• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Πώς ο αυτοματισμός μετασχηματίζει το λογιστικό επάγγελμα: Μια πρώτη προσέγγιση, Αθανάσιος Α. Μανδήλας, Ευάγγελος Θ. Χύτης

Σήμερα, κάθε τομέας της κοινωνίας ή πτυχή της ζωής μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία. Είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτούμε να ζήσουμε χωρίς αυτήν. Επιπλέον, η συνεχής πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI) και τη μηχανική μάθηση (Machine Learning, ML), σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ικανότητα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data), έχει αυξήσει την απειλή ότι ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας θα έλθει σε δύσκολη θέση στο μέλλον (Brynjolfsson & Mcafee, 2014). H έλευση των νέων τεχνολογιών έχει επηρεάσει σε βάθος χρόνου πολλά επαγγέλματα (Saviotti & Pyka, 2008).

Σε αυτή τη νέα εποχή, της τεχνολογίας και του αυτοματισμού, η επιτυχία μιας επιχείρησης σχετίζεται ιδιαίτερα με το εάν η εταιρεία μπορεί να προσαρμοστεί και να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες. Ο τεχνολογικός παράγοντας φέρνει περισσότερη ακρίβεια, αποδοτικότητα και αξιοπιστία στις διαδικασίες της επιχείρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) πρόκειται να μεταμορφώσει κάθε οικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της λογιστικής. Καθώς οι λογιστές βασίζονται περισσότερο σε μηχανήματα για τον υπολογισμό, τις συμφωνίες και την αλληλοεπικοινωνία με άλλα τμήματα ή πελάτες τους και την επαλήθευση πληροφοριών, μπορούν πλέον να επιτύχουν καλύτερη απόδοση και να δημιουργήσουν μεγάλη αξία για τους οργανισμούς τους. Αυτή η αλλαγή στην τεχνολογία σημαίνει ότι οι επαναλαμβανόμενες, χειροκίνητες και μονότονες εργασίες διεκπεραιώνονται από μηχανήματα, ενώ οι λογιστές μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους σε πιο περίπλοκα καθήκοντα, που απαιτούν επαγγελματική κρίση και ερμηνεία (ACCA, 2019).

Η έλευση του αυτοματισμού στις λογιστικές εργασίες έφερε το επάγγελμα σε ένα νέο επίπεδο ρόλου, οδηγώντας ορισμένους συγγραφείς, όπως οι Frey & Osborne (2013) να προβλέπουν ότι το κλασικό επάγγελμα του λογιστή απειλείται με εξαφάνιση.

Εν αντιθέσει, οι συγγραφείς Richins et al. (2016) υποστηρίζουν ότι οι λογιστές μπορούν ακόμα να δημιουργήσουν αξία στον κόσμο των επιχειρήσεων μέσω της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data Analytics).

Η αυτοματοποίηση ρομποτικών διεργασιών (Robotic Process Automation, RPA) περιλαμβάνει τη χρήση προγραμμάτων λογισμικού για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων και καθημερινών επιχειρηματικών διαδικασιών, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους (Cooper et al., 2018). Ο αυτοματισμός στη λογιστική εστιάζει όχι μόνο σε ένα μέρος της οικονομικής διαχείρισης, αλλά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η λογιστική διαδικασία, η σύλληψη, ο χειρισμός και η ερμηνεία των δεδομένων των συναλλαγών, πραγματοποιείται από λογισμικό, μειώνοντας την εξάρτηση από τις μη αυτόματες καταχωρήσεις συναλλαγών από τα άτομα (Accounting seed, 2019). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Lafrate (2020), μια νέα μελέτη δείχνει ότι το 66% των εταιρειών θα αυξήσει τις δαπάνες λογισμικού RPA τους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, ο αντίκτυπος που έχει στον χώρο εργασίας δεν είναι καλά κατανοητός και δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Ο αυτοματισμός τροφοδοτεί ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες, τους μισθούς και τη φύση της ίδιας της εργασίας (Lafrate, 2020).

