• Σήμερα είναι: Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Παρουσίαση έρευνας του ACCA για τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου (Βασίλειος Μπερτζελέτος, Σ.Ο.Ε.Λ.)

Τον Μάρτιο του 2018, το ACCA ανακοίνωσε τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας αναφορικά με την εφαρμογή των νέων, αναθεωρημένων ελεγκτικών προτύπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή που επήλθε στην Έκθεση Ελέγχου λόγω της εισαγωγής ξεχωριστού τμήματος για τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου (εφεξής ΣΘΕ) στις εισηγμένες οντότητες. Στη σχετική έρευνα εξετάστηκε η εφαρμογή των προτύπων σε 11 χώρες και διενεργήθηκε λεπτομερής ανάλυση 560 Εκθέσεων Ελέγχου νέου τύπου.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των κυριότερων σημείων της έρευνας. Ωστόσο, συστήνεται ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης, για την εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του, να ανατρέξει στο πρωτογενές κείμενο της σχετικής έρευνας.

Κύρια ευρήματα και παρατηρήσεις

1. Νομοθέτηση που ενθαρρύνει την καινοτομία

Εάν οι εποπτικές αρχές δώσουν έμφαση στις ακριβείς απαιτήσεις των ελεγκτικών προτύπων, υπάρχει κίνδυνος οι ελεγκτές να προσεγγίσουν τα ΣΘΕ ως άσκηση συμμόρφωσης, παρά ως ευκαιρία να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τις επιτροπές ελέγχου και να ενθαρρύνουν τη βελτίωση της αναφοράς.

Η εποπτική αρχή FRC υιοθέτησε τα νέα ελεγκτικά πρότυπα από το 2013 και έχει εκδώσει δύο αναφορές για το περιεχόμενο των Εκθέσεων Ελέγχου, με ιδιαίτερη μνεία στα ΣΘΕ.

2. Αλληλεπίδραση μεταξύ της ουσιώδους αβεβαιότητας, θεμάτων έμφασης και ΣΘΕ

Κυρίαρχος στόχος είναι η πραγματοποίηση γνωστοποιήσεων με διαφάνεια. Το ACCA πιστεύει ότι αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι οι ελεγκτές δεν κατανοούν συνολικά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ΔΠΕ 570, 701 και 706. Ενδεικτικά, στην έρευνα διαπιστώθηκαν τα εξής:

– Η ικανότητα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας περιστασιακά αναγράφεται στις Εκθέσεις Ελέγχου ως ουσιώδης αβεβαιότητα αλλά και ως ΣΘΕ. Το ΔΠΕ 570 εξηγεί ότι τα γεγονότα ή συνθήκες που ενδέχεται να εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες για την ικανότητα της οντότητας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και δημιουργούν την ουσιώδη αβεβαιότητα είναι από τη φύση τους ΣΘΕ. Παρόλα αυτά, η ικανότητα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern) δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα θέμα ουσιώδους αβεβαιότητας και ΣΘΕ στην Έκθεση Ελέγχου.

– Κάποια κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων ενσωματώνονται στην Έκθεση ως θέματα έμφασης και ΣΘΕ. Το ΔΠΕ 706 αναφέρει ότι όταν ένα κονδύλι έχει γνωστοποιηθεί ως ΣΘΕ, τότε δεν εξετάζεται για γνωστοποίηση στην παράγραφο «Θέματα έμφασης».

– Διατυπώθηκαν ανησυχίες ότι ίσως τα ΣΘΕ χρησιμοποιηθούν εις βάρος των θεμάτων έμφασης και αποκρύψουν σημαντική πληροφόρηση. Η πρόθεση του IAASB είναι να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στα ΣΘΕ απ’ ό,τι στα θέματα έμφασης, ωστόσο για το ACCA είναι ξεκάθαρο ότι η χρησιμότητα της πληροφόρησης για τους χρήστες πρέπει να παραμείνει υψηλή προτεραιότητα. Συνεπώς, το ACCA πιστεύει ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να εστιάσουν στην συνολική χρησιμότητα της πληροφόρησης, παρά στις λεπτομερείς διατάξεις των συγκεκριμένων ΔΠΕ. Επίσης το IAASB πρέπει να εκθέσει πιο ξεκάθαρα τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ΔΠΕ 570, 701 και 706.

