• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Οι νέοι επιχειρηματίες ζητούν στοχευμένα φορολογικά κίνητρα και μείωση της φορολογικής γραφειοκρατίας

Η νέα έκθεση της EY προτείνει τέσσερις τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις των χωρών G20 μπορούν να διευκολύνουν τη φορολογική συμμόρφωση και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική εκπαίδευση για νέους επιχειρηματίες

Με περισσότερους από 70 εκατομμύρια άνεργους νέους διεθνώς και με το ποσοστό ανεργίας των νέων να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις των χωρών G20 πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών μέσω υιοθέτησης στοχευμένων φορολογικών κινήτρων και απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση της EY, «Smart taxation for yοung entrepreneurs: navigating tax rules and planning for growth».

Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας των Νέων Επιχειρηματιών G20 (G20 Young Entrepreneurs’ Alliance 2018 Summit), η οποία πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, η έκθεση εξηγεί πώς η «έξυπνη» φορολογία και, γενικότερα, ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό περιβάλλον, μπορούν να στηρίξουν τους νέους επιχειρηματίες, αντί να παρεμβάλλουν εμπόδια στο δρόμο τους προς την ανάπτυξη.

Προτάσεις για τη διευκόλυνση της φορολογικής συμμόρφωσης

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις βασικές προτάσεις για τη διευκόλυνση της φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και τρόπους εξασφάλισης πρόσβασης σε εργαλεία και εκπαίδευση για αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής:

1. Εισαγωγή ενός προαιρετικού ελάχιστου ορίου υπαγωγής στους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ, βάσει του κύκλου εργασιών των νέων επιχειρήσεων. Στην αρχή της δραστηριότητας μιας νέας επιχείρησης δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση από πλευράς άμεσης φορολογίας (φόρου εισοδήματος), εφόσον η επιχείρηση δεν είναι ακόμη κερδοφόρα. Ωστόσο, υπάρχουν έμμεσες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις συμμόρφωσης που σχετίζονται με τον προσδιορισμό και την απόδοση των έμμεσων φόρων, που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα της επιχείρησης.

2. Υποστήριξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης για νέους επιχειρηματίες. Οι χώρες που δεν προβλέπουν ρητά τη δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών εκπαίδευσης από τα ακαθάριστα έσοδα μιας επιχείρησης για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματός της, θα πρέπει να αναθεωρήσουν τους κανόνες τους. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η έκπτωση εύλογων δαπανών που πραγματοποιούνται για την επαγγελματική κατάρτιση τόσο του προσωπικού όσο και των εξωτερικών συνεργατών των νέων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω εκπαίδευση ή κατάρτιση παρέχεται από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μεμονωμένους συμβούλους επιχειρήσεων.

3. Απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας φορολογικής συμμόρφωσης και ενδυνάμωση της φορολογικής εκπαίδευσης. Καθιέρωση της «ταμειακής βάσης» αντί της «δεδουλευμένης βάσης», για την αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων, και κατάργηση της τήρησης χωριστών φορολογικών και λογιστικών βιβλίων. Επιπλέον, παροχή δυνατότητας έκδοσης και λήψης τιμολογίων μέσω πιστοποιημένων ηλεκτρονικών εφαρμογών ή ψηφιακών εργαλείων, σχεδιασμένων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, που θα παρέχονται δωρεάν. Οι εφαρμογές αυτές θα παράγουν αυτόματα τις φορολογικές δηλώσεις τόσο για τους άμεσους όσο και για τους έμμεσους φόρους, οι οποίες θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ασφαλών διαύλων. Όσον αφορά τη φορολογική εκπαίδευση για νέους επιχειρηματίες, οι χώρες θα πρέπει να καθιερώσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μέσω των ιστοσελίδων της φορολογικής διοίκησης, όπως είναι τα webcasts και η φωνητική ή online συνομιλία για παροχή βοήθειας.

4. Υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων για την αύξηση των κεφαλαιακών ροών στις νέες επιχειρήσεις. Η εισροή κεφαλαίων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τις νέες επιχειρήσεις. Η καθιέρωση ενός ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου για την εισροή κεφαλαίων –εν είδει αμοιβής– σε μια επιχείρηση, τόσο από τους νέους επιχειρηματίες όσο και από τους εργαζόμενους σε αυτή, θα ενδυνάμωνε σημαντικά την επιχείρηση, με θετικό αντίκτυπο και στην κοινωνία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Το φορολογικό κίνητρο θα μπορούσε να συνίσταται στην απαλλαγή από τη φορολόγηση τυχόν κεφαλαιακών κερδών (υπεραξίας) που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από την πώληση του κεφαλαίου (μετοχών) τους, εφόσον αυτό αποκτήθηκε όταν η επιχείρηση βρισκόταν κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο εσόδων, το οποίο θα καθορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας των G20. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να προβλεφθεί μια ελάχιστη περίοδος διακράτησης τέτοιου κεφαλαίου (μετοχών) για τη χορήγηση των φορολογικών απαλλαγών, καθώς και η καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου του απαλλασσόμενου κεφαλαιακού κέρδους.

Σχολιάζοντας τις προτάσεις της ΕΥ, ο κ. Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και κυρίως των νέων επιχειρηματιών αποτελεί βασικό πυλώνα της κουλτούρας της ΕΥ. Οι προτάσεις που προέκυψαν μέσα από αυτήν τη μελέτη, εφόσον εφαρμοσθούν, θα δώσουν περισσότερες ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες να πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Την ώρα που η χώρα μας μαστίζεται από την ανεργία, ορισμένα από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να προσαρμοσθούν στα ελληνικά δεδομένα και να εφαρμοσθούν και στη χώρα μας, δίνοντας ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματικότητα των νέων».

ΕΥ