Αυτή η εργασία στοχεύει να παρέχει μια πρώτη εισαγωγική προσέγγιση και να εκτιμήσει τις πτυχές που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο η αυτοματοποίηση μετατρέπει τη λογιστική, καθώς και την επίδρασή της στο μέλλον του λογιστικού επαγγέλματος.

Βιβλιογραφική επισκόπηση

1. Αυτοματοποίηση ρομποτικών εργασιών (Robotic Process Automation, Rpa)

Η αυτοματοποίηση ρομποτικών διεργασιών (Robotic Process Automation, RPA) περιγράφεται ως αυτοματοποίηση διεργασιών που προσομοιώνουν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση χρησιμοποιώντας τεχνολογία για τη μείωση των χειροκίνητων παρεμβολών και των χαμηλών τιμών ανθρώπινων παρεμβάσεων με ελεγχόμενο τρόπο. Η χρήση λογισμικού RPA περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση υφιστάμενων ή νέων διεργασιών, τη σύνδεσή του με υπάρχουσες εφαρμογές και, στη συνέχεια, τον προγραμματισμό τους για εκτέλεση από ένα ή περισσότερα ρομπότ, όποτε είναι απαραίτητο (Ernst & Young, 2017).

Το RPA είναι μια νέα κατηγορία λογισμικού για την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, συμπληρωματική των συμβατικών λύσεων, χωρίς την ανάγκη αλλαγής των υπαρχόντων συστημάτων πληροφορικής. Επιπλέον, η χρήση ρομπότ, επίσης γνωστή ως bots, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος, εκτελώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες μεγάλου όγκου με μηδενικά ποσοστά σφάλματος.

Σύμφωνα με τους Kokina & Blanchette (2019), οι γνωστικές τεχνολογίες μπορούν να διακριθούν μέσω δύο διαστάσεων: της αυτονομίας της νοημοσύνης και των τύπων εργασιών που μπορεί η τεχνολογία να εκτελέσει. Η πρώτη, η αυτονομία της νοημοσύνης, αποκλίνει από την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις οδηγίες του ανθρώπου για την ανάπτυξη των δικών της στόχων, η οποία είναι μια ικανότητα που υπάρχει μόνο στη θεωρία αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη διάσταση κυμαίνεται από αριθμητική ανάλυση, που συνήθως οργανώνεται σε σειρές και στήλες, έως την χρήση εικόνων για την εκτέλεση ψηφιακών και φυσικών εργασιών. Το RPA ενεργεί ως τομή της επαναλαμβανόμενης αυτοματοποίησης εργασιών και της απόδοσης ψηφιακών εργασιών. Η χρήση του RPA είναι πιο κατάλληλη για εργασίες που βασίζονται σε κανόνες, επαναλαμβανόμενες, δεν απαιτούν τακτικές αλλαγές και συνήθως είναι απαλλαγμένες από εξαιρέσεις (Deloitte, 2017).

Δεδομένου ότι διάφοροι τομείς της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής περιλαμβάνουν εργασίες που αλληλεπιδρούν με διάφορα συστήματα, περιέχουν υψηλά επίπεδα επεξεργασίας συναλλαγών και απαιτούν λίγες αποφάσεις, η δυνατότητα χρήσης RPA σε αυτούς τους τομείς είναι υψηλή (Le Clair, 2017). Παρά το γεγονός ότι το RPA έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας, τα θέματα και το πλαίσιο που περιβάλλει την εφαρμογή του για χρηματοοικονομικά και λογιστικά καθήκοντα δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστά (Kokina & Blanchette, 2019).

2. Η εφαρμογή του RPA σε λογιστικές διαδικασίες

Η λογιστική είναι η διαδικασία καταγραφής, σύνοψης και επικοινωνίας των χρηματοοικονομικών (και μη) πληροφοριών μιας εταιρείας. Όλες αυτές οι εργασίες ενσωματώνουν τις διαδικασίες που οδηγούν στη σύνταξη και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών αναφορών μιας εταιρείας στους μετόχους, τους επενδυτές, τους πιστωτές και τις ρυθμιστικές αρχές (Minoge, 2019). Οι λογιστικές εργασίες περιλαμβάνουν επίσης επιχειρησιακές διαδικασίες όπως αυτές των πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών, των παγίων περιουσιακών στοιχείων, της διαχείρισης των διαθεσίμων κ.λπ.