3. Καλές πρακτικές στις γνωστοποιήσεις

Στο ΔΠΕ 701, παρέχονται κάποιες οδηγίες, όπως π.χ. η περιγραφή ενός ΣΘΕ να παραπέμπει στις σχετικές γνωστοποιήσεις (αν υπάρχουν) στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

Το ACCA παρατήρησε παραδείγματα καλής πρακτικής, όπως:

– Η χρησιμοποίηση δύο στηλών ή πίνακα για τη διάκριση των ΣΘΕ και περιγραφή των ελεγκτικών διαδικασιών.

– Η γνωστοποίηση ποσών των κονδυλίων στα οποία αναφέρονται τα ΣΘΕ.

Πρόκειται για απλά παραδείγματα, ωστόσο βελτιώνουν σημαντικά την αναγνωσιμότητά τους.

4. Αξιολόγηση κινδύνου απάτης

Το ΔΠΕ 240 (παρ. 26) αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος απάτης κατά την αναγνώριση εσόδων, εκτός και αν δεν έχει εφαρμογή στις περιστάσεις της ανάθεσης. Συνεπώς αποτελεί υποψήφιο ΣΘΕ, ωστόσο, το εάν θα περιληφθεί εξαρτάται από το εάν έχει πρωταρχική σημασία στον έλεγχο της τρέχουσας περιόδου. Την πρώτη χρονιά εφαρμογής στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι περισσότερες Εκθέσεις Ελέγχου είχαν ως ΣΘΕ το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο υπήρξε κριτική από το FRC περί γενικής προσέγγισης και συνεπώς μειώθηκε η συχνότητά του τα επόμενα έτη.

Η έρευνα του ACCA ανέδειξε ότι στις περισσότερες χώρες οι συμμετέχοντες υποστήριξαν τη μη συχνή αναφορά της απάτης, εκτός και αν είχε πρωταρχική σημασία για τον έλεγχο. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, η αναγνώριση του εσόδου δεν σχετιζόταν με απάτη αλλά με πολυπλοκότητα ή απαιτούμενη κρίση, όπως π.χ. λογιστική των συμβάσεων μακροχρόνιας διάρκειας. 

Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες

Εν συντομία, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Χρησιμότητα πληροφόρησης και έκταση των Εκθέσεων Ελέγχου

Η γενική διαπίστωση είναι ότι οι νέες Εκθέσεις Ελέγχου περιέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με τις προηγούμενες. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη χρησιμότητα των ΣΘΕ. Ενδεικτικά, επειδή η γνώμη του ελεγκτή παρουσιάζεται πρώτη, ενδεχομένως αρκετοί χρήστες να μη διαβάζουν τα επόμενα τμήματα, εκτός και αν θέλουν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Ωστόσο, άλλοι συμμετέχοντες εκτίμησαν το αντίθετο. Επίσης, δεν ήταν ξεκάθαρο αν η μεγάλη έκταση των Εκθέσεων Ελέγχου λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλούς χρήστες.

2. Πολυπλοκότητα επαγγελματικής γλώσσας

Στα περισσότερα ΣΘΕ χρησιμοποιήθηκε απλή και σαφής γλώσσα.

3. Αριθμός ΣΘΕ

Οι εποπτικές αρχές χρειάζεται να ενθαρρύνουν την καλή πρακτική και οι ελεγκτές να μην καταφύγουν στην υποτιθέμενη ασφάλεια των τυποποιημένων γνωστοποιήσεων ή κειμένων που μπορούν να αντιγραφούν και να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές περιστάσεις με πολύ μικρές αλλαγές (boiler plate). Οι επόπτες χρειάζεται να δώσουν το μήνυμα ότι είναι προτιμητέα η γνωστοποίηση περισσότερων παρά λιγότερων θεμάτων (ανάπτυξη παραδειγμάτων καλής πρακτικής).

4. Ενδιαφέρον για ΣΘΕ από μεγάλες μη εισηγμένες οντότητες

Μερικές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν προαιρετικά από τους ελεγκτές την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με το ΔΠΕ 701. Ο βασικός λόγος είναι η επιθυμία να αυξήσουν την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής αναφοράς προς όφελος της άντλησης κεφαλαίων (λόγω μεγαλύτερης διαφάνειας στην ελεγκτική διαδικασία).

Στατιστικά και αναλυτικά ευρήματα

1. Τύποι ΣΘΕ που γνωστοποιήθηκαν

Συνολικά, γνωστοποιήθηκαν 1.321 ΣΘΕ ανάμεσα σε 560 Εκθέσεις Ελέγχου. Το πιο κοινό ΣΘΕ που αναφέρθηκε, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% των Εκθέσεων, είναι η απομείωση περιουσιακών στοιχείων. Η αναγνώριση εσόδου, εξαιρουμένης της απάτης, είναι το δεύτερο πιο κοινό ΣΘΕ και ακολουθούν η απομείωση επισφαλών απαιτήσεων, η απομείωση υπεραξίας και θέματα φορολογίας, περιλαμβανομένης της αποτίμησης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η υψηλή σειρά κατάταξης για την υπεραξία και τα φορολογικά θέματα υποδεικνύει ότι οι ελεγκτές εξετάζουν την αποτίμηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν είναι υπερτιμημένα. 

