• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μελέτη της Grant Thornton

 

Η ετήσια μελέτη της Grant Thornton επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών τραπεζών για τη διαχειριστική χρήση 2011 επικεντρώνεται σην ανάδειξη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην οικονομική κατάσταση των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, EFG Eurobank Ergasias, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς).

 

Αποτελέσματα χρήσης: Σημαντικές ζημιές για το σύνολο των τραπεζών.

Το 2011 οι τράπεζες παρουσίασαν πολύ υψηλές ζημιές σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, όπου είχαν οριακά κέρδη, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων για απομείωση των απαιτήσεων κατά πελατών και των ζημιών που οφείλονται στο PSI.

Τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων συγκράτησαν το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2010, ωστόσο, η καθαρή μείωση των τοκοφόρων στοιχείων οδήγησε σε μείωση του συνόλου των εσόδων από τόκους κατά 5%. Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μικρή πτωτική τάση (3%). Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων είναι μειωμένα κατά 15%. Οι προβλέψεις απομείωσης των δανείων ως προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (cost of risk) ανήλθε σε 3,17%. Συνολικά οι προβλέψεις δανείων υπερσκελίζουν τα λειτουργικά κέρδη και μαζί με τις ζημιές του PSI και τις λοιπές ζημιές απομείωσης οδηγούν σε συνολικές ζημιές που υπερβαίνουν τα € 28 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζημιές που οφείλονται στο PSI, ύψους € 25,6 δισ., είναι εξαπλάσιες από τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων. Τέλος, συνολικά το όφελος από αναβαλλόμενους φόρους που αναγνωρίστηκε ανέρχεται σε 13% των συνολικών ζημιών προ φόρων. Αυτή η απόκλιση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή από το ονομαστικό ποσοστό φορολογίας 20% οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δύο τράπεζες (ΕΤΕ και Πειραιώς) δεν αναγνώρισαν τη συνολική αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις ζημιές του PSI.

 

Συνοπτική παρουσίαση χρηματοοικονομικής επίδοσης.

Από τη συνολική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης παρατηρείται μείωση των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών κατά 10%, η οποία οφείλεται εν μέρει στη μείωση των χορηγήσεων, κυρίως λόγω πώλησης θυγατρικών του εξωτερικού, αλλά και στο δραστικό περιορισμό των νέων χορηγήσεων στο εσωτερικό, καθώς και στη σημαντική αύξηση των προβλέψεων.

Η πλέον όμως χαρακτηριστική εικόνα από την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις τράπεζες δίνεται μελετώντας την εξέλιξη των καταθέσεων πελατών. Η συνολική εκροή των € 37 δισ. οδήγησε σε σημαντική αύξηση του δείκτη δάνεια προς καταθέσεις, παρόλη την προσπάθεια των τραπεζών μέσω της μείωσης του ρυθμού χορηγήσεων, όπου οι καταθέσεις πελατών χρηματοδοτούν λιγότερο από το 50% του συνολικού ενεργητικού. Η μείωση των καταθέσεων εξισορροπείται με την αντίστοιχα σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης από κεντρικές τράπεζες κατά € 27 δισ.

Τέλος, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων της χρήσης και οι ζημιές που οφείλονται στο PSI σχεδόν απορρόφησαν τη συνολική καθαρή θέση των τραπεζών.

 

Δανειακό χαρτοφυλάκιο

Εξέλιξη μικτών χορηγήσεων: Την 31η Δεκεμβρίου 2011 το ύψος των μικτών χορηγήσεων παρουσιάζει μείωση και για τις τέσσερις τράπεζες, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση μόνο η Alpha Bank εμφάνισε μείωση.

 Πιστωτική επέκταση

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών στην Ελλάδα μειώθηκε κατά € 6,6 δισ. Η Eurobank παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης των χορηγήσεών της (6%) και η Εθνική Τράπεζα αντίστοιχα το μικρότερο. Όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank, η οποία προχώρησε στην πώληση των δραστηριοτήτων της στην Πολωνία, όλες οι τράπεζες ακολούθησαν πολιτική απομόχλευσης.

 

 

 

 

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

Ως προς το μίγμα χορηγήσεων παρατηρούμε ότι η Εθνική Τράπεζα διατηρεί ένα σχετικά ισορροπημένο δανειακό χαρτοφυλάκιο μεταξύ δανείων σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Eurobank και η Alpha Bank εμφανίζουν παρόμοιο καταμερισμό (40%-60%) των δανείων τους, ενώ το 71% του συνόλου των δανείων της Τράπεζας Πειραιώς αφορά δάνεια σε επιχειρήσεις.

