• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Βιβλία

Η πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ» ή «Πλατφόρμα myDATA» νοείται η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

Η βασική ιδέα λειτουργίας Η βασική ιδέα, η οποία διαχρονικά παραμένει η ίδια, είναι η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων που κάποια επιχείρηση εκδίδει (έσοδο) και κάποια άλλη λαμβάνει (έξοδο/αγορά/πάγιο).

Η υφιστάμενη κατάσταση (συγκεντρωτικές καταστάσεις, ΜΥΦ) Οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA θα καταργήσει την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, αφού τα στοιχεία της πλατφόρμας θα περιέχουν τα στοιχεία που έως τώρα παρέχουν οι ΜΥΦ.

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, είναι: α) Χρόνος αποστολής των δεδομένων: Η διαδικασία θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα (σε τακτά χρονικά διαστήματα, αντί ετήσια) και σχετικά αυτοματοποιημένα.

β) Επιπλέον κατηγορίες λογιστικών στοιχείων που διαβιβάζονται: Γίνεται διαβίβαση λογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, που δεν διασταυρώνονται με άλλες επιχειρήσεις (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, διάφορα έξοδα), ώστε στο τέλος κάθε έτους τα αποτελέσματα των λογιστικών βιβλίων, να συμφωνούν με τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

γ) Δεδομένα που διαβιβάζονται: Εκτός από την αξία των τιμολογίων, διαβιβάζονται και πλήθος άλλων στοιχείων, όπως: στοιχεία ΦΠΑ, στοιχεία παρακρατούμενων φόρων, αντιστοιχία με κωδικούς του εντύπου Ε3, τρόπος εξόφλησης κ.λπ.)

δ) Στοιχεία διακίνησης αγαθών: Υπάρχουν στην πλατφόρμα, αλλά είναι για μελλοντική χρήση.

Νομοθετικό πλαίσιο Ορίζεται με το άρθρο 15Α του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12.12.2019). Βασική απόφαση για την εφαρμογή είναι η Α. 1138/12.6.2020. Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ). Προέβλεπε εκτός των άλλων και υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων από την 1.10.2020. Τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις: α) Α.1227/15.10.2020, β) Α.1300/29.12.2020, γ) Α.1054/18.3.2021, δ) Α.1156/2021, που προβλέπει υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων (μόνο των τιμολογίων εσόδων του 2021) από την 1.10.2021.

Βασικές έννοιες στην πλατφόρμα myDATA

• Διαβίβαση δεδομένων των συναλλαγών

Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ διακρίνεται σε: α) ηλεκτρονική διαβίβαση της «σύνοψης» και β) ηλεκτρονική διαβίβαση «χαρακτηρισμών».

• «Αντικριζόμενα» και «μη αντικριζόμενα» παραστατικά

Αντικριζόμενα είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του εκδότη και του λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής/αλλοδαπής, π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G). Είναι οι

τύποι παραστατικών Α1 για εκδότη και Β2 για λήπτη.

Τα παραστατικά αυτά θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε δύο υποκατηγορίες:

Αντικριζόμενα παραστατικά τα οποία «διασταυρώνονται», αφού ο εκδότης τους είναι υπόχρεος σε «διαβίβαση», και αντικριζόμενα παραστατικά τα οποία δεν «διασταυρώνονται», αφού ο εκδότης τους δεν είναι υπόχρεος σε «διαβίβαση» και τα διαβιβάζει ο λήπτης αυτών (π.χ. συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ή συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, των οποίων ο εκδότης τους δεν είναι υπόχρεος σε «διαβίβαση»).

Μη αντικριζόμενα είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής/αλλοδαπής, B2C). Είναι οι τύποι παραστατικών Α2 για εκδότη και Β1 για λήπτη.

• Ηλεκτρονικά βιβλία

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της πλατφόρμας myDATA είναι δύο:

1) Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων/εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

2) Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της οντότητας σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση.

• Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ)

Νοείται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την ΑΑΔΕ για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Ο ΜΑΡΚ ενός παραστατικού της Κατηγορίας Α1 (αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη – ημεδαπής/αλλοδαπής) θα είναι ο ίδιος και για τον εκδότη και για τον λήπτη.

Ταυτόχρονα με την απόδοση του ΜΑΡΚ γίνεται εγγραφή στα Αναλυτικά Βιβλία της πλατφόρμας myDATA και των δύο. Η μορφή του MΑΡΚ είναι π.χ.: 400000019198289.