Τι είναι λοιπόν το RPA και πώς μπορεί να βοηθήσει τη λογιστική σας πρακτική; Ουσιαστικά, το προγραμματιζόμενο λογισμικό «bots» βοηθά τους λογιστές να αντιμετωπίζουν σημαντικές αλλά τετριμμένες, χρονοβόρες εργασίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο, τη βεβαίωση και τη φορολογική εργασία. Τα bots λειτουργούν σαν προηγμένες μακροεντολές Microsoft Excel που μπορούν να λειτουργήσουν σε πολλές εφαρμογές. Ωστόσο, τα bots μπορούν να χειριστούν πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από μια τυπική μακροεντολή, όπως η γενική βιβλιοθήκη ή η εργασία ERP που απαιτεί πολλή μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων (Holman, 2020).

Το RPA εφαρμόζεται ως εξοικονόμηση χρόνου και μειώνει δραστικά την πιθανότητα σφάλματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (Minoge, 2019). Επιπλέον, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης στις διαδικασίες εγκρίσεων και διαχείρισης των εγγράφων, ενώ τα αρχεία καταγραφής των αυτοματοποιημένων διαδικασιών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες υψηλότερου επιπέδου. Από την άλλη πλευρά, η προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο και στα λογιστικά πρότυπα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και δοκιμασία για το λογιστικό επάγγελμα. Με τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών, τα «ρομπότ» μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν ώστε να παρακολουθούν τις μεταβολές αυτές και να συμμορφώνονται άμεσα στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος.

Οι διαδικασίες που συχνά αυτοματοποιούνται βασίζονται σε ρουτίνα και δεν απαιτούν σύνθετη λήψη αποφάσεων. Ο Shroff (2019) επιβεβαίωσε ότι το 60-80% της λογιστικής δραστηριότητας με ιστορική αναζήτηση μπορεί να αυτοματοποιηθεί με περιορισμένη ή καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση. Στον τομέα των λογιστικών υπηρεσιών, το RPA αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αν και υπάρχουν αρκετές ανησυχίες ότι η χρήση του RPA θα οδηγήσει στην αντικατάσταση των ατόμων από τα ρομπότ. Στην πραγματικότητα, οι Cooper et al. (2019) εκτιμούν ότι θα έχει σημαντική επίδραση στον ρόλο και την καθημερινότητα του λογιστή, απελευθερώνοντας χρόνο για ποιοτικότερες αναλύσεις και προβλέψεις.

Το κύριο πλεονέκτημα του RPA δεν είναι η ίδια η τεχνολογία αλλά η απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού και η ευκαιρία να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που απαιτούν κρίση, λήψη αποφάσεων ή αλληλεπίδραση με υπαλλήλους ή πελάτες. Τα πιο συχνά αναφερόμενα οφέλη του RPA περιλαμβάνουν: μείωση κόστους, αυξημένη ταχύτητα διαδικασίας, βελτιωμένος έλεγχος διαδικασίας και παρακολούθηση της απόδοσης, δεδομένα υψηλότερης ποιότητας (ακρίβεια, συνέπεια, συμμόρφωση), συνεχής λειτουργία (24 ώρες την ημέρα).

Ο Jedrzejka (2019) παρουσιάζει επιλεγμένες περιπτώσεις από διάφορους κλάδους που εφάρμοσαν το RPA. Οι περιπτώσεις σχετίζονται βασικά με λογιστική συναλλαγών (πληρωμές, επεξεργασία τιμολογίων) και τα αποτελέσματα RPA ήταν αξιοσημείωτα. Ο χρόνος επεξεργασίας μειώθηκε σημαντικά και βελτιώθηκε η ακρίβεια, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να μεταφερθούν σε άλλες εργασίες ή δεν υπήρχε ανάγκη να ζητηθούν προσωρινοί εργαζόμενοι. Αξιοσημείωτοι είναι και οι σχετικά σύντομοι χρόνοι εφαρμογής της.

