634&from=EN.

Το IPSASB δημοσιεύει έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα δημοσίου τομέα

Την 27η Ιουλίου 2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα δημοσίευσε προς σχολιασμό έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα δημοσίου τομέα. Το έγγραφο πραγματεύεται τρία περιουσιακά στοιχεία: το κυκλοφορόν ρευστό, το ρευστό υπό μορφή χρυσού και, τέλος, τα ειδικά δικαιώματα ανάληψης του ΔΝΤ. Η αποτίμηση των τριών αυτών στοιχείων αποτελεί ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα, καθώς υπάρχουν πολλαπλές επιλογές λογιστικού χειρισμού για κάθε ένα εξ αυτών. Το έγγραφο διαβούλευσης είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Consultation-Paper-Public-Sector-Financial-Instruments.pdf

Τα ΔΠΧΑ σε σημείο καμπής

Το ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε έρευνά του αναφορικά με την επέκταση της χρήσης των ΔΠΧΑ στις ανά τον κόσμο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, διαπίστωσε ότι πλέον άνω του 50% των εν λόγω εταιρειών τα χρησιμοποιεί. Συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν εταιρείες των οποίων οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 85 σημαντικά χρηματιστήρια. Εκ των 47.818 εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι 25.084, δηλαδή το 52,5%, χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΑ. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για τη σταδιακή επικράτηση των ΔΠΧΑ ανά τον κόσμο. Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας είναι προσβάσιμα στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/listed-companies-using-ifrs-standards-globally.asp

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ  ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες  εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες,  είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων,  διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση Σ.Ο.Ε.Λ. – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Βογιατζάκη Αικατερίνη Ελένη P4 – Advanced Financial Management 17
Ηλιοπούλου Ελένη F5 – Performance Management 12
Καλεγιώργης Ευάγγελος F5 – Performance Management 12
Μυλιόρδος Εμμανουήλ F9 – Financial Management 8
Ξενόφου Δήμητρα F8 – Audit and Assurance 6
Παραβάλου Χριστίνα P3 – Business Analysis 16
Ταμπάκου Άννα P7 – Advanced Audit and Assurance (INT) 10
Τουρνατζή Ευαγγελία P5 – Advanced Performance Management 10
Τσακανίκα Σταυρούλα Τζιν P1 – Governance, Risk and Ethics 3
Τσουμελέα Βασιλική P2 – Corporate Reporting (INT) 5

Τα παρακάτω μέλη, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων και παρατίθενται με βάση τη σειρά κατάταξής τους:

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Φωτίου Χρυσοβαλάντης 1 65
Μπερτζελέτος Βασίλειος 3 70

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στο τεύχος No 23 υπάρχουν δυο άρθρα, το «Ο ρόλος της γυναίκας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» και το «Οι μη εισηγμένες ιδιωτικές εταιρείες δηλώνουν αισιόδοξες για τις προοπτικές…» τα οποία έχουν αποδοθεί στο συνάδελφο μας Χάρη Συρούνη αλλά δεν είναι δικά του. Διευκρινίζουμε ότι το μεν πρώτο προέρχεται από την Grant Thornton, το δε δεύτερο από την PwC.