Τα πέντε κανάλια διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Οι «Συνόψεις» και οι «Χαρακτηρισμοί» των παραστατικών μπορεί να διαβιβαστούν από τα εξής κανάλια:

1) Μέσω πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

2) Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό) που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ μέσω σχετικής διεπαφής.

3) Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις (δηλαδή μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις).

4) Μέσω της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών (δωρεάν «τιμολογιέρα») που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ

Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες «τιμολογιέρες», που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

5) Μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ, ταμειακές μηχανές) για τις λιανικές συναλλαγές.

Η ταξινόμηση των δεδομένων και η λογιστική οργάνωση ως βασικό στοιχείο της λογιστικής και της φορολογίας

Οι ταξινομήσεις των διαφόρων λογιστικών γεγονότων και, κατ’ επέκταση, των εσόδων και εξόδων είναι από τα βασικά κεφάλαια στη λογιστική. Η ταξινόμηση αυτή γίνεται με βάση το λογιστικό σχέδιο (καταχώρηση σε λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένους κωδικούς), όσον αφορά τη λογιστική, και με βάση το έντυπο Ε3 (σε συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου αυτού) όσον αφορά τη φορολογία. Η πλατφόρμα myDATA, απαιτεί τη δική της ταξινόμηση, με βάση τους δικούς της κωδικούς.

Κατηγορίες, είδη και τύποι των παραστατικών της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών, μέσω των οποίων διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα ανά δηλούμενη εγκατάσταση η «σύνοψη» των εκδοθέντων παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη), χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών).

Τα δεδομένα της σύνοψης του παραστατικού αναλύονται στις στήλες τύπων παραστατικών. Η έννοια «παραστατικό» έχει διαφορετική έννοια από αυτή που έχουμε συνηθίσει στη λογιστική.

Κάθε λογιστική εγγραφή (δηλαδή εγγραφή στα λογιστικά βιβλία, είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά) η οποία επηρεάζει τα έσοδα και τα έξοδα (και μερικές άλλες εγγραφές, π.χ. αγορές παγίων) πρέπει να απεικονιστεί και με έναν από τους κατωτέρω τύπους παραστατικών ΑΑΔΕ.

Η διάρθρωσή τους (κατηγορία/είδος/τύπος παραστατικού) έχει ως εξής:

Παράδειγμα 1

Κατηγορία: Α1 Αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής

Είδος παραστατικού: 1. Τιμολόγιο πώλησης

Τύπος παραστατικού: 1.2 Τιμολόγιο πώλησης / Ενδοκοινοτικές παραδόσεις

Παράδειγμα 2

Κατηγορία: Γ Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων

Είδος παραστατικού: 17. Εγγραφές οντότητας

Τύπος παραστατικού: 17.1 Μισθοδοσία

17.2 Αποσβέσεις

Σύνοψη και στήλες του Παραστατικού

Τα δεδομένα της σύνοψης του παραστατικού αναλύονται στις στήλες τύπων παραστατικών. Οι στήλες τύπων παραστατικών ανέρχονται σε σαράντα (40) και περιέχουν πληροφορίες για: στοιχεία του παραστατικού, είδος πρότυπου παραστατικού ΑΑΔΕ, ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου, χαρτόσημο κ.λπ.

Χαρακτηρισμός συναλλαγών

Ο χαρακτηρισμός συναλλαγών αναφέρεται στην υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων (λογιστική εγγραφή).

Συγκεκριμένα, η διαβίβαση του χαρακτηρισμού συναλλαγών κατατάσσει τα λογιστικά γεγονότα σε έσοδα και έξοδα και σκοπό έχει την ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στο Αναλυτικό Βιβλίοκαι περιλαμβάνει την παρακάτω λίστα τιμών για έσοδα -έξοδα:

Κωδικοί χαρακτηρισμού

Το Λογιστικό Σχέδιο της myDATA

Ο χαρακτηρισμός εσόδων/εξόδων γίνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

Επιλέγω μια τιμή από τον «Χαρακτηρισμό Συναλλαγών (category)» (αναφέρεται ως «Κατηγορία», ας πούμε πρωτοβάθμιος λογαριασμός) και, με βάση την επιλογή αυτή, έχω διαθέσιμες ορισμένες επιλογές από τους «Κωδικούς Ε3» (αναφέρεται ως «Είδος», ας πούμε δευτεροβάθμιος λογαριασμός). Άρα ως υποτιθέμενο Λογιστικό Σχέδιο θα είχε (παράδειγμα) την κάτωθι μορφή:

