• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Σε τροχιά ανάπτυξης ο κλάδος των κατασκευών στην Ελλάδα. Deloitte

Το 2017 ήταν μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη για τη ναυτιλία, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 4% στον όγκο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, ωστόσο οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στο εγγύς μέλλον συνεχίζουν να είναι αρκετές.

Τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται στα πλοία είναι γεγονός, ενώ η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για την καταγραφή εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, η μείωση συγκεκριμένων ουσιών στα καυσαέρια των πλοίων, τα εναλλακτικά καύσιμα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς και οι λοιπές κανονιστικές εφαρμογές δίνουν τον τόνο για μια ναυτιλία φιλικότερη προς το περιβάλλον. Οι νέοι κανονισμοί θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και με το ανάλογο κόστος που ενδέχεται να προκύψει.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως η ψηφιοποίηση του κλάδου σε συνδυασμό με τη διαχείριση ηλεκτρονικών δεδομένων (data analytics), προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μεγάλη πληροφόρηση που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοματοποίηση των συστημάτων πλοήγησης, η χρησιμοποίηση των drones και η εφαρμογή τεχνολογίας που βοηθάει την περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων, δίνει στον κλάδο τη δυνατότητα επιλογής συστημάτων που μπορούν να αποφέρουν σημαντικές βελτιώσεις τόσο στη διαχείριση του στόλου όσο και στην εφαρμογή μιας «πράσινης», ελκυστικής και αποτελεσματικής ναυτιλίας.

Ωστόσο, οι τάσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και οι τιμές του πετρελαίου, είναι από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλικότητα του κλάδου και ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις που γίνονται. Οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και τα εργαλεία χρηματοδότησης που θα έχουν να επιλέξουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τον τρόπο χρηματοδότησής τους είναι εξίσου σημαντικά, εφόσον ο τρόπος δανεισμού μπορεί να δείχνει τη δυναμική της επιχείρησης.

Αναμφισβήτητα οι κανονιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις οριοθετούν περισσότερο τον ναυτιλιακό κλάδο και βάζουν νέες προκλήσεις, με μια ακόμη να είναι κατά πόσο οι καινοτόμες επενδύσεις που μπορούν να γίνουν θα επιφέρουν και τις αντίστοιχες αποδόσεις στους πλοιοκτήτες.