Οι εταιρείες βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης των πλεονεκτημάτων της RPA και άλλων τεχνολογιών αυτοματισμού. Μια έρευνα έδειξε ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών δεν έχει φτάσει ακόμη στην ωρίμανση (Shroff, 2019). Αν και το ποσοστό απορρόφησης του RPA αυξάνεται γρήγορα, μέρα με τη μέρα, περισσότερες εταιρείες υιοθετούν την τεχνολογία. Ο αυτοματισμός βάσει κανόνα είναι πιθανό να είναι μόνο ένα ενδιάμεσο βήμα, μετά τις μακροεντολές και τα σενάρια, προτού η τεχνητή νοημοσύνη φέρει το πλεονέκτημα της βελτιστοποίησης των διαδικασιών λόγω των δυνατοτήτων αυτομάθησης (Jedrzejka, 2019).

3. Η επίδραση του αυτοματισμού στο λογιστικό επάγγελμα

Η εξισορρόπηση της εργασίας μεταξύ ανθρώπων και συστημάτων για τη δημιουργία ικανών αποτελεσμάτων είναι δυνατή μόνο με την κατανόηση του ανθρώπινου στοιχείου του RPA. Αυτή η κατανόηση πρέπει να συλλάβει τις αντιλήψεις στα διαφορετικά επίπεδα των εργαζομένων στην ιεραρχική αλυσίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα κύρια ευρήματα στην έρευνα των Cooper et al. (2019) είναι ότι η συμμετοχή των εργαζομένων είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό και την επιτυχία του συστήματος. Κατά συνέπεια, για να κατανοήσουμε πώς το RPA θα επηρεάσει το λογιστικό επάγγελμα, είναι ζωτικής σημασίας να αναλυθεί πώς οι ανώτεροι και κατώτεροι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το ανθρώπινο στοιχείο αυτής της τεχνολογίας.

Συχνά, οι τεχνολογικές αλλαγές, που αντιλαμβάνονται οι διευθυντές ως ευκαιρία να ενισχύσουν την επιχείρηση, θεωρούνται από τους εργαζόμενους ως ενοχλητικές, καθώς τους φέρνουν σε αχαρτογράφητη περιοχή (Gilbert & Bower, 2002). Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι μπορεί να αντιδρούν στις επιλογές της διοίκησης, καθιστώντας την εφαρμογή της διαδικασίας της αυτοματοποίησης πιο περίπλοκη. Με βάση αυτό, οι Cooper et al. (2019) υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό να μελετηθεί πώς οι λογιστές αντιλαμβάνονται το ανθρώπινο στοιχείο του RPA, καθώς και τις διαφορές και τις ομοιότητες στην αντίληψη του RPA από τους εργαζόμενους στα ανώτερα και κατώτερα επίπεδα του οργανισμού.

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης και της ανάλυσης δεδομένων, οι Richins et al. (2016) επιβεβαιώνουν ότι οι λογιστές εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη διερευνητική ανάλυση. Μέσω της αναγνώρισης αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δεδομένων και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει την οικονομική απόδοση της οντότητας, οι λογιστές συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στην επίτευξη των οικονομικών τους στόχων.

Ωστόσο, με τεχνογνωσία στον στρατηγικό σχεδιασμό, οι λογιστές είναι σε θέση να εντοπίσουν κρίσιμες ανταγωνιστικές πτυχές, μοναδικές για την εταιρεία. Ως εκ τούτου, αυτοί οι επαγγελματίες διαθέτουν πολύτιμη επιχειρηματική πείρα που οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως μοχλό για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων τους. Επομένως, η εξοικείωσή τους με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις δομές και τα συστήματα της οντότητας, προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι άλλων επαγγελματιών στη μόχλευση των τεχνολογικών εξελίξεων (Richins, et al., 2016).

Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς που οι managers λογιστικής πιστεύουν ότι ο αυτοματισμός μπορεί να επηρεάσει τους υπαλλήλους τους. Ο πρώτος, αντί να εκτελούν συνηθισμένες/επαναλαμβανόμενες εργασίες, θα υλοποιούν μια εργασία με προστιθέμενη αξία. Δεύτερον, το RPA θα συμβάλει στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θα φέρει νέες ευκαιρίες και θα αυξήσει έτσι την ικανοποίηση από την εργασία. Τρίτον, οι προοπτικές σταδιοδρομίας των λογιστικών οργανισμών θα βελτιωθούν, καθιστώντας το επάγγελμα πιο ελκυστικό. Τέταρτον, οι ηγέτες λένε ότι ο αυτοματισμός δεν θα προκαλέσει μείωση των θέσεων εργασίας/προσλήψεων, παρόλο που αναγνωρίζουν ότι αυτή είναι μια από τις ανησυχίες για τους εργαζομένους τους (Cooper et al., 2018).

Τέλος, οι μετασχηματισμοί στη λογιστική μπορούν να προσφέρουν κίνητρο στους επαγγελματίες να προχωρήσουν στην καριέρα τους σε μια πιο δύσκολη δουλειά ή να μετατοπίσουν τις δεξιότητές τους για να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Ο σκοπός του αυτοματισμού είναι να εκτελεί επαναλαμβανόμενες εργασίες που συχνά θεωρούνται ανεπιθύμητες από τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, το RPA μπορεί να κάνει τη ζωή των λογιστών πιο ευχάριστη, μειώνοντας χειρόγραφες διαδικασίες και τις εργασίες ρουτίνας, κάτι που αποτελεί μια από τις ανησυχίες για τους υπαλλήλους τους (Minoge, 2019).

4. Το μέλλον της λογιστικής

Η Boston Consulting Group προβλέπει ότι μέχρι το 2025 έως και το 25% των θέσεων εργασίας θα αντικατασταθούν από λογισμικό ή ρομπότ, με τους επαγγελματίες της λογιστικής να βρίσκονται στο κορυφαίο 10% των θέσεων εργασίας που είναι πιθανότερο να αυτοματοποιηθούν (Peccarelli, 2016).

Οι νέες ευθύνες των μελλοντικών λογιστών, που συγχωνεύονται με τα συνεργαζόμενα ρομπότ, σίγουρα θα οδηγήσουν σε ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές στους οργανισμούς. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να προέρχονται από το βαθμό στον οποίο ο αυτοματισμός συνδυάζεται με ανθρώπινες ομάδες και εάν συλλειτουργούν ως βοηθοί παρά ως αντίπαλοι (Jedrzejka, 2019). Οι λογιστές του εγγύς μέλλοντος θα είναι υπεύθυνοι για τρεις κύριες δραστηριότητες. Πρώτον, ο χειρισμός της βασικής λογιστικής, με την εστίαση να αλλάζει από την καταγραφή συναλλαγών στην εφαρμογή και την ερμηνεία των λογιστικών προτύπων και των προτύπων αναφοράς. Κατά δεύτερον, οι γνώσεις τους θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων σε διαλειτουργικές ομάδες, προκειμένου να παρέχουν στρατηγικές συμβουλές. Τέλος, η τεχνογνωσία τους θα είναι απαραίτητη για τη διαχείριση ρομπότ και την εφαρμογή άλλων λύσεων αυτοματισμού για λογιστικά καθήκοντα.

Η χρήση του RPA για επαναλαμβανόμενες εργασίες και εργασίες χαμηλής ειδίκευσης είναι πιθανό να εξαλείψει τις λογιστικές θέσεις σε επίπεδο εισόδου, οι οποίες αποτρέπουν τους νέους λογιστές που έχουν την ευκαιρία να μάθουν (Kokina & Blanchette, 2019). Επιπλέον, οι λογιστές αναμένεται να χρησιμοποιήσουν την ευρεία εμπειρία τους και να προσφέρουν περισσότερες συμβουλές, ερμηνεία δεδομένων και δραστηριότητες που απαιτούν κρίση. Ωστόσο, αυτά τα επιχειρήματα έρχονται σε αντίφαση. Η επάρκεια των λογιστών αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά καθήκοντα θα μεταφερθούν σε ρομπότ, μπορεί να είναι δύσκολο για τους νέους υπαλλήλους να μάθουν λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, κάτι που είναι απαραίτητο δεδομένου ότι αναμένεται να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να προσφέρουν στρατηγικές συμβουλές (Cooper et al., 2019).