Χαρτογράφηση (Mapping)

Η αυτοματοποίηση, για τις ανάγκες επαλήθευσης (και αργότερα «προσυμπλήρωσης») των φορολογικών δηλώσεων απαιτεί την αντιστοίχιση του «Λογιστικού Σχεδίου» με τους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων: α) Δήλωση ΦΠΑ και β) Δήλωση/έντυπο Ε3. Επίσης απαιτείται ανάλυση ανά είδος φόρου των κατηγοριών: Παρακρατούμενοι φόροι και λοιποί φόροι-τέλη.

Η διαδικασία αυτοματοποίησης αφορά τους λογαριασμούς εσόδων, αγορών (παγίων και αποθεμάτων) και εξόδων που θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως προς τις νέες παραμέτρους της ΑΑΔΕ. Είναι πιθανό να διαπιστωθεί ότι ένας λογαριασμός σχετίζεται με περισσότερες της μιας κατηγορίες που απαιτεί η «ταξινόμηση» της ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι λογαριασμοί. Σχετικός πίνακας στην επόμενη σελίδα.

Μετασχηματισμός λογιστικών εγγράφων σε παραστατικά myDATA

Ο «μετασχηματισμός» (δηλαδή ο μετασχηματισμός των δεδομένων του λογισμικού της επιχείρησης σε μορφή που ορίζουν τα πρότυπα παραστατικά της ΑΑΔΕ) σημαίνει ότι πρέπει κάνουμε τα εξής:

Πρώτον: Να συνδέσουμε μια λογιστική εγγραφή με τις τρεις βασικές παραμέτρους ταξινόμησης που απαιτεί η πλατφόρμα myDATA:

α) Τύπο Παραστατικού: π.χ. 1.1 ή 11.1 ή 17.2 κ.λπ.

β) Χαρακτηρισμός των συναλλαγών (στήλη 9 του Αναλυτικού Βιβλίου): π.χ

1_1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) κ.λπ.

γ) Χαρακτηρισμός για το έντυπο Ε3: π.χ. E3_561_001 κ.λπ.

Δεύτερον: Να δώσουμε στη πλατφόρμα myDATA, σε κωδικοποιημένη μορφή, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που περιέχει μια λογιστική εγγραφή σχετικά με: ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους, λοιπούς φόρους-τέλη, τρόπο εξόφλησης κ.λπ. Τα περισσότερα λογιστικά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν (με σημαντική αυτοματοποίηση) τις (κλασικές) λογιστικές εγγραφές σε εγγραφές παραστατικών myDATA.

Χρόνος ενημέρωσης: ΕΛΠ, ΦΠΑ και myDATA

Δεν υπήρξε καμία τροποποίηση όσον αφορά: α) τον χρόνο ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων, β) τον χρόνο υποβολής της δήλωσης εισοδήματος, γ) τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και δ) τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και λοιπών φόρων και τελών.

Εκείνο όμως που αλλάζει είναι ότι συντομεύονται κατά πολύ (π.χ. διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο) οι προθεσμίες διαβίβασης (παραστατικών) στην πλατφόρμα myDATA.

Οι φορολογικές δηλώσεις μετά την εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA και οι απαιτούμενες συμφωνίες

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους με βάση τα δεδομένα που θα υπάρχουν στα βιβλία τους, που θα συνεχίσουν να τηρούν, όπως γίνεται και τώρα. Ωστόσο, μέσω της νέας διαδικασίας, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορολογικός έλεγχος

Το σημαντικότερο σημείο της δήλωσης αυτής, που είναι η «φορολογική αναμόρφωση», δεν προκύπτει ότι μπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά (αποτίμηση αποθεμάτων, υπολογισμός αποσβέσεων, υπολογισμός επισφαλών απαιτήσεων κ.λπ.)

Ίσως σε ένα προχωρημένο στάδιο της εφαρμογής μπορέσει να ελεγχθεί ο τρόπος εξόφλησης (όπου υπάρχουν σημαντικές κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν, αν η εξόφλησή τους τους δεν γίνει με τραπεζικό μέσο).

Η λήψη «πλαστών ή νοθευμένων» στοιχείων θα μπορεί να ελεγχθεί.

Η λήψη «εικονικών στοιχείων» από άλλη επιχείρηση δεν θα μπορεί να ελεγχθεί, αν ο εκδότης αυτών τα διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA.

