• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

O N. Καραμούζης στην Τράπεζα Πειραιώς

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ο κ. Νικόλαος Καραμούζης εντάσσεται στην Τράπεζα Πειραιώς ως Σύμβουλος Διοίκησης και μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Πειραιώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Καραμούζης θα έχει κυρίως την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου μετασχηματισμού της Γενικής Τράπεζας σε ανεξάρτητο επενδυτικό και αναπτυξιακό Οργανισμό.

Άμεσος στόχος του Ομίλου Πειραιώς είναι ο μετασχηματισμός της θυγατρικής Γενικής Τράπεζας σε ανεξάρτητη εξειδικευμένη αναπτυξιακή και επενδυτική Τράπεζα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με βασική επιδίωξη τη δημιουργία επιπρόσθετης εταιρικής αξίας της Τράπεζας Πειραιώς, την επιτάχυνση της εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων και κλάδων και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα, η Γενική Τράπεζα θα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών, κυρίως σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, περιουσίας, αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και άντλησης επιχειρηματικών και στρατηγικών κεφαλαίων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, παράλληλα με την ανάπτυξη των εργασιών διαχείρισης επενδυτικών διαθεσίμων πελατών, την εξειδικευμένη και μακροχρόνια χρηματοδότηση επιχειρήσεων και τη διαχείριση προβληματικών δανείων.

Η Γενική Τράπεζα θα στοχεύσει επίσης στην άντληση ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων από την εγχώρια και διεθνή κεφαλαιαγορά με αύξηση κεφαλαίου υπέρ ιδιωτών μετόχων μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.