 

 

 

 

 

Το 2011 η σύνθεση των δανείων παραμένει σταθερή εκτός από αυτή της Eurobank, η οποία μείωσε την έκθεσή της σε δάνεια ιδιωτών σε μεγαλύτερο βαθμό από τα δάνεια σε επιχειρήσεις.

 

Δάνεια σε ιδιώτες

Με βάση την εξέλιξη της λιανικής τραπεζικής, κατά το 2011 όλες οι τράπεζες εφάρμοσαν αυστηρότερα κριτήρια στις εγκρίσεις των νέων χορηγήσεων. Περίπου τα δύο τρίτα του χαρτοφυλακίου δανείων ιδιωτών αποτελούνται από στεγαστικά δάνεια, με την Alpha Bank να διατηρεί τη μεγαλύτερη αναλογία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την Εθνική Τράπεζα αντίστοιχα τη μικρότερη.

 

 

 

Επιπλέον, όλες οι τράπεζες, αναλογικά βάσει του μεγέθους του χαρτοφυλακίου τους, μείωσαν την έκθεσή τους σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες στην Ελλάδα κατά τη χρήση 2011, εκτός από την Εθνική Τράπεζα, της οποίας τα καταναλωτικά δάνεια εμφανίζουν μια μικρή αύξηση.

 

Δάνεια σε επιχειρήσεις

Από την ανάλυση των δανείων σε επιχειρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοιογένεια του διαχωρισμού μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων δεν είναι δεδομένη μεταξύ των τραπεζών, παρατηρείται ότι το 26% των δανείων σε επιχειρήσεις της Eurobank αφορά μικρές επιχειρήσεις, ενώ για την Alpha Bank το αντίστοιχο ποσοστό είναι 7%.

Αναφορικά με την κατανομή των δανείων σε επιχειρήσεις βάσει του επιχειρηματικού τομέα, όλες οι τράπεζες παρουσιάζουν παρόμοια έκθεση σε ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσης, σημαντική έκθεση σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, καθώς επίσης και κατασκευαστικές, εμφανίζουν η Τράπεζα Πειραιώς (16,4%) και η Alpha Bank (13,1%).

 

 

Γεωγραφική συγκέντρωση

Από την ανάλυση ανά γεωγραφικό τομέα παρατηρείται ότι πάνω από το 60% των χορηγήσεων συνδέεται με τη δραστηριότητα των τραπεζών στην Ελλάδα και ότι η παρουσία των τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι σημαντική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank συντάσσει την εν λόγω σημείωση βάσει της χώρας του αντισυμβαλλόμενου, ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες βάσει της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία του ομίλου (μητρική, θυγατρικές κ.λπ.) η οποία έχει εκδώσει το δάνειο.

 

Ποιότητα χορηγήσεων

Εξέλιξη μη εξυπηρετούμενων δανείων: Από την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρατηρείται ότι το ποσοστό τους επί του συνόλου των χορηγήσεων διπλασιάστηκε κατά την τελευταία χρήση και για τις τέσσερις τράπεζες.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (όπως γνωστοποιείται από τις τράπεζες ως 90+ στις παρουσιάσεις προς τους μετόχους) προσεγγίζει για όλες τις τράπεζες το 13%, εκτός από τον αντίστοιχο δείκτη της Eurobank, ο οποίος ισούται με 15,3%. Ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις τέσσερις τράπεζες αυξήθηκε κατά 450 μονάδες βάσης κατά το 2011 και τα υπόλοιπα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκαν κατά 43,3%.

Αντίθετα, τα ποσά που γνωστοποιούνται βάσει του ΔΠΧΑ 7 ως καθυστερημένα πάνω από 90 μέρες ή ως απομειωμένα διπλασιάστηκαν κατά το ίδιο έτος. Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης (πάνω από 120%).

 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της 31ης Δεκεμβρίου 2011 για τον Όμιλο της Εθνικής ισούται με 12,2%, αυξημένος κατά 460 μονάδες βάσης από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ιδιώτες ανέρχονται σε 16,2%, ενώ σε επιχειρήσεις σε 8%. Επίσης, τα δάνεια που εμφανίζονται είτε ως απομειωμένα είτε ως καθυστερημένα άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν σε 27,6%, ποσοστό μεγαλύτερο από τις άλλες τράπεζες. Εκτιμάται ότι αυτό οφείλεται στη συμπερίληψη δανείων προς εταιρείες δημοσίου και προς την κεντρική κυβέρνηση συνολικού ύψους € 6,7 δισ., για τα οποία η τράπεζα έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 606 εκ. Τα δάνεια αυτά δεν παρουσιάζονται ως μη εξυπηρετούμενα από την τράπεζα αλλά έχουν απομειωθεί.