Στόχευση των φορολογικών ελέγχων

Η δυνατότητα υπολογισμού «δεικτών» και «αναλογίων» (π.χ «μη αντικρυζόμενα παραστατικά» προς σύνολο εξόδων, σημαντικές αγορές/έξοδα, από «μη συνεργάσιμες χώρες» ή «χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» κ.λπ), από πρωτογενή στοιχεία καταχώρησης, ως μέσο σύγκρισης, μεταξύ των στοιχείων της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων, θα βοηθήσει, στην στόχευση των φορολογικών ελέγχων.

Αντιπαραβολή στοιχείων από τις διάφορες βάσεις δεδομένων: Θα μπορούσαν κατηγορίες δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων να αντιπαραβάλλονται με άλλα αρχεία δεδομένων (π.χ. ΑΠΔ – μισθοδοσία, δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγές – εξαγωγές κ.λπ.)

Δήλωση ΦΠΑ και φορολογικός έλεγχος

Ο ΦΠΑ φαίνεται ότι θα μπορεί να ελεγχθεί σε σημαντικό βαθμό. Κατά την εκτίμησή μου, αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο όφελος για τα φορολογικά έσοδα από την λειτουργία της πλατφόρμας. Ειδικότερα μπορούν να ελεγχθούν τα εξής:

– Η λήψη πλαστών ή νοθευμένων στοιχείων.

– Η λήψη εικονικών στοιχείων από άλλη επιχείρηση, η οποία δεν δηλώνει στην δήλωσή της του ΦΠΑ αυτή τη συναλλαγή ή την δηλώνει αλλά ταυτόχρονα δηλώνει (προς αποφυγή πληρωμής) εικονικά ποσά ΦΠΑ εκροών.

– Η αρχική υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο (από το σωστό) προς καταβολή ποσό και διόρθωση στη συνέχεια με σχετική τροποιητική δήλωση ή με συμψηφισμό με τη δήλωση ΦΠΑ επόμενης περιόδου.

– Έκπτωση ΦΠΑ, ενώ δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα (π.χ. ΦΠΑ καυσίμων, ΕΙΧ, εξόδων φιλοξενίας κ.λπ.) Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με βάση το αντικείμενο εργασιών του εκδότη του τιμολογίου.

Harold Bierman Jr. – Seymour Smidt

Αποφάσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου. Οικονομική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων

Μετάφραση: Γ. Φακωτάκης, Α. Λιαδάκη, Κ. Ζοπουνίδης

Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης και Audencia Business School, Γαλλία

Τα άτομα και οι επιχειρήσεις έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα με μεγάλο αριθμό αποφάσεων, στις οποίες είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθούν τα βασικά κόστη και οφέλη ενός μακροχρόνιου έργου. Αυτό το σύγγραμμα επιτρέπει στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων να πραγματοποιήσει τεκμηριωμένες επιλογές, οι οποίες παρουσιάζονται με βάση τον χρόνο και τον κίνδυνο. Ενώ άλλα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να συνεισφέρουν στην αξιολόγηση των επενδύσεων, οι Bierman και Smidt θεωρούν ότι το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) είναι το πιο αξιόπιστο μέτρο αξίας και πόσο σημαντικό είναι για όσους λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις (βλ. επίσης Κ. Ζοπουνίδης, Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2013).

Ένατη έκδοση: επιστροφή στις ρίζες

Στην ένατη έκδοση, αυτό το κλασικό εγχειρίδιο επιστρέφει στις ρίζες του ως μια σαφής και περιεκτική εισαγωγή σε αυτό το περίπλοκο αλλά ουσιαστικό θέμα της χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων (Corporate Finance). Ένα διευρυμένο θέμα αυτής της έκδοσης είναι η προσαρμογή στην αβεβαιότητα, ενώ έχει προστεθεί και ένα εντελώς νέο κεφάλαιο που εξερευνά τη χρήση των πραγματικών δικαιωμάτων προαίρεσης. Επίσης, καλύπτει σε βάθος πολλά θέματα που δεν έχουν διερευνηθεί όπως:

– Η διανεμητική πολιτική και ο προϋπολογισμός κεφαλαίου,

– Η επένδυση μιας εταιρείας σε μια άλλη,

– Η επένδυση σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Εύκολα κατανοητό και καλύπτοντας τις βασικές θεωρητικές αρχές του προϋπολογισμού κεφαλαίου (capital budgeting), το εγχειρίδιο αυτό πρόκειται να βοηθήσει τους αναγνώστες να λάβουν έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις για επιχειρήσεις κάθε τύπου.