Μια επιπλέον ανησυχία για την ενσωμάτωση ενός ψηφιακού εργατικού δυναμικού στις λογιστικές εταιρείες είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν στην εφαρμογή του. Η έρευνα της Accenture (2016) δείχνει τους εργαζόμενους στις Big 4 ως γενικά ικανοποιημένους με την ενσωμάτωση λογισμικού RPA στην εργασία τους. Αυτή η συνολική αποδοχή του RPA αποδίδεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι πλέον σε θέση να εκτελούν περισσότερες εργασίες προστιθέμενης αξίας και να επεκτείνουν τα σύνολα δεξιοτήτων τους, δεδομένου ότι τα bots είναι πλέον σε θέση να εκτελούν τη χρονοβόρα, μονότονη διαδικασία που απαιτούνταν προηγουμένως από τους εργαζόμενους (Accenture, 2016).

Συμπεράσματα

Οι λύσεις αυτοματισμού υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, αλλά μόνο το RPA έχει καταστήσει τον αυτοματισμό ευρέως προσιτό και εφαρμόσιμο σε κλίμακα. Τα ρομπότ φέρνουν μια παραλλαγή στη λογιστική, παίρνοντας το βάρος των μονότονων, επαναλαμβανόμενων και προβλέψιμων διαδικασιών (κυρίως της λογιστικής των συναλλαγών) από τους ώμους των λογιστών, παρέχοντας την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε πιο περίπλοκες και ποιοτικές εργασίες. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία νέων ρόλων για τους λογιστές, την ενδυνάμωσή τους να ξεπερνούν την παραδοσιακή τήρηση λογιστικών βιβλίων και την προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων και να τους επιτρέπουν να επικεντρώνονται στη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης τους για τη λήψη επαγγελματικών κρίσεων, την ερμηνεία οικονομικών δεδομένων και την τοποθέτησή τους σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (Holman, 2020). Οι Cooper et al. (2019) συμφωνούν επίσης ότι η υιοθέτηση του RPA έχει τη δυνατότητα να αλλάξει δραστικά τον ρόλο των λογιστών, καθώς αναμένεται να εκτελέσουν λιγότερο επαναλαμβανόμενες (ή «ρομποτικές») εργασίες και να στραφούν σε περισσότερες δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας στην εταιρεία τους. Επιπλέον, η βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι οι αντιλήψεις για το RPA είναι θετικές και επιπλέον είναι πιθανό ότι θα αναπτυχθεί πολύ γρήγορα στη λογιστική βιομηχανία.

Το λογιστικό επάγγελμα μπορεί να διαδραματίσει ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο στο μέλλον, προσαρμόζοντας και κυριαρχώντας στις απαιτήσεις των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών. Οι μελλοντικές γενιές επιτυχημένων επαγγελματιών λογιστών θα χρειαστούν, εκτός από τις παραδοσιακές γνώσεις, περαιτέρω γνώσεις στους τομείς που ονομάζονται IT, AI και RPA, αλλά και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Βιβλιογραφία

ACCA. (2019). Machine learning. More science than fiction. The Association of Chartered Certified Accountants

Accenture. 2016. Getting robots right. How to Avoid the Six Most Damaging Mistakes in Scaling Up Robotic Process Automation. Available at: https://www.accenture.com/t00010101T000000 w /au-en/_acnmedia/PDF-

37/Accenture-Robotic-Process-Auto-POV-Final.pdf

Accounting seed. (2019, July 11). Retrieved May 2020, from https://www.accountingseed.com/2019/07/11/when- will-accounting-be-automated/

Brazel, J. F., & Dang, L. (2005, October). The Effect of ERP System Implementations on the Usefulness of Accounting Information. Retrieved May 2020, from SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=815190

Brynjolfsson, E., & Mcafee, A. (2014). The Second Machine Age: Work Progress And Prosperity In A Time Of Brilliant Technologies. Norton.