Έκπληξη προκάλεσε η υψηλή κατάταξη του ΣΘΕ για επισφαλείς απαιτήσεις, δεδομένου ότι ο έλεγχος της είσπραξης απαιτήσεων στο πλαίσιο των μεταγενέστερων γεγονότων προσφέρει πειστικά ελεγκτικά τεκμήρια. Ωστόσο, διατυπώθηκε η άποψη, από συμμετέχοντα στην έρευνα, ότι, αφενός, οι τοπικές οικονομικές συνθήκες σε μερικές χώρες και, αφετέρου, η τάση για ταχύτερα χρονοδιαγράμματα ελέγχου, που σημαίνει πρακτικά ότι τα προαναφερθέντα ελεγκτικά τεκμήρια δεν είναι πάντα διαθέσιμα, επεξηγούν την υψηλή κατάταξη.

2. Αριθμός ΣΘΕ ανά χώρα

Ο υψηλότερος αριθμός παρατηρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αριθμό 4,1 ΣΘΕ ανά Έκθεση Ελέγχου, ενώ ο χαμηλότερος στην Νιγηρία, με αριθμό 1,9. Για τις υπόλοιπες χώρες, το εύρος κυμάνθηκε από 2 έως 3 ΣΘΕ ανά Έκθεση.

Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το FRC είχε εισάγει, από το 2013, παρόμοιες απαιτήσεις για γνωστοποίηση των ΣΘΕ, όπως στις διατάξεις του ΔΠΕ 701. Επιπρόσθετα, την πρώτη χρονιά εφαρμογής, πολλές ελεγκτικές εταιρείες είχαν συμπεριλάβει τα θέματα «Απάτη κατά την αναγνώριση εσόδου» και «Παραβίαση των δικλίδων ασφαλείας από τη διοίκηση» σε όλες τις Εκθέσεις. Η πρακτική αυτή μειώθηκε τα επόμενα έτη λόγω ανατροφοδότησης (feedback) από το FRC. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των ΣΘΕ συνεχίζει να είναι σημαντικά υψηλότερος συγκριτικά με τις λοιπές χώρες.

3. Τύποι ΣΘΕ ανά χώρα

Τα ΣΘΕ κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι βασικές ομάδες: 1) Δικλίδες ασφαλείας, 2) Υποχρεώσεις, 3) Πολυπλοκότητες (Complexities), 4) Θέματα σε συγκεκριμένους κλάδους, 5) Απομειώσεις, 6) Περιουσιακά στοιχεία. Δεδομένου ότι τα ΣΘΕ αφορούν ζητήματα που έχουν πρωταρχική σημασία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, θα ήταν αναμενόμενο να σχετίζονται με τις περιοχές ελέγχου με τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως π.χ. απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, πολύπλοκα θέματα, πληρότητα υποχρεώσεων, δικλίδες ασφαλείας, κανονιστικά θέματα.

Ωστόσο, η αναλογία των ΣΘΕ για περιουσιακά στοιχεία συγκρινόμενα με τις απομειώσεις αυτών, αποτέλεσε έκπληξη, καθότι ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενο. Βάσει έρευνας, αυτό αποδίδεται κυρίως στις συνθήκες αγοράς σε συγκεκριμένες χώρες, καθώς και ότι θέματα που περιγράφηκαν ως «περιουσιακά στοιχεία», στην πραγματικότητα συνδέονταν πιο πολύ με θέματα απομείωσης.

4. Αριθμός ΣΘΕ ανά κλάδο

Ο μέσος αριθμός ΣΘΕ κυμάνθηκε από 1,9 ανά Έκθεση στον Γενικό βιομηχανικό κλάδο έως και 3,9 στις Τηλεπικοινωνίες. Επίσης υψηλός αριθμός ΣΘΕ παρατηρήθηκε στους κλάδους Βιομηχανικά Μέταλλα και Εξόρυξη, Ασφάλιση, Μεταφορές, Κατασκευές, Υπηρεσίες υποστήριξης, Κοινής ωφέλειας, Πετρελαιοειδή.