Δομή

Το βιβλίο αποτελείται από 18 κεφάλαια, που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

– Επενδυτικές αποφάσεις και εταιρικοί στόχοι,

– Διαχρονική αξία του χρήματος,

– Αποφάσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου: οι παραδοσιακές λύσεις,

– Αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις,

– Ετήσια ισοδύναμα κόστη και αποφάσεις αντικατάστασης,

– Προϋπολογισμός κεφαλαίου υπό καθεστώς κατανομής κεφαλαίου,

– Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου και άλλα προεξοφλητικά επιτόκια,

– Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων,

– Κόστος του κεφαλαίου και η κεφαλαιακή διάρθρωση,

– Μερισματική πολιτική,

– Επενδυτική πολιτική μιας επιχείρησης σε μια άλλη,

– Επενδύσεις σε κυκλοφορούν ενεργητικό,

– Ξένες επενδύσεις,

– Απόφαση αγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης,

– Εισαγωγή στα πραγματικά δικαιώματα προαίρεσης,

– Προϋπολογισμός κεφαλαίου και πληθωρισμός,

– Αντανακλάσεις στην απόφαση προϋπολογισμού κεφαλαίου,

– Περιπτώσεις μελέτης.

Οι περισσότερες περιπτώσεις μελέτης αφορούν πραγματικές αποφάσεις επενδύσεων μέσα σε επιχειρήσεις.

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών και τμημάτων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ελληνικών ΑΕΙ.

Την ελληνική έκδοση επιμελήθηκαν οι Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Audencia Business School και Ευστράτιος Λιβάνης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Αγγελική Λιαδάκη, MSc του Εργαστηρίου Financial Engineering του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Γεώργιο Φακωτάκη, υποψήφιο διδάκτορα του ίδιου εργαστηρίου.

Λογιστική εταιρειών, φορολογία και εταιρικοί μετασχηματισμοί

Κωνσταντίνος Λιάπης, Ευάγγελος Χύτης, Χρήστος Γαλανός

Εκδόσεις Μπένου

Αθήνα, 2021

Σελ. 904

Μόλις κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Μπένος η μελέτη των Κωνσταντίνου Λιάπη, Ευάγγελου Χύτη και Χρήστου Γαλανού, Λογιστική εταιρειών, φορολογία και εταιρικοί μετασχηματισμοί.

Στο σύγγραμμα γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας με τις πρακτικές εφαρμογές στις επιστημονικές ενότητες της Λογιστικής Εταιρειών, της Αξιολόγησης – Αποτίμησης Επιχειρήσεων και της Φορολογίας και Λογιστικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο εκπαιδευτικός στόχος του παρόντος συγγράμματος δεν αντιδιαστέλλεται σε θεωρητικό επίπεδο με τον τεχνικό του χαρακτήρα, αλλά σταδιακά περνά από το εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα στις εφαρμογές και στην προχωρημένη ανάλυση των επιστημονικών του αντικειμένων.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης, καθώς απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου της Λογιστικής και της Φορολογίας, οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, σε θέματα βελτιστοποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Σχηματική απεικόνιση της σύνδεσης μεταξύ επιχείρησης, άλλων επιχειρήσεων, TAXISnet και της πλατφόρμας MyDATA

Βιβλία

Κωδικός

Βαθμός Λογ/μου

Περιγραφή Έσοδα

1.1

Α

1.1_Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων

E3_561_001

Β

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές – επιτηδευματιών

E3_561_002

Β

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)

κ.λπ.

κ.λπ.

Έξοδα

2.1

Α

2.1_Αγορές εμπορευμάτων

E3_102_001

Β

Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/χονδρικές

E3_102_002

Β

Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λιανικές

κ.λπ.

κ.λπ.

Βιβλία

Παράδειγμα Mapping

(*) Το παραστατικό ΑΑΔΕ διαβιβάζεται από λήπτη/αντισυμβαλλόμενο της επιχείρησης.

(1) Έξοδο αλλά εξαιρείται από τον ΦΠΑ.

(2) Ο ΦΠΑ (εκροών) διαβιβάζεται με τη σύνοψη του παραστατικού.

Παράδειγμα

Έκδοση τιμολογίου σε πελάτη εσωτερικού (έσοδο)