 

EFG Eurobank

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων για τη Eurobank ανέρχεται σε 15,3% σε επίπεδο ομίλου και 15,8% για εγχώρια δάνεια. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος δείκτης ανάμεσα στις τέσσερις τράπεζες και επηρεάζεται κυρίως από τον αντίστοιχο δείκτη των δανείων σε επιχειρήσεις, ο οποίος ισούται με 19,3%. Επιπλέον, η Eurobank έχει διενεργήσει μια γενική πρόβλεψη ύψους € 158 εκ. για τα δάνεια προς το ελληνικό δημόσιο και τις δημόσιες επιχειρήσεις (επιπλέον των ζημιών από το PSI). Εκτιμάται, όμως, ότι τα σχετικά δάνεια δεν συμπεριλαμβάνονται στα απομειωμένα, καθώς η πρόβλεψη είναι γενική και γι αυτό το λόγο ο δείκτης καθυστερημένων ή απομειωμένων δανείων είναι ο χαμηλότερος (16,5%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της Εθνικής (27,6%).

 

Alpha Bank

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Alpha Bank διπλασιάστηκαν κατά τη χρήση 2011 και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται σε 12,9%. Αυτό είναι απόρροια του σχετικά υψηλού δείκτη μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων (14%) και του αντίστοιχου χαμηλότερου δείκτη των δανείων ιδιωτών (11%). Η Alpha, όπως και η Εθνική, εμφανίζει δείκτη καθυστερημένων ή απομειωμένων 22%.

 

Τράπεζα Πειραιώς

Σε αντίθεση με την Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει υψηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ιδιώτες (19,3%) και χαμηλότερο για τα δάνεια σε επιχειρήσεις (11,1%). Τα καθυστερημένα ή τα απομειωμένα δάνεια της Πειραιώς ξεπερνούν το 1/5 του συνολικού χαρτοφυλακίου, όπως της Εθνικής και της Alpha.

 

Σύνθεση μη εξυπηρετούμενων δανείων

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους παραπάνω πίνακες αποτελούνται από τα καθυστερημένα δάνεια πάνω από 90 ημέρες και από τα απομειωμένα δάνεια, όπως αυτά παρουσιάζονται στις σημειώσεις του ΔΠΧΑ 7. Πρέπει να επισημανθεί ο πιθανός περιορισμός του εύρους της παραπάνω ανάλυσης, δεδομένης της πιθανής ανομοιογένειας στην πολιτική χαρακτηρισμού των δανείων ως απομειωμένα σε ατομική βάση.

Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ιδιώτες αυξήθηκε για την Εθνική και τη Eurobank. Αντίθετα, η Alpha Bank παρουσιάζει οριακή μείωση του σχετικού δείκτη και ο ίδιος δείκτης για την Πειραιώς εμφανίζεται μειωμένος κατά 670 μονάδες βάσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σχετικά υψηλότερη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων σε σχέση με την αύξηση των αντίστοιχων καταναλωτικών.

Όσον αφορά το δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επιχειρήσεις, είναι φανερό, όπως περιγράφεται παραπάνω, ότι ενδέχεται να μη συνάδουν οι σχετικές με τα απομειωμένα δάνεια γνωστοποιήσεις. Συνολικά, ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων για το 2011 μειώθηκε για όλες τις τράπεζες εκτός από την Alpha Bank. Η μείωση είναι οριακή, εκτός από αυτή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ανέρχεται σε 600 μονάδες βάσης. Παρόλα αυτά, αυτή η μείωση ενδέχεται να οφείλεται στην συμπερίληψη δανείων προς το ελληνικό δημόσιο, των οποίων η κάλυψη ανέρχεται μόνο σε 9%. Αν δε ληφθούν υπόψη τα εν λόγω δάνεια, τότε ο δείκτης κάλυψης της Εθνικής ισούται με 43,5%. Επιπροσθέτως, εκτιμάται ότι η γενική πρόβλεψη που έχει διενεργηθεί από τη Eurobank (€ 158 εκ.) και τα αντίστοιχα δάνεια προς το ελληνικό δημόσιο δεν συμπεριλαμβάνεται στον ως άνω δείκτη. Αν ο δείκτης προσαρμοστεί με τα ανωτέρω, τότε θα ανέρχεται σε 38% έναντι 36% της Εθνικής.