Στις τηλεπικοινωνίες, τα πιο κοινά ΣΘΕ ήταν η αναγνώριση εσόδου, η φορολογία και απομείωση υπεραξίας. Ωστόσο, αποτέλεσε έκπληξη ο σχετικά μικρός αριθμός ΣΘΕ στον Χρηματοπιστωτικό κλάδο (π.χ. τράπεζες), λόγω της επικίνδυνης φύσης του. Τα πιο κοινά ΣΘΕ στον Χρηματοπιστωτικό κλάδο ήταν οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (εκτός της υπεραξίας), τα χρηματοπιστωτικά μέσα γενικότερα και σε μικρότερο βαθμό η αποτίμηση των επενδύσεων.

Συνοψίζοντας, το ACCA χαιρετίζει και ενθαρρύνει την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις περιοχές ελέγχου που αποτέλεσαν υψηλότερο ή σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις. Ο ρόλος των εποπτικών αρχών στο να ενθαρρύνουν τους ελεγκτές να επεκτείνουν το εύρος των ΣΘΕ που γνωστοποιούνται είναι εξαιρετικά χρήσιμος.

Πηγή αναφοράς

ACCA report, «Key audit matters: Unlocking the secrets of the audit»

Σημείωση

1 Σχόλιο αρθρογράφου: Το ΔΠΕ 701 αναφέρει ότι ο ελεγκτής μπορεί να παρέχει στο ΣΘΕ μια ένδειξη της έκβασης των διαδικασιών. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή ώστε να μην δοθεί η εντύπωση ότι π.χ. η περιγραφή συνεπάγεται ξεχωριστή γνώμη επί ενός ΣΘΕ (ΔΠΕ 701 παρ. Α46, Α51)

Βασίλειος Μπερτζελέτος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Ποιοτικός Έλεγχος Σ.Ο.Ε.Λ.

Παραδείγματα καλής πρακτικής

1. ISA HOLDINGS LIMITED Απόσπασμα Έκθεσης Ελέγχου 2017

Περιγραφή

Ελεγκτική αντίδραση

Σχόλια ACCA

ΣΘΕ: Αντικατάσταση financial director και financial managers

Ο financial director και ο manager παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017. Προσλήφθηκε νέος financial manager, ο οποίος είναι επαρκώς καταρτισμένος.

Λόγω της αποχώρησης βασικών οικονομικών στελεχών, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος εξαιτίας της πιθανής επίπτωσης στη λειτουργία των δικλίδων ασφαλείας και την τήρηση αρχείων της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν προσέλαβε οικονομικό διευθυντή πλήρους απασχόλησης, ωστόσο σε συνεννόηση με το JSE (Johannesburg Stock Exchange) και τους κανόνες κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η μερική απασχόληση λόγω ειδικών συνθηκών.

Έλεγχος δικλίδων ασφαλείας στα κυκλώματα εσόδων, αγορών και μισθοδοσίας. Δεν εντοπίστηκαν εξαιρέσεις ή αλλαγές πέραν της αλλαγής του προσωπικού που διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους. Δόθηκε έμφαση ώστε να διασφαλιστούμε ότι υπήρχαν αντισταθμιστικές δικλίδες λόγω της αλλαγής προσωπικού.

Δώσαμε οδηγίες στο ελεγκτικό προσωπικό ώστε να εφαρμόσει υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικού σκεπτικισμού και να βασιστεί περισσότερο σε ουσιαστικές διαδικασίες.

Επιβεβαιώσαμε ουσιαστικά ότι η εταιρεία συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του JSE.

Η εταιρεία αντιμετώπισε την απώλεια βασικών στελεχών, γεγονός που επηρέασε την ικανότητά της να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις.

Ο ελεγκτής έκρινε ότι αποτελούσε ΣΘΕ και γνωστοποίησε τα ευρήματα των ελεγκτικών διαδικασιών1 αν και δεν απαιτείται από το ΔΠΕ 701.

2. COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS Απόσπασμα Έκθεσης Ελέγχου 2016

Περιγραφή

Ελεγκτική αντίδραση

Σχόλια ACCA

ΣΘΕ: Αντικατάσταση προσωπικού

Στις υποχρεώσεις πληρωτέες που γνωστοποιούνται στη σημείωση (παρατίθεται αριθμός) των οικονομικών καταστάσεων, περιλαμβάνονται τα οφειλόμενα επιδόματα προσωπικού που αποχώρησε από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Για την εκτίμηση της αξίας της ανεξόφλητης υποχρέωσης, οι ελεγκτικές διαδικασίες ενσωμάτωσαν συνδυασμό ελέγχου των δικλίδων και των πολιτικών απασχόλησης της εταιρείας.

