• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

O Σ. Θωμαδάκης νέος πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Προτύπων Ηθικής

 

 

Ο Δρ. Σταύρος Β. Θωμαδάκης ορίσθηκε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Προτύπων Ηθικής των Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών (IESBA*). Η θητεία του θα αρχίσει την !η Ιανουαρίου 2015 και θα είναι τριετής.  Ο διορισμός του Δρος Θωμαδάκης εγκρίθηκε από το (διεθνές) Εποπτικό Συμβούλιο Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB*).

Η σταδιοδρομία του Δρος Θωμαδάκη περιλαμβάνει πολυετή ακαδημαϊκή  διαδρομή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και παλαιότερα στο  Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και το ΜΙΤ, καθώς και μία σειρά από εποπτικές θέσεις. Εχει εξοικείωση με την Διεθνή Επιτροπή Προτύπων Ηθικής ως παλαιός πρόεδρος  του εποπτικού της συμβουλίου.  Εκτός άλλων, σήμερα είναι μέλος της Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας της Κεφαλαιαγοράς (ESMA). Εχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς ( IOSCO). Σήμερα είναι επίσης πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ως πρόεδρος της IESBA o Δρ. Θωμαδάκης θα ηγηθεί στην εφαρμογή του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2014-18 της Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Ηθικής. Ευθύνη-κλειδί του προέδρου είναι να προάγει την κατανόηση και την αποδοχή του έργου της Επιτροπής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις εποπτικές αρχές, και το ευρύ κοινό. Ο πρόεδρος συντονίζει τις διαλογικές και συμβουλευτικές διαδικασίες για την σύγκρότηση και αναθεώρηση των προτύπων. Αναπτύσσει και διατηρεί ενεργό διάλογο με τις εποπτικές αρχές, τα διεθνή σώματα των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, τις οργανώσεις επενδυτών , των συμβουλίων εταιρικής διακυβέρνησης, των εθνικών επιτροπών προτυποποίησης, και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

«Τα πρότυπα ηθικής είναι το θεμέλιο της αξιοπιστίας του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος και κρίσιμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του επαγγέλματος  προς το δημόσιο συμφέρον. Είναι τιμή για μένα η ανάληψη της προεδρίας της IESBA. Θα εργασθώ για την προώθηση των στόχων της Επιτροπής και θα συνεχίσω το ευρύ πρόγραμμα εξωτερικών σχέσεων που εγκαινίασε ο αείμνηστος προκάτοχός μου Jörgen Holmquist, του οποίου η αφοσίωση και η ηγεσία δεν θα ξεχασθούν εύκολα» δήλωσε ο κ. Θωμαδάκης.

 

 

 

 

 

 

 Η Ταυτότητα των Επιτροπών

Η Διεθνής Επιτροπή Προτύπων Ηθικής για το Ελεγκτικό-Λογιστικό Επάγγελμα  (IESBA

Λειτουργεί από τη δεκαετία του 1970 και έχει 18 εμπειρογνώμονες-μέλη προερχόμενα από διάφορες χώρες του κόσμου.  Τα μέλη υπηρετούν με τριετή θητεία και εγκρίνονται από το Διεθνές Εποπτικό Συμβούλιο Δημοσίου Συμφέροντος (βλ. παρακάτω).  Η σύνθεση της Επιτροπής είναι καταστατικά προσδιορισμένη ως προς την εμπειρία και την ανεξαρτησία των μελών της: 9 μέλη προέρχονται από το ελεγκτικό επάγγελμα και τα υπόλοιπα εννέα από επαγγελματικούς χώρους ανεξάρτητους του ελεγκτικού επαγγέλματος. Το 2010 εκδόθηκε ο αναμορφωμένος Κώδικας Ηθικών Προτύπων ο οποίος εφαρμόζεται σε περισσότερες από 100 χώρες του πλανήτη. Στο νέο στρατηγικό σχέδιο 2014-18 η Επιτροπή επιδιώκει αναμόρφωση του κώδικα που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά τις εμπειρίες της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης.  Η Επιτροπή λειτουργεί υπό την οργανωτική αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών-Ελεγκτών (International Federation of Accountants).

 

Το Διεθνές Εποπτικό Συμβούλιο Δημοσίου Συμφέροντος  (PIOB)

Ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την εποπτεία των εργασιών διεθνούς προτυποποίησης στον τομέα των ελεγκτικών διαδικασίων και συμπεριφορών ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα θα είναι εφαρμόσιμα διεθνώς και θα προάγουν το δημόσιο συμφέρον. Η σύνθεση του Συμβουλίου ορίζεται από διεθνείς οργανισμούς (Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς – IOSCO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Επιτροπή της Βασιλείας, Διεθνής Οργανισμός Ασφαλιστικής Εποπτείας – IAIS, Παγκόσμια Τράπεζα). Το Συμβούλιο παρακολουθεί ενεργά το έργο της αναθεώρησης προτύπων και της σχετικής διαβούλευσης και λογοδοτεί σε τακτική βάση προς τους εποπτικούς οργανισμούς που το συγκροτούν.