 

Ανάλυση κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων ποικίλει ανά κατηγορία δανείων. Την 31η Δεκεμβρίου 2011, αναφορικά με τα δάνεια σε ιδιώτες, η Eurobank εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης και ακολουθείται από την Τράπεζα Πειραιώς. Όσον αφορά τα δάνεια σε επιχειρήσεις, η Alpha Bank παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης (47%), ενώ η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθούν. Όπως αναφέρθηκε, ο δείκτης κάλυψης της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί το συνδυασμό της κάλυψης κατά 9% των δανείων προς το ελληνικό δημόσιο και 43,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για την απομείωση των δανείων αυξήθηκαν συνολικά κατά 64% στη χρήση 2011. Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση (171%), ενώ η Eurobank τη μικρότερη (μόλις 5%). Σχετικά με το κόστος προβλέψεων, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη (416 μονάδες βάσης επί των μικτών χορηγήσεων την 31 Δεκεμβρίου 2011). Επιπλέον, το κόστος προβλέψεων της Εθνικής αυξήθηκε κατά 344 μονάδες βάσης, δύο φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης χρήσης. Αντίθετα, ο ίδιος δείκτης για την Alpha Bank και τη Eurobank είναι αρκετά χαμηλότερος.

 

Προβλέψεις (εκτός των δανείων που 10% συμπεριλαμβάνονται στο PSI+)

Δεδομένου ότι οι περισσότερες τράπεζες συμπεριλαμβάνουν στο δανειακό χαρτοφυλάκιο και χρεόγραφα που συμμετείχαν στη διαδικασία του PSI+, τα δεδομένα δεν είναι ομοιογενή. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η ανάλυση των απαιτήσεων κατά πελατών εξαιρώντας τα χρεόγραφα που συμμετέχουν στο PSI+.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι αυτή με το υψηλότερο ποσοστό σωρευμένων προβλέψεων επί των μικτών χορηγήσεων, με δεύτερη την Εθνική Τράπεζα. Συνολικά, οι σωρευμένες προβλέψεις των τεσσάρων τραπεζών αποτελούν το 7% του συνόλου των δανειακών χαρτοφυλακίων τους.

Το βασικό σενάριο της ανάλυσης της εταιρείας Black Rock Solutions (BRS) καταλήγει σε αναμενόμενη ζημιά μέσα σε
τρία χρόνια της τάξης του 11% επί των δανείων που έχουν δοθεί στην ελληνική αγορά. Ο παραπάνω πίνακας καταδεικνύει ότι ο σχετικός δείκτης την 31η Δεκεμβρίου 2011 ισούται με 7%. Παρόλα αυτά, τα δύο ποσοστά δεν είναι συγκρίσιμα, διότι η BRS αναφέρεται σε εγχώρια δάνεια εκτός από δάνεια προς το ελληνικό δημόσιο ή δάνεια με εγγύηση αυτού, ενώ το ποσοστό του πίνακα αναφέρεται στο συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

 

Υποχρεώσεις σε πελάτες – Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών μειώθηκαν το 2011 κατά 20,6%.

Η υψηλότερη μείωση (27%) παρατηρείται στις καταθέσεις της Eurobank. Η μείωση αυτή οφείλεται εν μέρει και στην πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία. Αν εξαιρεθεί η πώληση αυτή, η καθαρή μεί- ωση ανέρχεται σε περίπου 19%. Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει τη χαμηλότερη μείωση (12,5%) στο σύνολο, η οποία αναλύεται σε μείωση 19% στις εγχώριες καταθέσεις και σε σημαντική αύξηση των καταθέσεων στην Τουρκία (22%).

Η συνολική εκροή καταθέσεων το 2011 ξεπερνά τα € 37 δισ. και ως εκ τούτου την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι καταθέσεις χρηματοδοτούν λιγότερο από το μισό του συνολικού ενεργητικού.

 

Υποχρεώσεις προς τράπεζες

Κατά το 2011 η ΕΚΤ και η ΤτΕ (μέσω του μηχανισμού του ευρωσυστήματος) παραμένουν η βασική πηγή ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες. Οι υποχρεώσεις προς τις κεντρικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 36% το 2011 και αποτελούν το 36,4% του συνολικού ενεργητικού.

Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς φαίνεται να έχουν υψηλότερο βαθμό εξάρτησης από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ. Το ποσό της υποχρέωσης προς τράπεζες ξεπερνά το 40% του ενεργητικού τους. Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζεται να έχει τη μικρότερη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ ως ποσοστό επί του ενεργητικού της.

 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα

Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank διαθέτουν τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια, τα οποία στην πλειονότητά τους αποτελούνται από κρατικά χρεόγραφα. Το 20% του χαρτοφυλακίου της Εθνικής αποτελείται από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (85%). Τέλος, το 59% του χαρτοφυλακίου της Eurobank αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος (HTM και L&R), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις άλλες τράπεζες ανέρχεται σε 47%.

 

 

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)

Οι συνολικές ζημιές που οφείλονται στο PSI για τις τέσσερις τράπεζες ανέρχονται σε € 28,6 δισ., ποσό μεγαλύτερο από τη συνολική καθαρή τους θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2010. Το υψηλότερο ποσό απομείωσης, ως απόλυτο ποσό, έχει καταχωρηθεί από την Εθνική Τράπεζα, ενώ το υψηλότερο ποσοστό απομείωσης επί του ενεργητικού και επί της καθαρής θέσης εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση της απομείωσης των ΟΕΔ είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο. Παρόλα αυτά, μόνο η Εθνική Τράπεζα γνωστοποιεί το σχετικό επιτόκιο (12%). Αναφορικά με την αξία των ΟΕΔ μετά την απομείωση, αυτή είναι κατά μέσο όρο ίση με το 28,6% της αρχικής ονομαστικής τιμής. Αυτή η αξία συμπεριλαμβάνει τα ομόλογα του EFSF (15%) και την αξία των νέων ΟΕΔ. Ενδέχεται να υπάρχει διαφορά αν στον υπολογισμό συμπεριληφθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι.

 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Η Eurobank και η Alpha Bank αναγνώρισαν το σύνολο του εσόδου από αναβαλλόμενη φορολογία που προέκυψε από την απομείωση των ΟΕΔ. Παρόλα αυτά, η Alpha Bank εμφανίζει τη χαμηλότερη συνολική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (σε απόλυτες τιμές), η οποία παραμένει κάτω από τα κέρδη προ προβλέψεων του 2011.

Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς αναγνώρισαν μέρος του εσόδου από αναβαλλόμενη φορολογία που προέκυψε από την απομείωση των ΟΕΔ. Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει το χαμηλότερο ποσό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε σχέση με την κερδοφορία της, βάσει των κερδών προ προβλέψεων του 2011. Από την άλλη, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη. Υποθέτοντας ότι ο φορολογικός συντελεστής ισούται με 20%, τότε η Τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί κέρδη και προσωρινές λογιστικές διαφορές ύψους € 5,6 δισ. για να ανακτήσει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Το εκτιμώμενο αυτό ποσό είναι 14,6 φορές μεγαλύτερο από τα κέρδη προ προβλέψεων του 2011 (ή 12 φορές, αν ληφθούν υπόψη οι έκτακτες ζημιές από διαχείριση ακινήτων).

 

Διάρθρωση ιδίων κεφαλαίων

Η συνολική καθαρή θέση μειώθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της απομείωσης από το PSI+. Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Αν τα ίδια κεφάλαιά τους προσαρμόζονταν με το υπόλοιπο του εσόδου από αναβαλλόμενη φορολογία το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί, τότε η Εθνική θα εμφάνιζε θετική καθαρή θέση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφαλαιακή επάρκεια

Από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των τεσσάρων τραπεζών προκύπτει ότι τα συνολικά εποπτικά κεφάλαιά τους δεν είναι ικανοποιητικά. Παρόλα αυτά, η χρηματοδότηση από το ΤΧΣ, με τη μορφή της προκαταβολής έναντι των προγραμματιζόμενων αυξήσεων, κάλυψε τον απαιτούμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ως προς το ύψος της χρηματοδότησης σε πρώτη φάση, αυτή είναι μικρότερη από την ζημιά που έχουν υποστεί οι τράπεζες από το PSI+.

 

 

Για την πραγματοποίηση της μελέτης εργάστηκε ομάδα στελεχών της Grant Thornton: Γιάννης Λέος, Δημήτρης Γκίκας, Νίκος Κατσιμπάρδης, Απόστολος Μπαλαγιάννης, Παναγιώτης Γκιουμές, Γιώργος Σαντής.