Cooper, L., Holderness, K., Sorensen, T., & Wood, S. (2018, August). Robotic Process Automation in Public Accounting. Retrieved May 2020, from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3193222

Cooper, L., Holderness, K., Sorensen, T., & Wood, S. (2019, August). Perceptions of Robotic Process Automation in Public Accounting. Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3445005 Perceptions

Deloitte. (2017). Automation is here to stay… but what about your workforce? Preparing your organization for the new worker ecosystem. Retrieved from

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/gx-fsi-automation- here-to-stay.pdf

Devarajan, Y. (2018, December). A Study of Robotic Process Automation Use Cases Today for Tomorrow’s Business. Retrieved from International Journal of Computer Techniques: http://www.ijctjournal.org/Volume5/Issue6/IJCT-V5I6P3.pdf

Ernst & Young. (2017). Robotics and its role in the future of work. Retrieved from https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Robotics_and_its_role_in_the_future_of_work/$FILE/EY- robotics-and-its-role-in-the-future-of-work.pdf

Holman Mark (2020). How Robotics Process Automation and the Pandemic Are Transforming the Accounting Industry. Retrieved from https://www.intapp.com/blog_posts/rpa-pandemic-transform-accounting/

Frey, C. B., & Osborne, M. (2013). The future of employment: how suscepyible are jobs to computerisation? Retrieved from https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf

Gilbert, C., & L. Bower, J. (2002). Disruptive Change: When Trying Harder Is Part of the Problem. Retrieved from https://hbr.org/2002/05/disruptive-change-when-trying-harder-is-part-of-the-problem

Lafrate, T. (2020, January 29). New Study: 66 Percent of Companies Will Increase RPA Software Spend Over the Next 12 Months. Retrieved May 2020, from https://www.businesswire.com/news/home/20200129005038/en/New-Study-66-Percent-Companies- Increase-RPA

Lacurezeanu, R., Tiron-Tudor, A., Bresfelean, V. P. (2020), Robotic Process Automation in Audit and Accounting, Audit Financiar. vol. XVIII, no. 4(160)/2020, pp. 752-770, DOI: 10.20869/AU DITF/2020/160/024

Jedrzejka, D. (2019). Robotic process automation and its impact on accounting. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0c34373a-310d-460e-b153- a5ffd88109ca/c/ 11_B5_Jedrzejka.pdf

Jun Zhang, X. (2010). Information Relevance, Reliability and Disclosure, Retrieved from SSRN: http://ssrn.com/abstract=1408310

Kokina, J., & Blanchette, S. (2019, June 24). Early evidence of digital labor in accounting: Innovation with Robotic Process Automation. Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3409268

Le Clair, C. (2017). Inquiry spotlight: Forrester’s RPA inquiries reveal activity but low maturity. Forrester.

Minoge, C. (2019, April). Robotic process automation and the work identity of accountants. Retrieved from https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147633/Minogue_Charlotte_opinnayte.pdf?sequence=1

Pasinetti, L. (1981) Structural Change and Economic Growth: A Theoretical Essay on the Dynamics of the Wealth of Nations. Cambridge University Press, Cambridge

Peccarelli, Brian. “The Robo-Accountants Are Coming.” CFO. CFO, 9 May 2016. Web. 27 Mar. 2017.

Richins, G., Stapleton, A., Stratopoulos, T., & Wong, C. (2016, September 10). Big Data Analytics: Opportunity or Threat for the Accounting Profession? Retrieved May 2020, from SSRN: https://ssrn.com/abstract=2813817

Rkein, H., Issa, Z.A., Awada, F.J. and Hejase, H.J. (2020) Does Automation of the Accounting Profession Affect Employability? An Exploratory Research from Lebanon. Open Journal of Business and Management, 8, 175-193. https://doi.org/ 10.4236/ojbm.2020.81011

Saviotti, P.P. and Pyka, A. (2008) Product Variety, Competition and Economic Growth. Journal of Evolutionary Economics, 18, 323-347

Shroff, M. (2019, March). Intelligent finance opens door to new opportunities. Retrieved from Accenture: https://www.accenture.com/us-en/insights/operations/cfo-opportunities