Η αποχώρηση του διευθυντικού προσωπικού δεν είχε σοβαρή επίπτωση για την ικανότητα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

H εταιρεία δεν παραβίασε κανένα τμήμα του εργατικού δίκαιου της χώρας.

Η εταιρεία αντιμετώπισε θέμα αποχώρησης σημαντικών στελεχών της. Ο ελεγκτής έκρινε ότι το ζήτημα αποτελούσε ΣΘΕ.

Η περιγραφή της ελεγκτικής αντίδρασης δύναται να ήταν πιο λεπτομερής, ωστόσο υπήρξε ξεκάθαρη δήλωση των ευρημάτων, γνωστοποίηση που δεν απαιτείται από το ΔΠΕ 701.

Σημείωση: Στο παρόν άρθρο παρατίθεται περίληψη των ΣΘΕ. Για την ακριβή διατύπωση, ο αναγνώστης να ανατρέξει στις δημοσιευθείσες πρωτογενείς Εκθέσεις Ελέγχου.

3. OLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LIMITED Απόσπασμα Έκθεσης Ελέγχου 2017.

Σημαντικό συστατικό μέρος (Kalahari Floor Tiles, KFT)

Περιγραφή

Ελεγκτική αντίδραση

Σχόλια ACCA

ΣΘΕ: Σημαντικό συστατικό μέρος

Υφίσταται κίνδυνος συγκέντρωσης, καθώς το 62% των κερδών του ομίλου προέρχεται από τη θυγατρική KFT. Ο κίνδυνος είναι ο ελεγκτής της θυγατρικής να μην εντοπίσει σφάλματα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Επισκοπήσαμε τα υπόλοιπα λογαριασμών, τις συναλλαγές και γνωστοποιήσεις που επηρεάζονται από τους πιθανούς σημαντικούς κινδύνους και ζητήσαμε από τον ελεγκτή της θυγατρικής να διενεργήσει έλεγχο στα υπόλοιπα λογαριασμών, τις συναλλαγές και γνωστοποιήσεις που είναι πιθανό να έχουν σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Εντοπίσαμε σημαντικό κίνδυνο για απαξιωμένο απόθεμα. Ζητήσαμε από τον ελεγκτή της θυγατρικής να εκτελέσει ελεγκτικές διαδικασίες για την αποτίμηση του αποθέματος.

Ο ελεγκτής του ομίλου εντόπισε ως ΣΘΕ την υψηλή συγκέντρωση των ενοποιημένων κερδών σε θυγατρική.

Υπήρχε αυξημένος κίνδυνος ο ελεγκτής της θυγατρικής να αποτύγχανε να εντοπίσει σφάλματα.

Ο ελεγκτής του ομίλου έδωσε οδηγίες στον ελεγκτή της θυγατρικής και διενέργησε επιπρόσθετες διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου.

4. ANGLO AMERICAN PLC Απόσπασμα Έκθεσης Ελέγχου 2016

Περιγραφή

Ελεγκτική αντίδραση

Σχόλια ACCA

ΣΘΕ: Ειδικά κονδύλια και αναπροσαρμογές

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των κονδυλίων που γνωστοποιούνται στην κατηγορία «Ειδικά κονδύλια και αναπροσαρμογές» ενέχει σημαντική κρίση λόγω της επίπτωσης στην αναφορά της χρηματοοικονομικής επίδοσης του ομίλου.

Στο πλαίσιο της επισκόπησης της κατάστασης συνολικού εισοδήματος και τις πρόσφατες οδηγίες του European Securities and Market Authority (ESMA), εξετάσαμε και αξιολογήσαμε κάθε σχετικό κονδύλι.

Προσδιορίσαμε εάν η κατηγοριοποίηση είναι κατάλληλη και συνεπής με τις λογιστικές αρχές του ομίλου και την προηγούμενη πρακτική αναγνώρισης σχετικών κονδυλίων και εάν η κατάσταση συνολικού εισοδήματος παρέχει εύλογη εικόνα ως σύνολο.

Είμαστε ικανοποιημένοι ότι όλα τα σχετικά κονδύλια δεν υποδεικνύουν καμία μεροληψία της διοίκησης στην κατηγοριοποίησή τους και ότι επίσης ήταν συνεπή με την προηγούμενη πρακτική.

Οι σχετικές γνωστοποιήσεις είναι κατάλληλες.

Το συγκεκριμένο ΣΘΕ παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι αποδεικνύει ότι ο ελεγκτής μπορεί να διενεργήσει διαδικασίες για μέτρα επίδοσης που δεν προβλέπονται από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (non-GAAP).